Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1450

V Bruselu dne 3. října 2008

Pomocí delší a lepší mateřské dovolené umožní Komise milionům lidí lépe sladit pracovní a soukromý život

Podle návrhů, které dnes Evropská komise představila, budou mít miliony žen v celé Evropě nárok na delší a lepší mateřskou dovolenou. Situace samostatně výdělečně činných žen by se rovněž mohla zlepšit díky samostatnému návrhu, který spočívá v poskytnutí rovnocenného přístupu těchto žen k mateřské dovolené na dobrovolném základě. Tyto dvě iniciativy tvoří součást balíčku opatření, který má umožnit lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem všech Evropanů, žen i mužů. Opatření mají zmodernizovat a zlepšit stávající právní předpisy EU a budou nyní zaslána Evropskému parlamentu a vládám jednotlivých států k diskusi. Evropští sociální partneři nedávno zahájili jednání o zlepšení jiných forem dovolené z rodinných důvodů, například rodičovské dovolené.

„Kombinace pracovního, rodinného a soukromého života představuje pro miliony Evropanů, mužů i žen, složitý úkol,“ uvedl komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla. „Pro ženy představuje nicméně fakt, že mají děti, příliš často propad příjmu a narušení pracovních vyhlídek. Pouze 65,5 % žen s nezaopatřenými dětmi má zaměstnání oproti 91,7 % mužů. Naše návrhy na zlepšení mateřské dovolené pomohou ženám sladit pracovní a rodinný život a přinesou větší kvalitu života jim i jejich rodinám. Měly by rovněž přispět k většímu zapojení žen na trhu práce a pomoci řešit problematiku spojenou se stárnutím obyvatelstva: země s vyšší zaměstnaností žen totiž vykazují i vyšší porodnost.“

Lepší mateřská dovolená

Návrh Komise týkající se mateřské dovolené (kterým se má provést revize stávající směrnice 92/85/EHS z roku 1992) by minimální období dovolené zvýšil ze 14 na 18 týdnů a doporučil vyplácet ženám 100 % platu, avšak umožnil by členským státům stanovit strop ve výši nemocenských dávek. Kromě toho by ženy získaly více flexibility, pokud jde o nepovinnou část mateřské dovolené (před nebo po narození dítěte), a nemusely by si tudíž její určitou část vybírat ještě před narozením dítěte, jak je tomu dnes v některých členských státech.

Návrh také počítá s větší ochranou proti výpovědi a s právem vrátit se po skončení mateřské dovolené na stejnou nebo rovnocennou pozici. Dále bude zavedeno právo požádat zaměstnavatele po skončení mateřské dovolené o pružné rozvržení pracovní doby, i když zaměstnavatel bude mít právo tuto žádost odmítnout.

Větší práva pro ženy samostatně výdělečně činné

Návrh týkající se žen samostatně výdělečně činných poskytne těmto ženám stejný přístup k mateřské dovolené jako zaměstnankyním, nicméně na dobrovolném základě (nahrazení stávající směrnice 86/613/EHS). Zároveň budou mít manželé nebo partneři (uznaní podle zákona daného státu), kteří pracují neformálně v rámci malého rodinného podniku, jako například hospodářství nebo místní lékařské praxe (tzv. „pomáhající manželé“), pokud o to požádají, nárok na sociální zabezpečení alespoň na stejné úrovni ochrany, jaká je poskytována formálně samostatně výdělečně činným pracovníkům.

Další ustanovení v oblasti rovnováhy pracovního a soukromého života

V rámci stejného balíčku dnes Komise vydala zprávu týkající se poskytování péče o děti v Evropské unii a výsledků jednotlivých členských států s ohledem na cíle stanovené vedoucími představiteli EU v Barceloně v roce 2002 (viz IP/08/1449).

Dne 17. září 2008 zahájili sociální partneři na evropské úrovni jednání o rodičovské dovolené s cílem provést revizi stávajících právních předpisů EU (směrnice 96/34/ES), které se zakládají na rámcové dohodě představitelů evropských zaměstnavatelů a odborů. Jednání by měla být uzavřena do devíti měsíců.

V delším časovém horizontu by Komise rovněž ráda zlepšila jiné formy dovolené z rodinných důvodů, například otcovskou dovolenou (kratší dovolená pro otce v souvislosti s narozením nebo osvojením dítěte), dovolenou v případě osvojení (dovolená podobná mateřské dovolené v době osvojení dítěte) a dovolenou za účelem péče o závislé rodinné příslušníky.

Další kroky

Oba návrhy projedná Evropský parlament a Rada členských států postupem spolurozhodování (kvalifikovanou většinou), přičemž k dohodě by mělo dojít během roku 2009. Země EU by pak měly dva roky na to, aby příslušné právní předpisy zavedly do svého vnitrostátního práva.

Další informace

Memo/08/603
Sdělení o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=606&langId=en
Návrh revidované směrnice o mateřské dovolené

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=607&langId=en
Návrh revidované směrnice o ženách samostatně výdělečně činných a pomáhajících manželích

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=608&langId=en
Internetová stránka Evropské komise – průzkum o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en


Side Bar