Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1433

Brussell, l-1 ta’ Ottubru 2008

Il-Kummissjoni tipproponi reviżjoni tar-regoli dwar ir-rekwiżiti ta’ kapital għall-banek biex issaħħaħ l-istabbiltà finanzjarja

(ara MEMO/08/599)

Il-Kummisjsoni Ewropea pproponiet reviżjoni tar-regoli tal-UE dwar ir-rekwiżiti ta’ kapital għall-banek li hija maħsuba biex issaħħaħ l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja, tnaqqas l-iskopertura għar-riskji u ttejjeb is-superviżjoni fuq il-banek li joperaw f’aktar minn pajjiż wieħed tal-UE. Skont ir-regoli l-ġodda, il-banek ma jkunux jistgħu jaqbżu ċertu limitu fis-self lil kwalunkwe parti individwali, filwaqt li l-awtoritajiet ta’ superviżjoni nazzjonali se jkollhom stampa aħjar tal-attivitajiet ta’ gruppi bankarji transkonfinali. Il-proposta, li temenda d-Direttivi eżistenti dwar ir-Rekwiżiti ta’ Kapital, tirrifletti konsultazzjoni estensiva ma’ sħab internazzjonali, l-Istati Membi u l-industrija. Issa tgħaddi għand il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Ministri għall-kunsiderazzjoni tagħhom.

Il-Kummissarju għas-Suq Intern u s-Servizzi, Charlie McCreevy, qal: “Dawn ir-regoli l-ġodda se jsaħħu fundamentalment il-qafas regolatorju għall-banek tal-UE u s-sistema finanzjarja. Nemmen li huma risposta għaqlija u proporzjonali għat-taqlib finanzjarju li għaddejjin minnu. Rigoriżità, trasparenza u prudenza bażiċi huma ta’ importanza ewlenija biex ikollna sistema bankarja b’saħħitha u stabbli.”

Emendi proposti għad-Direttivi dwar ir-Rekwiżiti ta’ Kapital

L-għan tad-Direttivi dwar ir-Rekwiżiti ta’ Kapital (2006/48/KE u 2006/49/KE) huwa li jiżguraw is-sħuħija finanzjarja tal-banek u l-azjendi tal-investiment. Meħudin flimkien jistipulaw kemm jeħtieġ ikollhom il-banek u l-azjendi tal-investiment mir-riżorsi finanzjarji proprji tagħhom biex ikopru r-riskji u jipproteġu lid-depożitaturi. Dan il-qafas legali minn żmien għal żmien ikun jeħtieġ li jiġi aġġornat u rfinut biex ikun jista’ jilqa’ għall-ħtiġijiet tas-sistema finanzjarja kolha kemm hi. Il-bidliet ewlenin proposti huma dawn li ġejjin:

  • Titjib tal-imaniġġar ta’ skoperturi kbar: il-banek ma jkunux jistgħu jaqbżu ċertu limitu fis-self lil kwalunkwe parti individwali. B’konsegwenza ta’ dan, bis-suq interbankarju, il-banek mhux se jkunu jistħu jsellfu lil banek oħra jew iqiegħdu flus magħhom ‘il fuq minn ċertu livell, filwaqt li l-banek li jissellfu effettivament ikollhom restrizzjoni fuq kemm u mingħand min ikunu jistgħu jissellfu.
  • Titjib tas-superviżjoni fuq gruppi bankarji transkonfinali: sejrin jinħolqu “kulleġġi ta’ superviżuri” għal gruppi bankarji li joperaw f'aktar minn pajjiż wieħed tal-UE. Id-drittijiet u r-responsabbiltajiet tal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali rispettivi jsiru aktar ċari, u l-kooperazzjoni bejniethom issir aktar effikaċi.
  • Titjib fil-kwalità tal-kapital tal-banek: se jkun hemm kriterji li jkopru l-UE kollha kemm hi għall-valutazzjoni ta’ jekk il-kapital ‘ibridu’, jiġifieri li jinkludi sew l-ekwità kif ukoll id-djun, ikunx eliġibbli biex jingħadd bħala parti mill-kapital komprensiv ta' bank - l-ammont li jiddetermina kemm il-bank jista' jsellef.
  • Titjib tal-immaniġġar tar-riskju tal-likwidità: għall-gruppi bankarji li joperaw f’aktar minn pajjiż wieħed tal-UE, l-immaniġġar tar-riskju tal-likwidità tagħhom – jiġifieri kif jiffinanzjaw l-operat tagħhom minn jum għall-ieħor – ukoll se jkun diskuss u kkoordinat fi ħdan il-“kulleġġi ta’ superviżuri”. Dawn id-dispożizzjonijiet jirriflettu x-xogħol li bih għadhom għaddejjin il-Kumitat ta’ Basel dwar is-Superviżjoni Bankarja u l-Kumitat tas-Superviżuri Bankarji tal-Ewropa.
  • Titjib tal-immaniġġar tar-riskju għal prodotti titolizzati: ir-regoli dwar id-dejn titolizzat – li l-ħlas tiegħu lura jiddependi fuq ir-rendiment ta’ ġabra ddedikata ta’ self – se jsiru aktar stretti. L-azjendi (magħrufa bħala “l-oriġinaturi”) li s-self jagħtuh is-sura ta’ titoli kummerċjabbli sejrin ikollhom l-obbligu li jżommu ċerta skopertura għar-riskju ta’ dawn it-titoli, filwaqt li l-azjendi li jinvestu fit-titoli se jitħallew jagħmlu d-deċiżjonijiet tagħhom biss wara li jkunu wettqu l-kontrolli prudenzjali dovuti. Jekk dan jonqsu milli jagħmluh, ikunu suġġetti għal penalitajiet kapitali kbar.

Sfond

L-emendi proposti huma, fil-parti l-kbira, segwitu dirett għall-Mappa tar-Rotta għat-taqlib finanzjajru kurrenti li dwarha qablu l-Ministri tal-Finanzi tal-UE. Parzjalment, huma wkoll risposta għar-rakkomandazzjonijiet riċenti tal-Forum tal-G-7 dwar l-Istabbiltà Finanzjarja. Il-Kunsill Ewropew esprima sens qawwi ta’ urġenza, filwaqt li saħaq li l-miżuri għandhom ikunu adottati sa April 2009.

Il-Proposta disponibbli fl-indirizz virtwali:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm


Side Bar