Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1433

Briuselis, 2008 m. spalio 1 d.

Siekdama didesnio finansinio stabilumo, Europos Komisija siūlo persvarstyti bankų kapitalui keliamų reikalavimų taisykles

(žr. MEMO/08/599)

Europos Komisija pateikė pasiūlymą persvarstyti ES bankų kapitalui keliamų reikalavimų taisykles. Pasiūlymu siekiama padidinti finansinės sistemos stabilumą, sumažinti riziką ir pagerinti daugiau negu vienoje ES šalyje veikiančių bankų priežiūrą. Pagal naujas taisykles bankams bus taikomas apribojimas – skolindami tam pačiam subjektui jie negalės viršyti nustatyto limito, o nacionalinės priežiūros institucijos matys išsamesnį tarpvalstybinių bankų grupių veiklos vaizdą. Pasiūlymas, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos dėl kapitalo reikalavimų, parengtas atsižvelgiant į nuodugnias konsultacijas su tarptautiniais partneriais, valstybėmis narėmis ir pramonės atstovais. Dabar jis perduodamas svarstyti Europos Parlamentui ir Ministrų Tarybai.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Charlie McCreevy sakė: „Naujomis taisyklėmis bus iš esmės sustiprinta ES bankų ir finansinės sistemos reguliavimo sistema. Manau, kad šios taisyklės – protingas ir tinkamas atsakas į šiuo metu finansų rinkose kilusią sumaištį. Kad bankininkystės sistema būtų sklandi ir stabili, būtinas elementarus griežtumas, skaidrumas ir rizikos ribojimas.“

Siūlomi Kapitalo reikalavimų direktyvų daliniai pakeitimai

Kapitalo reikalavimų direktyvomis (2006/48/EB ir 2006/49/EB) siekiama užtikrinti bankų ir investicinių įmonių finansinį patikimumą. Abiem direktyvomis nustatyta, kiek bankai ir investicinės bendrovės turi turėti nuosavų finansinių išteklių, kad apsidraustų nuo rizikos ir apsaugotų savo indėlininkus. Šią teisinę sistemą reikia reguliariai naujinti ir tikslinti, kad būtų atsižvelgiama į visos finansinės sistemos poreikius. Siūlomi šie pagrindiniai pakeitimai:

  • Didelių pozicijų valdymo gerinimas. Bankai skolindami tam pačiam subjektui negalės viršyti nustatyto limito. Dėl to tarpbankinėje rinkoje bankai negalės viršyti tam tikros sumos skolindami kitiems bankams arba norėdami padėti pinigus į kitus bankus, o besiskolinantiems bankams bus nustatyta, kiek ir iš ko jie gali skolintis.
  • Tarpvalstybinių bankų grupių priežiūros gerinimas. Daugiau nei vienoje ES šalyje veiklą vykdančioms bankų grupėms stebėti bus steigiamos priežiūros institucijų kolegijos. Bus aiškiau apibrėžtos atitinkamų nacionalinių priežiūros institucijų teisės ir atsakomybė, o jų bendradarbiavimas taps veiksmingesnis.
  • Bankų kapitalo kokybės gerinimas. Bus nustatyti aiškūs ES masto kriterijai, pagal kuriuos bus vertinama, ar „mišrus“ kapitalas, t. y. akcinis kapitalas ir skolos, gali būti teisėtai priskiriamas prie viso banko kapitalo – sumos, nuo kurios priklauso tai, kiek bankas gali skolinti.
  • Likvidumo rizikos valdymo gerinimas. Daugiau nei vienoje ES šalyje veiklą vykdančių bankų grupių likvidumo rizikos valdymas (t. y. kaip jie finansuoja kasdienines operacijas) bus taip pat aptariamas ir koordinuojamas su priežiūros institucijų kolegijomis. Šios nuostatos grindžiamos Bazelio bankų priežiūros komiteto ir Europos bankininkystės priežiūros institucijų komiteto veikla.
  • Vertybiniais popieriais pakeistų produktų rizikos valdymo gerinimas. Bus sugriežtintos vertybiniais popieriais pakeistų skolų, kurių grąžinimas priklauso nuo atitinkamo paskolų portfelio rezultatų, taisyklės. Įmonės (žinomos kaip „iniciatorės“), kurios paskolas paverčia parduodamais vertybiniais popieriais, privalės pasilikti tam tikrą riziką dėl šių vertybinių popierių, o investuojančioms į vertybinius popierius įmonėms bus leista pačioms priimti sprendimus tik atlikus išsamų deramą patikrinimą. To nepadariusioms įmonėms bus taikomos griežtos sankcijos.

Bendroji informacija

Siūlomi daliniai pakeitimai iš esmės yra ES finansų ministrų sutarto finansų rinkose kilusios sumaišties mažinimo plano tiesioginis rezultatas. Iš dalies šie pakeitimai yra susiję su Didžiojo septyneto Finansinio stabilumo forume neseniai pateiktomis rekomendacijomis. Europos Vadovų Taryba pabrėžė, kad svarbu šias priemones patvirtinti iki 2009 m. balandžio mėn.

Su pasiūlymu galima susipažinti:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm


Side Bar