Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1450

Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2008

Η Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα σε εκατομμύρια γυναίκες να συνδυάσουν αποτελεσματικότερα την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή χάρη στη μεγαλύτερης διάρκειας και καλύτερη άδεια μητρότητας

Εκατομμύρια γυναίκες σε όλη την Ευρώπη θα δικαιούνται μεγαλύτερης διάρκειας και καλύτερη άδεια μητρότητας σύμφωνα με τις προτάσεις που παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια ξεχωριστή πρόταση θα βελτιώσει επίσης την κατάσταση των αυτοαπασχολούμενων γυναικών, αφού θα αναγνωρίζει και σε εκείνες ισοδύναμη πρόσβαση σε άδεια μητρότητας, σε εθελοντική βάση. Οι δύο πρωτοβουλίες εντάσσονται στη δέσμη μέτρων που αποβλέπει στον αποτελεσματικότερο συνδυασμό της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή για όλους τους Ευρωπαίους – τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες. Στόχος των πρωτοβουλιών αυτών είναι να επικαιροποιήσουν και να βελτιώσουν την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία και, στη συνέχεια, θα διαβιβαστούν προς συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Εν τω μεταξύ, οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις με σκοπό τη βελτίωση άλλων μορφών άδειας για οικογενειακούς λόγους, όπως η γονική άδεια.

«Ο συνδυασμός επαγγελματικής, οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής συνιστά τεράστια πρόκληση για εκατομμύρια Ευρωπαίους, άνδρες και γυναίκες», όπως υποστήριξε ο κ. Vladimír Špidla, ο αρμόδιος επίτροπος για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και ισότητας των ευκαιριών. «Αλλά η τεκνοποίηση πολύ συχνά συνεπάγεται για τις γυναίκες απώλεια εισοδήματος και επαγγελματικών προοπτικών. Μόνο το 65,5% των γυναικών με συντηρούμενα τέκνα εργάζεται, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες ανέρχεται στο 91,7%. Οι προτάσεις μας για βελτίωση της άδειας μητρότητας θα βοηθήσουν τις γυναίκες να συνδυάσουν την εργασία με την οικογένεια βελτιώνοντας την ποιότητα της οικογενειακής τους ζωής. Αναμένεται επίσης να συμβάλουν στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της γήρανσης του πληθυσμού: πράγματι, οι χώρες στις οποίες απασχολούνται περισσότερες γυναίκες παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό γεννήσεων.»

Βελτιωμένη άδεια μητρότητας

Η πρόταση της Επιτροπής για την άδεια μητρότητας (με την οποία αναθεωρείται η ισχύουσα από το 1992 οδηγία 92/85/ΕΟΚ) αυξάνει την ελάχιστη περίοδο άδειας από 14 σε 18 εβδομάδες και συνιστά την καταβολή στις γυναίκες του 100% του μισθού τους, αλλά τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν ανώτατο όριο τουλάχιστον ισοδύναμο με το επίδομα ασθενείας. Επιπλέον, οι γυναίκες θα έχουν μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τη χρονική στιγμή κατά την οποία θα κάνουν χρήση του μη υποχρεωτικού μέρους της άδειάς τους (πριν ή μετά τον τοκετό) και, έτσι, δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένες να παίρνουν ένα συγκεκριμένο μέρος της άδειας αυτής πριν από τον τοκετό, όπως συμβαίνει σήμερα σε ορισμένα κράτη μέλη.

Θα παρέχεται μεγαλύτερη προστασία από τον κίνδυνο απόλυσης καθώς και το δικαίωμα επιστροφής στην ίδια ή σε ισοδύναμη θέση εργασίας μετά την άδεια μητρότητας. Τέλος, εισάγεται το δικαίωμα των γυναικών να ζητούν από τον εργοδότη τους ευέλικτες μορφές εργασίας μετά το τέλος της άδειας μητρότητας, αν και ο εργοδότης θα έχει το δικαίωμα να απορρίπτει τέτοιο αίτημα.

Περισσότερα δικαιώματα για τις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες

Η πρόταση παρέχει στις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες ισοδύναμη πρόσβαση σε άδεια μητρότητας με εκείνη που δικαιούνται οι μισθωτές, αλλά σε εθελοντική βάση (αντικαθιστώντας την ισχύουσα οδηγία 86/613/ΕΟΚ). Ταυτόχρονα, οι σύζυγοι και οι σύντροφοι (εφόσον τους αναγνωρίζεται αυτή η ιδιότητα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία) που εργάζονται άτυπα σε μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, όπως σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή σε τοπικά ιατρεία (οι οποίες καλούνται «σύζυγοι-βοηθοί») θα έχουν πρόσβαση, κατόπιν αιτήματός τους, σε κοινωνική ασφάλιση τουλάχιστον ισοδύναμη με την προστασία που απολαύουν οι επίσημα αυτοαπασχολούμενοι.

Άλλες διατάξεις για τον αποτελεσματικότερο συνδυασμό της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής

Στο πλαίσιο της ίδιας δέσμης μέτρων, η Επιτροπή εξέδωσε επίσης σήμερα έκθεση σχετικά με την παροχή υπηρεσιών για τη φροντίδα των παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις επιδόσεις κάθε κράτους μέλους σε σχέση με τους στόχους που έθεσαν οι ευρωπαίοι ηγέτες στη Βαρκελώνη το 2002 (βλ. έγγραφο IP/08/1449).

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2008 οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για τη γονική άδεια, με σκοπό να αναθεωρήσουν την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ (οδηγία 96/34/ΕΚ), η οποία βασίστηκε σε συμφωνία-πλαίσιο που υπογράφτηκε από εκπροσώπους ευρωπαίων εργοδοτών και συνδικαλιστικών ενώσεων. Στόχος είναι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις εντός εννέα μηνών.

Μακροπρόθεσμα η Επιτροπή θα ήθελε επίσης να βελτιώσει άλλες μορφές άδειας για οικογενειακούς λόγους, όπως η άδεια πατρότητας (μια σύντομη περίοδος άδειας για πατέρες κοντά στο χρόνο γέννησης ή υιοθεσίας του παιδιού), άδεια υιοθεσίας (παρόμοια άδεια με την άδεια μητρότητας που λαμβάνεται κοντά στη στιγμή της υιοθεσίας ενός παιδιού) και άδεια τέκνου (για τη φροντίδα εξαρτώμενων μελών της οικογένειας).

Τα επόμενα βήματα

Αμφότερες οι προτάσεις θα εξεταστούν στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο (ειδική πλειοψηφία), και υπάρχει η ελπίδα ότι θα επιτευχθεί συμφωνία κατά το 2009. Οι χώρες της ΕΕ θα έχουν στη συνέχεια προθεσμία δύο ετών για να εισαγάγουν τη νομοθεσία στο εθνικό τους δίκαιο.

Περισσότερες πληροφορίες

Memo/08/603
Ανακοίνωση για τον αποτελεσματικότερο συνδυασμό της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=606&langId=en
Πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας για την άδεια μητρότητας

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=607&langId=en
Πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας για τις αυτοαπασχολούμενες και τις συζύγους βοηθούς

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=608&langId=en


Side Bar