Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1450

Bruxelles, den 3. oktober 2008

Kommissionen forbedrer balancen mellem arbejdsliv og privatliv for millioner af mennesker med længere og bedre barselsorlov

Millioner af kvinder i Europa vil ifølge de forslag, Kommissionen offentliggjorde i dag, få ret til længere og bedre barselsorlov. Et særskilt forslag vil desuden forbedre situationen for kvinder i selvstændige erhverv ved at give dem adgang til barselsorlov på lige vilkår med ansatte, men på frivillig basis. Disse to initiativer er en del af en pakke med foranstaltninger, der skal forbedre balancen mellem arbejdsliv og privatliv for alle europæere – såvel for kvinder som for mænd. De skal opdatere og forbedre eksisterende EU-lovgivning og vil foreløbig blive sendt til Europa-Parlamentet og de nationale regeringer med henblik på diskussion. I mellemtiden har arbejdsmarkedets parter i Europa iværksat forhandlinger med henblik på at forbedre andre former for familieorlov, såsom forældreorlov.

"Kombinationen af arbejde, familie og privatliv er en stor udfordring for millioner af europæere, hvad enten det drejer sig om kvinder eller mænd", udtalte Vladimír Špidla, kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og ligestilling. "Det at få børn er for kvinders vedkommende desuden alt for ofte forbundet med at give afkald på indkomst og jobmuligheder. Således ligger beskæftigelsesprocenten hos kvinder med små børn kun på 65,5 %, hvorimod den hos mændene ligger på 91,7 %. Vores forslag om en forbedring af barselsorloven vil hjælpe kvinderne med at kombinere arbejdsliv og familieliv, og det vil forbedre livskvaliteten for kvinderne såvel som for deres familier. Forslagene vil også øge kvindernes deltagelse på arbejdsmarkedet og styrke bestræbelserne på at møde udfordringerne i forbindelse med den aldrende befolkning - faktisk har de lande, hvor der er mange kvinder i arbejde, også højere fødselstal."

Den forbedrede barselsorlov

I Kommissionens forslag om barselsorlov (en ændring af det gældende direktiv 92/85/EØF fra 1992) udvides den minimale varighed af barselsorloven fra 14 til 18 uger, og det anbefales at betale kvinderne fuld løn under orloven, idet medlemsstaterne dog har mulighed for at fastsætte et loft på niveau med sygedagpengene. Desuden vil kvinder få mere frihed til at vælge, hvornår de ønsker at tage den ikke-obligatoriske del af orloven (før eller efter fødslen), og vil dermed ikke længere være tvunget til at tage en særlig del af orloven før fødslen, sådan som det på nuværende tidspunkt er tilfældet i visse medlemsstater.

Forslaget indeholder også en bedre beskyttelse mod afskedigelse og desuden retten til at vende tilbage til det samme eller et tilsvarende job efter barselsorloven. Endelig indføres der en ret til at anmode arbejdsgiveren om en fleksibel arbejdsordning efter barselsorlovens udløb. Arbejdsgiveren vil dog få mulighed for at afslå denne anmodning.

Flere rettigheder til kvinder i selvstændige erhverv

Forslaget vedrørende kvinder i selvstændige erhverv vil give disse kvinder adgang til barselsorlov på lige vilkår med ansatte, men på frivillig basis (erstatter det gældende direktiv 86/613/EØF). Samtidig vil ægtefæller og registrerede partnere (anerkendt som sådanne i henhold til national lovgivning), som arbejder uformelt i små virksomheder såsom landbrug eller lægepraksis (såkaldte "medhjælpende ægtefæller"), efter anmodning have adgang til en socialsikringsdækning, der som minimum svarer til den, selvstændige erhvervsdrivende har adgang til.

Andre tiltag til fordel for en bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv

Som en del af den samme pakke offentliggjorde Kommissionen i dag desuden en rapport om børnepasning i EU og status for hver enkelt medlemsstat med hensyn til at nå de mål, EU's ledere opstillede i Barcelona i 2002 (se IP/08/1449).

Den 17. september 2008 indledte arbejdsmarkedets parter i EU forhandlinger om forældreorlov med henblik på en ændring af den gældende EU-lovgivning (direktiv 96/34/EF), som er baseret på en rammeaftale mellem Europas arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. Disse forhandlinger forventes afsluttet inden for ni måneder.

På længere sigt ønsker Kommissionen også at forbedre andre former for familieorlov, f.eks. fædreorlov (en kort orlov for fædre, der kan tages omkring tidspunktet for fødsel eller adoption), adoptionsorlov (orlov, der ligner barselsorlov, og som tages omkring tidspunktet for adoption) og plejeorlov (med henblik på at tage sig af plejekrævende familiemedlemmer).

De næste skridt

Begge forslag skal drøftes af Europa-Parlamentet og medlemsstaterne i Rådet (kvalificeret flertal) under den fælles beslutningsprocedure, og de kan forhåbentlig nå til enighed i løbet af 2009. EU-landene vil derefter have to år til at gennemføre denne lovgivning i national ret.

Yderligere oplysninger

Memo/08/603
Meddelelse om bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=606&langId=en
Forslag til ændret direktiv om barselsorlov

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=607&langId=en
Forslag til ændret direktiv om kvinder i selvstændige erhverv og medhjælpende ægtefæller

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=608&langId=en
Europa-Kommissionens websted – rundspørge om balancen mellem arbejdsliv og familieliv
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en


Side Bar