Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1450

Bruksela, dnia 3 października 2008 r.

Dzięki dłuższym i lepszym urlopom macierzyńskim Komisja ułatwia milionom kobiet godzenie pracy i życia rodzinnego

Na podstawie wniosków przedstawionych dziś przez Komisję Europejską miliony kobiet w całej Europie uzyskają prawo do dłuższych i lepszych urlopów macierzyńskich. Osobny wniosek ma na celu poprawę sytuacji także kobiet prowadzących działalność na własny rachunek przez zapewnienie im jednakowego dostępu do urlopów macierzyńskich na zasadzie dobrowolności. Obie inicjatywy stanowią część pakietu środków zmierzających do zwiększenia równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym dla wszystkich Europejczyków, kobiet i mężczyzn, a ich celem jest uaktualnienie i poprawa istniejącego prawodawstwa UE. Zostaną one teraz przekazane do Parlamentu Europejskiego i rządów krajowych do rozpatrzenia. Tymczasem europejscy partnerzy społeczni rozpoczęli negocjacje w celu poprawy innych rodzajów urlopów rodzinnych, takich jak urlopy rodzicielskie.

„Godzenie pracy, życia rodzinnego i prywatnego jest ogromnym wyzwaniem dla milionów Europejczyków, zarówno kobiet, jak i mężczyzn”, powiedział Vladimír Špidla, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans. „Jednak to kobiety posiadanie dzieci częściej przypłacają utratą zarobków i perspektyw zawodowych. Tylko 65,5% kobiet z dziećmi na utrzymaniu pracuje, podczas gdy wśród mężczyzn współczynnik ten wynosi 91,7%. Nasze wnioski w sprawie poprawy urlopów macierzyńskich pomogą kobietom łączyć pracę i życie rodzinne, podnosząc jakość życia ich oraz ich rodzin. Pomogą one także zwiększyć uczestnictwo kobiet w rynku pracy oraz sprostać wyzwaniom związanym ze starzeniem się społeczeństwa: kraje, w których pracuje więcej kobiet, mają także wyższe wskaźniki urodzin.”

Lepsze urlopy macierzyńskie

Wniosek Komisji w sprawie urlopów macierzyńskich (zmieniający istniejącą dyrektywę 92/85/EWG z 1992 r.) wydłuża minimalny okres urlopu z 14 do 18 tygodni i zaleca wypłacanie kobietom 100% ich pensji, daje jednak państwom członkowskim możliwość ustalenia tego pułapu na poziomie wynagrodzenia chorobowego. Ponadto kobiety będą miały większą swobodę decydowania, kiedy skorzystać z nieobowiązkowej części urlopu (przed urodzeniem dziecka, czy po), a tym samym nie będą już zobowiązane do wykorzystania części urlopu przed urodzeniem dziecka, co ma obecnie miejsce w niektórych państwach członkowskich.

Wzmocniona zostanie również ochrona przed zwolnieniem z pracy oraz prawo do powrotu na to samo lub równoważne stanowisko po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Wprowadzona zostanie także możliwość zażądania od pracodawcy elastycznych godzin pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, pracodawca będzie miał jednak prawo odrzucić taką prośbę.

Większe prawa dla kobiet prowadzących działalność na własny rachunek

Wniosek w sprawie kobiet prowadzących działalność na własny rachunek daje im taki sam dostęp do urlopów macierzyńskich, jaki przysługuje pracownicom zatrudnionym przez innych, jednak na zasadzie dobrowolności (zastępując istniejącą dyrektywę 86/613/EWG). Jednocześnie małżonkowie i partnerzy życiowi (uznawani przez prawo krajowe), którzy w sposób nieformalny pracują w małych firmach rodzinnych, takich jak gospodarstwo rolne lub praktyka lekarska (tzw. małżonkowie współpracujący), będą mieli, o ile wyrażą taką wolę, dostęp do zabezpieczenia społecznego przynajmniej na takim samym poziomie, jak pracownicy formalnie prowadzący działalność na własny rachunek.

Pozostałe przepisy zwiększające równowagę między pracą a rodziną

Ponadto, jako część tego samego pakietu, Komisja opublikowała dzisiaj sprawozdanie w sprawie zapewnienia opieki nad dziećmi w krajach Unii Europejskiej oraz postępów każdego z państw członkowskich pod względem docelowej liczby ośrodków opieki nad dziećmi, uzgodnionej przez liderów UE w Barcelonie w 2002 r. (zob. IP/08/1449).

17 września 2008 r. partnerzy społeczni na szczeblu europejskim rozpoczęli negocjacje na temat urlopów rodzicielskich, mając nadzieję na zmianę istniejącego prawodawstwa UE (dyrektywa 96/34/WE), które również oparte jest na porozumieniu ramowym zawartym z europejskimi pracodawcami i przedstawicielami związków zawodowych. Negocjacje planuje się zakończyć w ciągu dziewięciu miesięcy.

W dłuższej perspektywie Komisja pragnie również poprawić inne rodzaje urlopów rodzinnych, takich jak urlop ojcowski (krótkookresowy urlop dla ojców na czas porodu lub adopcji dziecka), urlop adopcyjny (urlop podobny do urlopu macierzyńskiego na czas adopcji dziecka) oraz urlop opiekuńczy (w celu opieki nad pozostającymi na utrzymaniu członkami rodziny).

Kolejne kroki

Oba wnioski zostaną przedyskutowane w ramach procedury współdecyzji przez Parlament Europejski oraz państwa członkowskie w Radzie (większość kwalifikowana). Oczekuje się, że porozumienie zostanie osiągnięte w 2009 r. Państwa UE będą miały następnie dwa lata na wprowadzenie tych przepisów do swojego prawa krajowego.

Dalsze informacje

Memo/08/603
Komunikat w sprawie równowagi między pracą a rodziną
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=606&langId=en
Wniosek w sprawie zmiany dyrektywy dotyczącej urlopów macierzyńskich
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=607&langId=en
Wniosek w sprawie zmiany dyrektywy dotyczącej kobiet prowadzących działalność na własny rachunek i współpracujących małżonków
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=608&langId=en
Strona Komisji Europejskiej – ankieta na temat równowagi między pracą a rodziną
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en


Side Bar