Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1450

Briuselis, 2008 m. spalio 3 d.

Ilgesnėmis ir kokybiškesnėmis motinystės atostogomis Komisija siekia geresnės piliečių darbo ir privataus gyvenimo pusiausvyros

Pagal šiandien Europos Komisijos pateiktus pasiūlymus milijonai Europos moterų įgytų teisę į ilgesnes ir kokybiškesnes motinystės atostogas. Atskiru pasiūlymu bus siekiama pagerinti savarankiškai dirbančių moterų padėtį – joms bus suteikta tokia pati teisė į motinystės atostogas, kuria jos galės naudotis savanoriškai. Šios dvi iniciatyvos – priemonių, skirtų europiečių (tiek vyrų, tiek moterų) darbo ir privataus gyvenimo pusiausvyrai gerinti, paketo dalis. Pasiūlymai, kuriais siekiama atnaujinti ir patobulinti dabartinius ES teisės aktus, netrukus bus perduoti aptarti Europos Parlamentui ir nacionalinėms vyriausybėms. Europos socialiniai partneriai jau pradėjo derėtis dėl kitų su šeimine padėtimi susijusių atostogų rūšių, pavyzdžiui, dėl vaiko priežiūros atostogų.

„Darbo, šeimos ir privataus gyvenimo derinimas yra nelengvas uždavinys, kurį tenka spręsti milijonams abiejų lyčių europiečių, – teigė už užimtumą, socialinius reikalus ir lygias galimybes atsakingas Europos Komisijos narys Vladimíras Špidla. – Tačiau visų pirma pernelyg dažnai kenčia vaikų turinčios moterys – jos praranda pajamas ir karjeros galimybes. Iš vaikus auginančių moterų dirba tik 65,5 %, o vyrų – 91,7 %. Mūsų pasiūlymai pagerinti motinystės atostogų sąlygas padės moterims geriau derinti darbą ir šeiminį gyvenimą, padidins šeimų gyvenimo kokybę apskritai. Jais siekiama padidinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje ir spręsti su senėjimu susijusias demografines problemas. Iš tikrųjų tose šalyse, kur dirba daug moterų, didesnis ir gimstamumas.“

Geresnės motinystės atostogų sąlygos

Komisijos pasiūlymu dėl motinystės atostogų, kuriuo persvarstoma 1992 m. Direktyva 92/85/EEB, minimalus atostogų laikotarpis pailginamas nuo 14 iki 18 savaičių ir rekomenduojama vaikus auginančioms moterims mokėti 100 % jų atlyginimo, tačiau valstybėms narėms paliekama teisė apriboti šią išmoką ligos pašalpai prilygstančia suma Be to, moterys galės lanksčiau rinktis, kada – prieš gimdymą ar po jo – naudotis neprivalomąja atostogų dalimi, taigi neprivalės eiti atostogų iki gimdymo, kaip šiuo metu yra kai kuriose valstybėse narėse.

Moterys bus geriau apsaugotos nuo atleidimo iš darbo ir, pasibaigus motinystės atostogoms, turės teisę grįžti į tą pačią ar lygiavertę darbo vietą. Galiausiai moterims bus suteikta teisė prašyti darbdavio suteikti galimybę pasibaigus motinystės atostogoms dirbti laisvu grafiku, tačiau darbdaviui paliekama teisė šio prašymo netenkinti.

Daugiau teisių savarankiškai dirbančioms moterims

Šiuo pasiūlymu, kuriuo keičiama dabartinė Direktyva 86/613/EEB, savarankiškai dirbančioms moterims bus užtikrinama tokia pati teisė į motinystės atostogas kaip ir samdomoms darbuotojoms, tačiau jos pačios spręs, ar tokių atostogų eiti. Be to, vadinamiesiems sutuoktiniams pagalbininkams, t. y. neformaliai nedideliame šeimos versle (pavyzdžiui, ūkyje ar medicinos centre) talkininkaujantiems sutuoktiniams ar sugyventiniams (jei tokie numatyti nacionaliniuose teisės aktuose), jei jie to pageidaus, užtikrinama ne mažesnė socialinė apsauga nei oficialiai savarankiška veikla užsiimantiems asmenims.

Kitos darbo ir privataus gyvenimo pusiausvyros užtikrinimo priemonės

Komisija šiandien paskelbė Europos Sąjungos vaikų priežiūros sąlygų ir valstybių narių pažangos siekiant 2002 m. Barselonoje ES vadovų iškeltų tikslų ataskaitą (žr. IP/08/1449), kuri yra minėto priemonių paketo dalis.

2008 m. rugsėjo 17 d. Europos lygmens socialiniai partneriai pradėjo derybas dėl vaiko priežiūros atostogų, kuriomis siekiama peržiūrėti dabartinius ES teisės aktus (Direktyvą 96/34/EB) remiantis Europos darbdavių ir profesinių sąjungų atstovų sudarytu bendruoju susitarimu. Derybas siekiama užbaigti per devynis mėnesius.

Ateityje Komisija norėtų pagerinti ir kitų rūšių atostogų dėl šeiminių priežasčių sąlygas, pavyzdžiui, tėvystės atostogų (tėvui suteikiamų trumpų atostogų iki ir po gimdymo ar įsivaikinimo), įvaikinimo atostogų (motinystės atostogoms prilyginamų atostogų, skiriamų iki ir po įsivaikinimo), šeimos narių priežiūros atostogų (atostogų priklausomiems šeimos nariams prižiūrėti).

Tolesni žingsniai

Sprendimai dėl abiejų pasiūlymų bus priimami taikant bendro sprendimo procedūrą: juos aptars Europos Parlamentas ir į Tarybą susibūrusios valstybės narės (sprendimas priimamas kvalifikuota dauguma). Susitarimą tikimasi pasiekti 2009 m. Po to ES valstybėms narėms bus skirti dveji metai šiems teisės aktams perkelti į nacionalinę teisę.

Daugiau informacijos:

Memo/08/603
Komunikatas dėl darbo ir privataus gyvenimo pusiausvyros:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=606&langId=en
Persvarstomos motinystės atostogų direktyvos pasiūlymas:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=607&langId=en
Persvarstomos savarankiškai dirbančių moterų ir sutuoktinių pagalbininkų direktyvos pasiūlymas:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=608&langId=en
Europos Komisijos tinklavietė. Apklausa „Darbo ir privataus gyvenimo pusiausvyra“:
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en


Side Bar