Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1433

Brusel, 1. októbra 2008

Komisia navrhuje prísnejšie predpisy v oblasti kapitálových požiadaviek pre banky

(pozri MEMO/08/599)

Európska komisia predložila revíziu predpisov EÚ o kapitálových požiadavkách pre banky, ktorej cieľom je dosiahnuť zvýšenie stability finančného systému, zníženie rizikovej angažovanosti a zlepšenie dozoru nad bankami, ktoré pôsobia vo viacerých krajinách EÚ. Podľa nových predpisov budú môcť banky poskytovať úvery jednému subjektu presahujúce istý limit len v obmedzenej miere a národné dozorné orgány získajú lepší prehľad o činnostiach cezhraničných bankových skupín. Návrh, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice o kapitálových požiadavkách, vznikol na základe rozsiahlych konzultácií s medzinárodnými partnermi, členskými štátmi a bankovým sektorom. Teraz sa ním bude zaoberať Európsky parlament a Rada ministrov.

Charlie McCreevy, komisár pre vnútorný trh a služby, uviedol: „Vďaka novým pravidlám sa od základu posilní regulačný rámec pre banky a finančný systém EÚ. Som presvedčený o tom, že predstavujú rozumnú a primeranú reakciu na finančnú krízu, v ktorej sa momentálne nachádzame. Zdravý a stabilný bankový systém sa nezaobíde bez prísnosti, transparentnosti a opatrnosti.“

Navrhované zmeny a doplnenia smerníc o kapitálových požiadavkách

Smernice o kapitálových požiadavkách (2006/48/ES a 2006/49/ES) majú za cieľ zabezpečiť finančnú spoľahlivosť bánk a investičných spoločností. Spoločne stanovujú, akú časť vlastných finančných zdrojov potrebujú banky a investičné spoločnosti na pokrytie rizík a ochranu vkladov svojich klientov. Tento právny rámec sa musí pravidelne aktualizovať a dolaďovať, aby zodpovedal potrebám finančného systému ako celku. Boli navrhnuté tieto hlavné zmeny:

  • Zlepšenie riadenia rozsiahlej rizikovej angažovanosti: banky budú mať možnosť poskytovať úvery jednému subjektu presahujúce istý limit len v obmedzenej miere. V rámci vnútrobankového trhu teda banky nebudú môcť pri poskytovaní úverov iným bankám alebo ukladaní peňazí v iných bankách prekročiť istú sumu. Účinné obmedzenia sa takisto budú vzťahovať na výšku sumy, ktorú si banky môžu požičať, ako aj na pôvod úveru.
  • Zlepšenie dozoru nad cezhraničnými bankovými skupinami: v prípade bankových skupín, ktoré pôsobia vo viacerých krajinách EÚ, sa zriadia „dozorné kolégiá“. Príslušné národné dozorné orgány budú mať jasnejšie práva a zodpovednosti a budú môcť účinnejšie spolupracovať.
  • Zlepšenie kvality bankového kapitálu: na úrovni EÚ sa stanovia jasné kritériá, vďaka ktorým bude možné posúdiť, či hybridný kapitál (t. j. majetkové aj dlhové cenné papiere) možno pokladať za súčasť celkového kapitálu banky, ktorého výška určuje, aký objem úverov môže banka poskytnúť.
  • Zlepšenie riadenia rizika likvidity: v prípade bankových skupín, ktoré pôsobia vo viacerých krajinách EÚ, bude ich riadenie rizika likvidity, t. j. spôsob, ktorým financujú svoje každodenné operácie, predmetom diskusie a koordinácie v rámci „dozorných kolégií“. Tieto opatrenia zodpovedajú prebiehajúcej práci bazilejského výboru pre bankový dohľad a Výboru európskych orgánov bankového dohľadu .
  • Zlepšenie riadenia rizika v prípade sekuritizovaných produktov: dôjde k sprísneniu pravidiel platných pre dlhové cenné papiere, ktorých splatenie závisí od výkonnosti vyhradeného združeného úverového portfólia. Firmy označované ako „pôvodcovia“, ktoré transformujú úvery na obchodovateľné cenné papiere, si budú musieť ponechať časť rizikovej angažovanosti v súvislosti s týmito cennými papiermi, kým spoločnosti, ktoré do týchto cenných papierov investujú, budú môcť prijať rozhodnutie až po vykonaní hĺbkovej analýzy. V opačnom prípade im budú hroziť vysoké pokuty.

Súvislosti

Navrhované zmeny a doplnenia v zásade priamo nadväzujú na plán riešenia súčasnej finančnej krízy, ktorý odsúhlasili ministri financií EÚ. Sčasti predstavujú reakciu na najnovšie odporúčania Fóra finančnej stability G7. Európska rada veľmi dôrazne poukázala na nutnosť prijať tieto opatrenia do apríla 2009.

Návrh možno nájsť na tejto internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm


Side Bar