Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1433

Bruselj, 1. oktobra 2008

Komisija predlaga revizijo pravil glede kapitalskih zahtev bank za okrepitev finančne stabilnosti

(glej MEMO/08/599)

Evropska komisija je predlagala revizijo pravil EU glede kapitalskih zahtev za banke, katere namen je okrepiti stabilnost finančnega sistema, zmanjšati izpostavljenost tveganju in izboljšati nadzor nad bankami, ki delujejo v več kot eni državi EU. V skladu z novimi pravili bo višina posojila, ki ga lahko banka da posameznemu posojilojemalcu, omejena, nacionalni nadzorni organi pa bodo imeli boljši pregled nad dejavnostmi čezmejnih bančnih skupin. Predlog, ki spreminja obstoječe direktive o kapitalskih zahtevah, je rezultat obširnega posvetovanja z mednarodnimi partnerji, državami članicami in industrijo. Zdaj ga morata pregledati še Evropski parlament in Svet ministrov.

Komisar za notranji trg in storitve Charlie McCreevy je dejal: „Ta nova pravila bodo bistveno okrepila regulativni okvir za banke in finančni sistem EU. Menim, da so razumen in sorazmeren odgovor na finančne pretrese, s katerimi se soočamo. Stroga osnovna pravila, preglednost in previdnost so ključnega pomena za dosego zdravega in stabilnega bančnega sistema.“

Predlagane spremembe k direktivam o kapitalskih zahtevah

Namen direktiv o kapitalskih zahtevah (2006/48/ES in 2006/49/ES) je zagotoviti finančno stabilnost bank in investicijskih podjetij. Direktivi določata, koliko lastnih finančnih sredstev morajo imeti banke in investicijska podjetja, da lahko krijejo tveganja in zaščitijo svoje vlagatelje. Ta pravni okvir je treba redno posodabljati in izboljševati, da se lahko odziva na potrebe celotnega finančnega sistema. Glavne predlagane spremembe so:

  • izboljšanje obvladovanja velikih tveganj: višina posojila, ki ga lahko banka da posameznemu posojilojemalcu, bo omejena. Posledično bodo omejeni tudi zneski, v katerih bodo banke na medbančnem trgu lahko posojale denar drugim bankam ali vlagale vanje, učinkovite omejitve pa bodo veljale tudi za banke, ki si bodo izposojale, in sicer glede količine ter izvora posojila;
  • izboljšanje nadzora nad čezmejnimi bančnimi skupinami: za bančne skupine, ki delujejo v več državah EU, se bodo ustanovili „kolegiji nadzornih organov“. Pravice in odgovornosti ustreznih nacionalnih nadzornih organov bodo jasneje določene, njihovo sodelovanje pa bo učinkovitejše;
  • izboljšanje kakovosti kapitala bank: po vsej EU se bodo določila jasna merila, s katerimi bo mogoče oceniti, ali se lahko „hibridni“ kapital, tj. tudi lastniški kapital in dolg, šteje kot del celotnega kapitala banke – tj. znesek, ki določa, koliko lahko banka posoja;
  • izboljšanje obvladovanja likvidnostnega tveganja: „kolegij nadzornih organov“ bo obravnaval in usklajeval tudi obvladovanje likvidnostnega tveganja bančnih skupin, ki delujejo v več državah EU, tj. vsakodnevno financiranje njihovega delovanja. Te določbe odražajo delo, ki poteka v okviru Baselskega odbora za bančni nadzor in Odbora evropskih bančnih nadzornikov;
  • izboljšanje obvladovanja tveganja za listinjene produkte: poostrila se bodo pravila o olistinjenem dolgu, katerega povračilo je odvisno od uspešnosti v ta namen zbranih posojilnih sredstev. Podjetja (znana kot „izvorne osebe“), ki posojila pretvarjajo v vrednostne papirje, s katerimi je mogoče trgovati, bodo morala še naprej nositi del tveganja teh vrednostnih papirjev, podjetja, ki vlagajo v vrednostne papirje, pa bodo lahko sprejemala svoje odločitve šele po skrbnem premisleku. Če tega ne bodo storila, bodo zanje veljale stroge kazni, povezane s kapitalom.

Ozadje

Predlagane spremembe so večinoma neposredno nadaljevanje časovnega načrta za reševanje trenutnih finančnih pretresov, ki so ga sprejeli finančni ministri EU. Deloma pa so tudi odgovor na nedavna priporočila foruma za finančno stabilnost G-7. Evropski svet je poudaril, da je ukrepe nujno treba sprejeti do aprila 2009.

Predlog je na voljo na:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm.


Side Bar