Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1450

Bryssel 3. lokakuuta 2008

Komissio parantaa miljoonien työ- ja yksityiselämän tasapainoa pidemmillä ja paremmilla äitiysvapailla

Komission tänään esittämien ehdotusten mukaan miljoonat naiset kaikkialla Euroopassa saavat oikeuden pidempään ja parempaan äitiysvapaaseen. Erillisellä ehdotuksella parannetaan myös itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien naisten tilannetta tarjoamalla heille vastaava vapaaehtoinen oikeus äitiysvapaaseen. Nämä kaksi aloitetta ovat osa toimenpidepakettia, jolla pyritään parantamaan kaikkien eurooppalaisten – sekä naisten että miesten – työ- ja yksityiselämän tasapainoa. Aloitteilla halutaan päivittää ja parantaa nykyistä EU-lainsäädäntöä, ja seuraavaksi ne toimitetaan Euroopan parlamentille ja jäsenvaltioiden hallituksille keskusteltavaksi. Samaan aikaan Euroopan tason työmarkkinaosapuolet ovat käynnistäneet neuvottelut parantaakseen muita perhevapaan muotoja, kuten vanhempainvapaata.

"Järjestelyt työ-, perhe- ja yksityiselämän välillä muodostavat valtavan haasteen miljoonille eurooppalaisille, niin miehille kuin naisillekin", totesi työ-, sosiaali- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Vladimír Špidla. "Liian usein lasten hankkimisen hintana naisille on heikommat tulot ja uranäkymät. Vain 65,5 prosenttia naisista, joilla on huollettavia lapsia, on töissä, kun vastaava luku miehillä on 91,7 prosenttia. Äitiysloman parantamiseen tähtäävillä komission ehdotuksilla helpotetaan naisia yhdistämään työ- ja perhe-elämä ja näin parantamaan omaansa ja koko perheen elämänlaatua. Ehdotettujen toimenpiteiden pitäisi myös lisätä naisten osallistumista työelämään ja helpottaa väestön ikääntymisen asettamiin haasteisiin vastaamista. On nimittäin havaittu, että maissa, joissa naiset osallistuvat enemmän työelämään, myös syntyvyysaste on korkeampi."

Parannettu äitiysvapaa

Äitiysvapaata koskevalla komission ehdotuksella (jolla tarkistetaan vuodelta 1992 olevaa direktiiviä 92/85/ETY) pidennettäisiin äitiysvapaan vähimmäiskesto 14 viikosta 18 viikkoon ja suositeltaisiin maksettavaksi 100 prosenttia palkasta; jäsenvaltioilla olisi kuitenkin mahdollisuus asettaa ylärajaksi sairauspäivärahan suuruinen korvaus. Lisäksi naiset voivat joustavammin valita, pitävätkö he äitiysvapaan ei-pakollisen osan ennen vai jälkeen synnytyksen, ja näin heidän ei enää välttämättä tarvitse pitää tiettyä osaa vapaasta ennen synnytystä, mikä on tällä hetkellä tilanne joissakin jäsenvaltioissa.

Ehdotetulla direktiivillä vahvistetaan myös irtisanomissuojaa sekä oikeutta palata samaan tai vastaavaan työhön äitiysvapaan jälkeen. Työntekijälle annetaan myös oikeus pyytää joustavia työjärjestelyitä äitiysvapaan päätyttyä, vaikkakin työnantajalla on oikeus kieltäytyä pyynnöstä.

Enemmän oikeuksia itsenäisinä ammatinharjoittajina toimiville naisille

Itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivia naisia koskevassa ehdotuksessa (jolla korvataan direktiivi 86/613/ETY) säädetään vastaavasta vapaaehtoisesta oikeudesta äitiysvapaaseen kuin palkansaajilla. Samalla pienissä perheyrityksissä, kuten maatilalla tai lääkärin vastaanotolla, epävirallisesti työskenteleville aviopuolisoille ja kansallisessa lainsäädännössä tunnustetuille avopuolisoille eli niin kutsutuille avustaville puolisoille annetaan – omasta pyynnöstään – oikeus sosiaaliturvaan, joka on vähintään samantasoinen kuin virallisilla itsenäisillä ammatinharjoittajilla.

Muut työ- ja perhe-elämän tasapainottamista koskevat ehdotukset

Osana samaa ehdotuspakettia komissio esitti tänään myös raportin lastenhoidon tarjonnasta EU:ssa ja siitä, miten jäsenvaltiot ovat saavuttaneet Barcelonassa vuonna 2002 asetetut lastenhoitotavoitteet (ks IP/08/1449).

Euroopan tason työmarkkinaosapuolet käynnistivät 17. syyskuuta 2008 vanhempainvapaata koskevat neuvottelut tarkistaakseen voimassa olevaa EU-lainsäädäntöä (direktiiviä 96/34/EY), joka sekin perustuu Euroopan tason työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajien neuvottelemaan puitesopimukseen. Tavoitteena on saada neuvottelut päätökseen yhdeksän kuukauden kuluessa.

Pidemmällä aikavälillä komissio haluaisi parantaa myös muita perhevapaan muotoja, kuten isyysvapaata (lyhyt loma isille lapsen syntymän tai adoption yhteydessä), adoptiovapaata (äitiysvapaata vastaava loma lapsen adoption yhteydessä) sekä omaishoitovapaata (huollettavien perheenjäsenten hoitamista varten).

Jatkotoimet

Molemmista ehdotuksista keskustellaan yhteispäätösmenettelyn mukaisesti Euroopan parlamentissa ja neuvostossa jäsenvaltioiden kesken (päätös tehdään määräenemmistöllä), ja toivon mukaan niistä päästään sopimukseen vuoden 2009 aikana. Tämän jälkeen EU:n jäsenvaltioilla on kaksi vuotta aikaa siirtää direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Lisätietoja

Memo/08/603
Työ- ja yksityiselämän tasapainottamista koskeva tiedonanto

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=606&langId=en
Äitiysvapaata koskeva direktiiviehdotus

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=607&langId=en
Itsenäisiä ammatinharjoittajina toimivia naisia ja avustavia puolisoita koskeva direktiiviehdotus

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=608&langId=en
Europan komission verkkosivu – kysely työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en


Side Bar