Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1433

Bryssel den 1 oktober 2008

EU-kommissionen föreslår en ändring av reglerna om kapitalkrav för banker för att stärka den finansiella stabiliteten

(se MEMO/08/599)

Kommissionen föreslår att EU-reglerna om kapitalkrav för banker ändras för att stärka det finansiella systemets stabilitet, minska riskexponeringen och förbättra tillsynen över banker som bedriver verksamhet i flera EU-länder. Enligt de nya reglerna kommer det att finnas begränsningar för hur mycket banker kan låna ut till en enskild aktör, och de nationella tillsynsmyndigheterna kommer att få en bättre överblick över gränsöverskridande bankgruppers verksamhet. Förslaget går ut på att ändra de gällande kapitalkravsdirektiven och bygger på omfattande samråd med internationella partner, medlemsstaterna och branschen. Det ska nu behandlas av Europaparlamentet och ministerrådet.

”Dessa nya regler kommer att stärka regelverket för EU:s banker och det finansiella systemet i grunden”, säger Charlie McCreevy, kommissionens ledamot med ansvar för inre marknaden och tjänster. ”Jag anser att dessa regler utgör ett förnuftigt och proportionellt svar på den nuvarande finansiella oron. Strikta grundregler, öppenhet och försiktighet är oumbärligt för ett sunt och stabilt banksystem.”

Föreslagna ändringar av kapitalkravsdirektiven

Syftet med kapitalkravsdirektiven (2006/48/EG och 2006/49/EG) är att säkerställa att banker och värdepappersföretag är finansiellt sunda. Tillsammans föreskriver de hur mycket egna finansiella medel banker och värdepappersföretag måste ha för att täcka sina risker och skydda sina insättare. Detta regelverk behöver regelbundet moderniseras och förfinas så att det motsvarar behoven hos det finansiella systemet i dess helhet. De viktigaste ändringarna är följande:

  • Att förbättra hanteringen av stora exponeringar: Restriktioner införs för hur mycket banker kan låna ut till en enskild aktör. Detta får till följd att banker på interbankmarknaderna inte kommer att kunna låna ut till eller placera medel hos andra banker utöver ett visst belopp, samtidigt som även banker som tar lån i praktiken blir föremål för restriktioner i fråga om hur mycket medel och från vem de kan låna.
  • Att förbättra tillsynen över gränsöverskridande bankgrupper: ”Tillsynskollegier” kommer att inrättas för bankgrupper som bedriver verksamhet i flera EU-länder. Rättigheterna och skyldigheterna för respektive nationell tillsynsmyndighet kommer att klargöras och samarbetet dem emellan att effektiviseras.
  • Att förbättra kvaliteten på bankers kapital: Det införs tydliga EU-övergripande kriterier för bedömningen av huruvida ”hybridkapital”, dvs. kapital som innefattar både eget kapital och främmande kapital, får räknas in i en banks totala kapital – det belopp som avgör hur mycket en bank kan låna ut.
  • Att förbättra hanteringen av likviditetsrisk: Reglerna om hur bankgrupper med verksamhet i flera EU-länder hanterar sin likviditetsrisk – dvs. hur de finansierar sina transaktioner från dag till dag – kommer också att diskuteras och samordnas inom ”tillsynskollegier”. Dessa regler återspeglar det pågående arbetet i Baselkommittén för banktillsyn och Europeiska banktillsynskommittén.
  • Att förbättra riskhanteringen i fråga om värdepapperiserade produkter: Reglerna om skuldförbindelser – där återbetalningen betingas av avkastningen på en särskilt för ändamålet sammanslagen grupp av lån – kommer att skärpas. Företag (kallade originatorer) som omvandlar lån till omsättningsbara värdepapper måste hädanefter behålla viss riskexponering mot dessa värdepapper, medan företag som investerar i värdepapperen kommer att få fatta sina beslut först efter att ha gjort en uttömmande noggrann genomgång. Om företagen inte uppfyller dessa krav kommer de att bli föremål för höga böter.

Bakgrund

De föreslagna ändringarna är i huvudsak en direkt uppföljning av den färdplan för hantering av den finansiella oron som EU:s finansministrar kommit överens om. Till viss del utgör de också ett svar på rekommendationerna nyligen från G7-forumet för finansiell stabilitet. Europeiska rådet har framhållit att det är mycket brådskande och att åtgärderna bör antas senast i april 2009.

Förslaget finns tillgängligt på

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm


Side Bar