Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1450

Bryssel den 3 oktober 2008

Kommissionen skapar bättre livsbalans för miljoner kvinnor genom längre mammaledighet med bättre villkor

Miljoner kvinnor i EU kommer att få rätt till längre mammaledighet med bättre villkor enligt de förslag som Europeiska kommissionen lägger fram idag. Ett separat förslag läggs också fram för att förbättra situationen för kvinnliga egenföretagare genom att likvärdig tillgång till mammaledighet införs genom en frivillig överenskommelse. De två initiativen ingår i ett åtgärdspaket för att skapa bättre livsbalans för såväl kvinnor som män i EU. Initiativen syftar till att uppdatera och förbättra gällande EU-lagstiftning och överlämnas nu till Europaparlamentet och medlemsstaternas regeringar för diskussion. Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå har också inlett förhandlingar om andra former av ledighet av familjeskäl, t.ex. föräldraledighet.

– Att kombinera arbete och familj är en stor utmaning för miljoner män och kvinnor i EU, säger Vladimír Špidla, kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter. Men att ha barn påverkar alltför ofta kvinnors inkomst och karriärmöjligheter. Endast 65,5 % av alla kvinnor med minderåriga barn arbetar, jämfört med 91,7 % av männen. Våra förslag om bättre villkor för mammaledigheten kommer att hjälpa kvinnor att kombinera arbete och familj och leda till högre livskvalitet för hela familjen. Förslagen bör också bidra till att öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och göra det lättare för samhället att möta de utmaningar som befolkningens åldrande innebär, särskilt eftersom de länder där en större andel kvinnor förvärvsarbetar också har högre födelsetal.

Mammaledighet med bättre villkor

Kommissionens förslag om mammaledighet (som ändrar nuvarande direktiv 92/85/EEG från 1992) innebär att mammaledigheten ökar från minst 14 till minst 18 veckor. Det rekommenderas att kvinnor ska få 100 % av sin lön, men medlemsstaterna kan sätta ett tak för ersättningen som motsvarar sjukersättningen. Kvinnor får också större frihet att välja när de vill ta ut den icke obligatoriska delen av mammaledigheten (före eller efter barnets födelse) och måste alltså inte längre ta ut en viss del av ledigheten före förlossningen, vilket idag är fallet i vissa medlemsstater.

Dessutom stärks skyddet mot uppsägning och rätten att komma tillbaka till samma eller motsvarande jobb efter mammaledigheten. Den kvinnliga arbetstagaren får också rätt att ansöka om flexibla arbetslösningar efter mammaledigheten. Arbetsgivaren kan dock avslå en sådan ansökan.

Förstärkta rättigheter för kvinnliga egenföretagare

Förslaget innebär att kvinnliga egenföretagare får en tillgång till mammaledighet som är likvärdig med anställdas, dock genom en frivillig överenskommelse (ersätter direktiv 86/613/EEG). Samtidigt kommer makar och sambor (som erkänns i nationell lagstiftning) som arbetar informellt i ett litet familjeföretag, t.ex. ett jordbruk eller en läkarpraktik (s.k. medhjälpande makar), att på begäran få tillgång till åtminstone samma sociala skydd som de som formellt är egenföretagare.

Andra bestämmelser för att skapa bättre balans i livet

Som en del av samma åtgärdspaket lade kommissionen idag även fram en rapport om barnomsorgen i Europeiska unionen och de resultat som medlemsstaterna uppnått i förhållande till de mål som fastställdes av EU:s ledare i Barcelona (se IP/08/1449).

Den 17 september 2008 inledde arbetsmarknadens parter på europeisk nivå förhandlingar om föräldraledighet med sikte på att ändra gällande EU-lagstiftning (direktiv 96/34/EG), som grundar sig på ett ramavtal med arbetstagarnas och arbetsgivarnas företrädare på europeisk nivå. Målet är att förhandlingarna ska slutföras inom nio månader.

På längre sikt vill kommissionen även förbättra andra former av ledighet av familjeskäl, t.ex. pappaledighet (en kort period av ledighet för pappor när ett barn föds eller adopteras), adoptionsledighet (liknande mammaledighet, vid tidpunkten för adoptionen) och ledighet för vård av anhörig (t.ex. för att ta hand om åldriga föräldrar).

Nästa steg

Båda förslagen kommer att diskuteras av Europaparlamentet inom medbeslutandeförfarandet och av medlemsstaterna i rådet (där beslut fattas med kvalificerad majoritet). Förhoppningen är att man kan nå en överenskommelse under 2009. EU-medlemsstaterna har sedan två år på sig att införliva bestämmelserna i nationell lagstiftning.

Mer information

Memo/08/603
Meddelandet om en bättre balans i livet
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=606&langId=en
Förslag till ändrat direktiv om mammaledighet
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=607&langId=en
Förslag till ändrat direktiv om kvinnliga egenföretagare och medhjälpande makar
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=608&langId=en
Europeiska kommissionens webbplats – enkät om möjligheterna att kombinera arbete och familj
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en


Side Bar