Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1433

Bruksela, dnia 1 października 2008 r.

Komisja proponuje zaostrzenie wymogów kapitałowych w stosunku do banków celem wzmocnienia stabilności finansowej

(zob. MEMO/08/599)

Komisja Europejska przedstawiła propozycje zmian we wspólnotowych przepisach dotyczących wymogów kapitałowych banków, które to zmiany mają wzmocnić stabilność systemu finansowego, zmniejszyć ryzyko oraz usprawnić nadzór nad bankami prowadzącymi działalność w kilku państwach członkowskich. Zgodnie z nowymi przepisami przy udzielaniu kredytów banki nie będą mogły przekraczać określonych pułapów, a krajowe organy nadzoru uzyskają lepszy obraz funkcjonowania grup bankowych prowadzących działalność transgraniczną. Wniosek, który służy wprowadzeniu zmian w obowiązujących dyrektywach w sprawie wymogów kapitałowych, stanowi rezultat szerokich konsultacji z partnerami międzynarodowymi, państwami członkowskimi i sektorem bankowym. Zostanie on teraz przedyskutowany przez Parlament Europejski i Radę Ministrów.

Charlie McCreevy, komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, stwierdził: „Nowe przepisy oznaczają wzmocnienie od podstaw ram regulujących działalność unijnych banków i funkcjonowanie systemu finansowego. Jestem przekonany, że stanowią one rozsądną i współmierną odpowiedź na aktualne zawirowania na rynkach finansowych. Rygorystyczne zasady podstawowe, przejrzystość i ostrożność mają zasadnicze znaczenie dla zdrowego i stabilnego systemu bankowego.”

Proponowane zmiany w dyrektywach w sprawie wymogów kapitałowych

Dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych (2006/48/WE oraz 2006/49/WE) służą zapewnieniu dobrej kondycji finansowej banków i firm inwestycyjnych. Określono w nich jak wysokie muszą być środki własne banków i firm inwestycyjnych, by instytucje te w należyty sposób były zabezpieczone przed ryzykiem i chroniły interesy osób posiadających w nich depozyty. Te ramy prawne wymagają okresowej aktualizacji i ulepszeń, tak by spełniały wymagania systemu finansowego jako całości. Główne zmiany proponowane we wniosku są następujące:

  • Poprawa zarządzania dużymi kredytami: Banki nie będą mogły udzielać pojedynczym klientom kredytów przekraczających określony pułap. W ten sposób na rynku międzybankowym banki będą mogły pożyczać pieniądze innym bankom lub dokonywać w nich lokat jedynie do określonej kwoty maksymalnej; również banki zaciągające kredyty będą podlegać ograniczeniom jeśli chodzi o ich wysokość oraz instytucje finansowe, z którymi zawierają takie transakcje.
  • Usprawnienie nadzoru nad grupami bankowymi prowadzącymi działalność transgraniczną: Dla grup bankowych, które działają jednocześnie w różnych krajach UE, ustanowione zostaną „kolegia organów nadzorczych”. Uprawnienia i obowiązki poszczególnych krajowych organów nadzoru zostaną doprecyzowane, dzięki czemu ich współpraca będzie bardziej skuteczna.
  • Poprawa jakości kapitału banków: Określone zostaną jasne i jednolite dla całej UE kryteria pozwalające na ocenę, czy tzw. kapitał hybrydowy (czyli takie instrumenty finansowe, które mają cechy zarówno kapitału własnego, jak i obcego) może zostać zaliczony do funduszy własnych banku, których kwota wyznacza z kolei wysokość kredytów, jakich bank może udzielić.
  • Poprawa zarządzania ryzykiem płynności: „Kolegia organów nadzorczych” będą również analizować i koordynować zarządzanie ryzykiem płynności grup bankowych, które działają w wielu krajach UE (czyli sposoby bieżącego finansowania prowadzonej przez nie działalności). Przepisy te odzwierciedlają wyniki prac prowadzonych przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego oraz Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego.
  • Poprawa zarządzania ryzykiem związanym z produktami objętymi sekurytyzacją: Zaostrzone zostaną przepisy dotyczące dłużnych papierów wartościowych, których spłata jest uzależniona od wyników powiązanej z nimi puli kredytów. Przedsiębiorstwa określane jako „inicjatorzy”, które dokonują „przepakowania” kredytów w zbywalne papiery wartościowe, będą zobowiązane do ponoszenia części ryzyka związanego z tymi papierami wartościowymi, natomiast przedsiębiorstwa inwestujące w tego rodzaju papiery dłużne będą mogły dokonać inwestycji dopiero po przeprowadzeniu obszernej i starannej analizy. Jeśli jej nie dokonają, będą podlegać bardzo surowym wymogom dotyczącym kapitału własnego.

Kontekst

Proponowane zmiany wynikają w dużej mierze bezpośrednio z planu, który ministrowie finansów krajów UE uzgodnili w obliczu obecnych zaburzeń na rynkach finansowych. Po części stanowią one również odpowiedź na ostatnie zalecenia Forum Stabilności Finansowej grupy G-7. Rada Europejska zwróciła uwagę na pilną potrzebę uchwalenia zmian do kwietnia 2009 r.

Wniosek jest dostępny na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm


Side Bar