Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1450

Brüssel, 3. oktoober 2008

Komisjon parandab pikema ja parema rasedus- ja sünnituspuhkuse kaudu miljonite inimeste töö ja eraelu tasakaalu

Täna avaldatud Euroopa Komisjoni ettepanekute kohaselt saavad miljonid naised kogu Euroopas õiguse pikemale ja paremale rasedus- ja sünnituspuhkusele. Eraldi ettepanek on mõeldud ka füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate naiste olukorra parandamiseks, pakkudes samaväärset juurdepääsu rasedus- ja sünnituspuhkusele vabatahtlikul alusel. Need kaks algatust on osa meetmepaketist kõigi eurooplaste, nii naiste kui meeste töö ja eraelu tasakaalu parandamiseks. Nende eesmärk on kehtivaid ELi õigusakte ajakohastada ja paremaks muuta ning nüüd saadetakse need arutamiseks Euroopa Parlamendile ja riikide valitsustele. Samal ajal on Euroopa tööturu osapooled algatanud läbirääkimised muude perepuhkuse liikide (näiteks lapsehoolduspuhkus) parandamiseks.

„Töö, era- ja pereelu ühitamine on suur väljakutse miljonitele Euroopa meestele ja naistele”, ütles tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste volinik Vladimír Špidla. „Kuid liiga sageli läheb laste saamine naistele maksma nende sissetuleku ja tööväljavaated. Ainult 65,5% ülalpeetavate lastega naistest töötavad, võrreldes 91,7 protsendiga meestest. Meie ettepanekud parandada rasedus- ja sünnituspuhkust aitavad naistel ühitada töö ja pereelu ning parandavad ka nende perekondade elukvaliteeti.” Need peaksid aitama suurendada ka naiste osalemist tööturul ning saada hakkama rahvastiku vananemise probleemidega: riikides, kus naiste tööhõive on suurem, on tõepoolest ka kõrgem sündimus."

Parem sünnitus- ja raseduspuhkus

Komisjoni ettepanekuga rasedus- ja sünnituspuhkuse kohta (millega vaadatakse läbi kehtiv 1992. aasta direktiiv 92/85/EMÜ) pikendatakse puhkuse minimaalset kestust 14 nädalalt 18 nädalani ja soovitatakse maksta naistele 100% palgast, kuid jäetakse liikmesriikidele võimalus kehtestada ülemmäär haigustoetuse tasemel. Lisaks saavad naised vabamalt valida aja, millal nad võtavad puhkuse mittekohustusliku osa (enne või pärast sünnitust), ning seega ei pea nad enam võtma puhkuse teatud osa enne sünnitust, nagu see kehtib praegu mõnes liikmesriigis.

Pakutakse ka rohkem kaitset vallandamise eest ning õigust pöörduda pärast sünnituspuhkust tagasi samale või võrdväärsele tööle. Lisaks kehtestatakse naiste jaoks õigus taotleda tööandjalt pärast rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppemist paindlikku töökorraldust, kuigi tööandjale jääb õigus taotlus tagasi lükata.

Rohkem õigusi füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevatele naistele

Füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevaid naisi käsitlev ettepanek annab neile samaväärse juurdepääsu rasedus- ja sünnituspuhkusele kui palgatöötajatele, kuid vabatahtlikul alusel (asendades kehtiva direktiivi 86/613/EMÜ). Samal ajal saavad abikaasad ja liikmesriigi õiguse kohaselt tunnustatud elukaaslased, kes töötavad mitteametlikult väikestes pereettevõtetes, näiteks talu või kohalik arstikabinet (nn abistavad abikaasad), soovi korral vähemalt sama sotsiaalkaitse, mis on ametlikult füüsilisest isikust ettevõtjatena registreeritud isikutel.

Muud töö ja eraelu tasakaalu käsitlevad sätted

Sama paketi osana esitas komisjon täna ka aruande lastehoiuteenuse pakkumise kohta Euroopa Liidus ja iga liikmesriigi tulemuste kohta 2002. aasta Barcelona Euroopa Ülemkogu eesmärkide täitmisel (vt IP/08/1449).

2008. aasta 17. septembril alustasid Euroopa tasandi tööturu osapooled läbirääkimisi lapsehoolduspuhkuse üle, eesmärgiga vaadata läbi kehtiv ELi õigusakt (direktiiv 96/34/EÜ), mis omakorda põhineb Euroopa tööandjate ja ametiühingute esindajate sõlmitud raamkokkuleppel. Eesmärk on läbirääkimised lõpule viia üheksa kuu jooksul.

Pikemas perspektiivis sooviks komisjon parandada ka muid perepuhkuse liike, näiteks isapuhkus (lühiajaline puhkus isadele seoses lapse sünni või lapsendamisega), lapsendaja puhkus (rasedus- ja sünnituspuhkusele sarnane puhkus seoses lapsendamisega) ja puhkus ülalpeetava pereliikme hooldamiseks.

Järgnevad sammud

Mõlemat ettepanekut arutavad kaasotsustamismenetluse teel Euroopa Parlament ja nõukogus kokku tulevad liikmesriigid (kvalifitseeritud häälteenamusega) ning kokkulepe loodetakse saavutada 2009. aastal. ELi liikmesriikidel on seejärel kaks aastat õigusakti ülevõtmiseks oma riigi õiguskorda.

Lisateave

Memo/08/603
Teatis töö ja eraelu tasakaalu kohta

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=606&langId=en
Ettepanek rasedus- ja sünnituspuhkust käsitleva läbivaadatud direktiivi kohta

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=607&langId=en
Ettepanek füüsilisest isikust ettevõtjatest naisi ja neid abistavaid abikaasasid käsitleva läbivaadatud direktiivi kohta

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=606&langId=en
Euroopa komisjoni veebisait – küsitlus töö ja eraelu tasakaalu kohta
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en


Side Bar