Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1450

V Bruseli 3. októbra 2008

Komisia zlepšuje rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom pre milióny ľudí dlhšou a lepšou materskou dovolenkou

Podľa návrhov, ktoré dnes zverejnila Európska komisia, budú mať milióny žien v celej Európe nárok na dlhšiu a lepšiu materskú dovolenku. Osobitným návrhom by sa zlepšila situácia aj samostatne zárobkovo činných žien zabezpečením rovnakého prístupu k materskej dovolenke na základe dobrovoľnosti. Tieto dve iniciatívy tvoria súčasť balíčka opatrení na zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom pre všetkých Európanov – ženy a mužov. Ich cieľom je aktualizovať a zlepšiť existujúce právne predpisy EÚ a teraz budú predložené Európskemu parlamentu a národným vládam na diskusiu. Medzitým začali európski sociálni partneri rokovania na zlepšenie iných foriem dovolenky ako napríklad rodičovská dovolenka.

„Zosúladenie pracovného, rodinného a súkromného života je obrovskou výzvou pre milióny Európanov, mužov či ženy,“ povedal komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti Vladimír Špidla. „Rozhodnutie mať deti však ženy príliš často stojí ich príjem a kariérny postup. V porovnaní s 91,7 % mužov, iba 65,5 % žien s nezaopatrenými deťmi pracuje. Naše návrhy na zlepšenie materskej dovolenky pomôžu ženám zladiť prácu a rodinu a zlepšia kvalitu ich života a života ich rodiny. Mali by tiež pomôcť zvýšiť participáciu žien na trhu práce a pomôcť čeliť výzvam demografického starnutia: v skutočnosti je v krajinách s väčším podielom zamestnaných žien vyššia pôrodnosť.“

Zlepšená materská dovolenka

Návrh Komisie o materskej dovolenke (revidujúci súčasnú smernicu 92/85/EHS z roku 1992) by zvýšil minimálne trvanie dovolenky zo 14 na 18 týždňov a odporúča platiť ženám 100 % platu, avšak členské štáty budú mať možnosť stanoviť strop na úrovni nemocenskej dávky. Okrem toho si budú môcť ženy voľnejšie vybrať čas čerpania nepovinnej časti dovolenky (pred pôrodom alebo po pôrode) a nebudú už povinné zobrať si určitú časť dovolenky pred pôrodom, ako je to v súčasnosti v niektorých členských štátoch.

Bude tiež existovať účinnejšia ochrana pred prepustením a právo vrátiť sa po skončení materskej dovolenky na rovnakú alebo ekvivalentnú pozíciu. Navyše sa zavedie právo požiadať zamestnávateľa o pružné pracovné podmienky po skončení materskej dovolenky, hoci zamestnávateľ bude mať právo takúto žiadosť odmietnuť.

Väčšie práva pre samostatne zárobkovo činné ženy

Návrhom o samostatne zárobkovo činných ženách sa zabezpečí rovnaký prístup k materskej dovolenke ako pre zamestnancov, avšak na dobrovoľnom základe (nahradením súčasnej smernice 86/613/EHS). Manželia a partneri (uznaní za partnerov v rámci vnútroštátneho práva), ktorí pracujú na neformálnej báze v malých rodinných podnikoch ako napríklad farma alebo miestna lekárska ordinácia (takzvaní „vypomáhajúci partneri“), budú mať zároveň na vlastnú žiadosť prístup k sociálnemu zabezpečeniu na aspoň takej úrovni ochrany ako formálne samostatne zárobkovo činní pracovníci.

Ďalšie ustanovenia týkajúce sa zosúladenia pracovného a súkromného života

Ako súčasť toho istého balíka Komisia dnes vydala správu o poskytovaní starostlivosti o deti v Európskej únii a o výsledkoch každého členského štátu, pokiaľ ide o ciele stanovené lídrami EÚ v Barcelone v roku 2002 (pozri IP/08/1449).

17. septembra 2008 sociálni partneri na európskej úrovni začali rokovania o rodičovskej dovolenke s cieľom revidovať súčasné právne predpisy EÚ (smernica 96/34/ES), ktoré sú založené na rámcovej dohode uzatvorenej predstaviteľmi európskych zamestnávateľských a odborových združení. Cieľom je ukončiť rokovania do deviatich mesiacov.

V dlhodobej perspektíve by Komisia tiež rada zlepšila ostatné formy rodičovskej dovolenky ako otcovská dovolenka (krátkodobé dovolenky pre otcov v čase narodenia alebo adopcie dieťaťa), dovolenka pri osvojení dieťaťa (dovolenka podobná materskej dovolenke v čase adopcie dieťaťa) a synovská/dcérska dovolenka (pri starostlivosti o nezaopatrených členov rodiny). Cieľom je ukončiť rokovania do deviatich mesiacov.

Ďalšie kroky

O oboch návrhoch budú diskutovať v rámci spolurozhodovacieho postupu Európsky parlament a členské štáty v Rade (kvalifikovaná väčšina) a dohodu by sa malo podariť dosiahnuť v priebehu roka 2009. Krajiny EÚ by potom mali dva roky na zavedenie právnych predpisov v rámci vnútroštátneho práva.

Ďalšie informácie

Memo/08/603
Oznámenie o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=606&langId=en
Návrh revidovanej smernice o materskej dovolenke
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=607&langId=en
Návrh revidovanej smernice o samostatne zárobkovo činných ženách a vypomáhajúcich partneroch
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=608&langId=en
Internetová stránka Európskej komisie – prieskum o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en


Side Bar