Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1460

V Bruselu dne 6. října 2008

Evropská komise přijala zelenou knihu o územní soudržnosti

Evropská komise dnes přijala zelenou knihu o územní soudržnosti, jež je signálem k zahájení rozsáhlých konzultací s regionálními a místními orgány, sdruženími, nevládními organizacemi, organizacemi občanské společnosti a dalšími organizacemi s cílem zvýšit a rozšířit povědomí o územní soudržnosti a jejím významu pro budoucnost regionální politiky EU. První debatu o otázkách, jež zelená kniha nastolila, povede na dnešním slavnostním zahájení Evropského týdne regionů a měst OPEN DAYS 2008 v Bruselu předseda Komise José Manuel Barroso a komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová spolu s francouzským ministrem zemědělství a rybolovu Michelem Barnierem, který zastupuje předsednictví EU, a předsedou Výboru regionů Lucem Van den Brandem. Komise vydává zelenou knihu v reakci na žádost členských států a Evropského parlamentu.

„Jsem přesvědčena, že územní soudržnost může pomoci zvýšit konkurenceschopnost našich území, zlepšit životní podmínky našich občanů bez ohledu na to, kde žijí, a zvýšit kvalitu životního prostředí. Jde o to, jak nejlépe učinit z územní rozmanitosti přednost pomocí pružné a diferencované politiky, která zajistí dlouhodobé výsledky. Územní soudržnost znamená nutnost přizpůsobit se dnešní realitě a dnešním problémům. Jedná se o evropský model udržitelné zaměstnanosti a růstu," uvedla komisařka Hübnerová.

Územní soudržnost: dosavadní vývoj

Diskuse o územní soudržnosti se otevřela na počátku devadesátých let a vedla k tomu, že členské státy v roce 1999 přijaly Perspektivu evropského územního rozvoje. Komise Perspektivu evropského územního rozvoje dále rozvinula tím, že posílila spolupráci prostřednictvím programu INTERREG a vytvořila Evropské sítě pro sledování územního plánování (ESPON). Diskuse vyvrcholila přijetím územní agendy a jejího akčního plánu členskými státy (IP/07/1756).

Vyvážení územního, hospodářského a sociálního rozvoje

Území Evropy má v porovnání se zbytkem světa jedinečnou strukturu osídlení. Pouze 7 % celkové populace EU žije ve městech s více než 5 miliony obyvatel – ve srovnání s 25 % ve Spojených státech. V Evropě se zatím daří zachovávat vzájemnou rovnováhu mezi urbanizací a ochranou venkovských oblastí. To přispívá k evropskému způsobu života. Zelená kniha vyzdvihuje tuto přednost a výhodu a navrhuje způsoby, jak zabránit vylidňování venkovských oblastí či živelnému růstu měst.

Je třeba v rámci příslušných politických opatření realizovat následující tři základní myšlenky.

Překonávání rozdílů v hustotě. Aglomerace mohou zvyšovat rozsah pozitivních, ale i negativních jevů. Mohou například vést k většímu zaměření na inovace a produktivitu, a zároveň přinášet větší znečištění životního prostředí a větší míru sociálního vyloučení. V zelené knize se podotýká, že lepší koordinace je klíčem k tomu, aby města a jejich sousední regiony byly schopny doplňovat své silné stránky, tak aby mohlo každé území maximálním způsobem přispívat k prosperitě Unie jako celku. Jinak řečeno, aby byla Evropa něčím více než součtem jejích částí.

Překonávání vzdálenosti. Přístup k veřejným službám, efektivním způsobům dopravy, spolehlivým energetickým sítím a vysokorychlostnímu internetu stále není všude v Unii na stejně dobré úrovni. V odlehlých venkovských oblastech žije v průměru 40 % lidí dále než 30 minut jízdy od nejbližší nemocnice a 43 % dále než hodinu jízdy od nejbližší vysoké školy. V roce 2007 zde byl podíl domácností, jež mají přístup k vysokorychlostnímu internetu, v průměru o 15 procentních bodů nižší než v městských oblastech.

Překonávání administrativních hranic. Problémy životního prostředí spojené se změnou klimatu, povodněmi, snižující se biodiverzitou či dojížděním nerespektují hranice. Aby bylo možné těmto výzvám čelit, je nutná lepší spolupráce. Politika soudržnosti podporuje spolupráci prostřednictvím programů INTERREG, avšak zelená kniha zdůrazňuje, že je třeba vynaložit ještě mnoho úsilí. EU již zintenzivňuje svou činnost například v oblasti Baltského moře a v povodí Dunaje, kde se užší spolupráce při řešení problémů životního prostředí a zvyšování konkurenceschopnosti jeví jako nezbytná.

Zelená kniha rovněž upozorňuje na problémy, kterým čelí regiony se specifickými geografickými rysy, jako jsou například horské nebo ostrovní regiony.

Územní soudržnost – priorita předsednictví EU

K veřejným konzultacím, které zelená kniha zahájí, přispějí dvě významné akce, jež se uskuteční letos na podzim: konference o územní soudržnosti a budoucnosti politiky soudržnosti pořádaná francouzským předsednictvím, jež proběhne v Paříži ve dnech 30. a 31. října, a neformální setkání ministrů odpovědných za územní plánování a regionální rozvoj v Marseille ve dnech 25. a 26. listopadu.

Poznámky pro editory

Územní soudržnost představuje třetí rozměr soudržnosti, vedle sociální a hospodářské soudržnosti. Jako podklady k diskusi o zelené knize dává Komise k dispozici údaje o rozdělení HDP, přístupu k letištím, rozdělení patentových přihlášek a dalších ukazatelích. Veřejné konzultace budou probíhat do konce února 2009, přičemž analýzu jejich výsledků Komise předloží koncem jara 2009. Více informací naleznete na této internetové adrese:

http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/terco/index_en.htm

Internetová stránka OPEN DAYS 2008 je na adrese http://www.opendays.europa.eu


Side Bar