Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1433

Bryssel 1. lokakuuta 2008

Komissio ehdottaa pankkien pääomavaatimuksia koskevien sääntöjen tiukentamista rahoitusalan vakauden parantamiseksi

(ks. MEMO/08/599)

Euroopan komissio on ehdottanut pankkien pääomavaatimuksia koskevien EU:n sääntöjen tarkistamista. Tavoitteena on parantaa rahoitusjärjestelmän vakautta, vähentää luottoriskejä ja kehittää useammassa kuin yhdessä EU-maassa toimivien pankkien valvontaa. Uusien sääntöjen mukaan pankit eivät voi antaa tiettyä määrää enempää lainaa kenellekään. Kansalliset valvontaviranomaiset saavat puolestaan paremman kokonaiskuvan useammassa kuin yhdessä maassa toimivien pankkiryhmittymien toiminnasta. Ehdotuksella muutetaan nykyisiä vakavaraisuusdirektiivejä, ja se on kansainvälisten kumppaneiden, jäsenvaltioiden ja itse toimialan laajan kuulemisen tulosta. Ehdotus siirtyy nyt Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston tarkasteltavaksi.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komissaari Charlie McCreevy totesi: ”Näillä uusilla säännöillä tiukennetaan huomattavasti EU:n pankkeja ja rahoitusjärjestelmää koskevaa sääntelykehystä. Näkemykseni mukaan niillä reagoidaan järkevästi ja oikeasuhtaisesti rahoitusmarkkinoiden tämänhetkiseen kuohuntaan. Peruslaatuinen kurinalaisuus, avoimuus ja varovaisuus ovat terveen ja vakaan pankkijärjestelmän perusta.”

Vakavaraisuusdirektiiveihin ehdotetut muutokset

Vakavaraisuusdirektiivien (2006/48/EY ja 2006/49/EY) tarkoituksena on varmistaa pankkien ja sijoituspalveluyritysten rahoituksellinen vakaus. Yhdessä näillä direktiiveillä säännellään, kuinka paljon omia varoja pankeilla ja sijoituspalveluyrityksillä on oltava, jotta ne voivat kattaa riskinsä ja suojella tallettajiaan. Näitä säädöksiä on päivitettävä säännöllisesti ja hienosäädettävä, jotta niillä voidaan vastata koko rahoitusjärjestelmän tarpeisiin. Ehdotetut tärkeimmät muutokset ovat seuraavat:

  • Suurten riskikeskittymien eli suurten asiakasriskien hallinnoinnin parantaminen: Pankit voivat antaa lainaa vain tiettyyn määrään saakka. Tämän johdosta pankkien välisillä markkinoilla pankkien lainanannolle toisille pankeille ja toisiin pankkeihin tekemille sijoituksille asetetaan enimmäismäärä. Samalla rajoitetaan tehokkaasti pankkien ottaman lainan määrää ja sitä, keneltä lainaa voidaan ottaa.
  • Useammassa kuin yhdessä maassa toimivien pankkiryhmittymien valvonnan parantaminen: Useammassa kuin yhdessä EU-maassa toimiville pankkiryhmittymille perustetaan valvontakollegioita. Kansallisten valvontaviranomaisten oikeuksia ja velvollisuuksia selkeytetään ja viranomaisten välistä yhteistyötä tehostetaan.
  • Pankkien pääoman laadun parantaminen: Laaditaan selkeät koko EU:n kattavat kriteerit sen arvioimiseksi, voidaanko hybridipääoma eli pääoma, jossa on sekä oman että vieraan pääoman piirteitä, laskea pankin yhteenlaskettuun pääomaan – joka siis määrittää sen, kuinka paljon lainaa pankki voi antaa.
  • Maksuvalmiusriskien hallinnan kehittäminen: Valvontakollegioissa keskustellaan myös useissa EU-maissa toimivien pankkiryhmittymien harjoittamasta maksuvalmiusriskien hallinnasta eli siitä, kuinka ryhmittymät päivittäin rahoittavat toimintojaan, ja koordinoidaan tätä maksuvalmiusriskien hallintaa. Näissä säännöksissä huomioidaan myös Baselin pankkivalvontakomitean ja Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean parhaillaan tekemä työ.
  • Arvopaperistettujen tuotteiden riskinhallinnan kehittäminen: Arvopaperistettua velkaa (jonka takaisinmaksu riippuu tietyn lainapoolin kehityksestä) koskevia sääntöjä tiukennetaan. Yrityksiä, jotka uudelleenjärjestelevät lainoja vaihdantakelpoisiksi arvopapereiksi (eli alullepanijoita), vaaditaan säilyttämään itsellään tietty osuus näihin arvopapereihin liittyvistä vastuista. Arvopapereihin sijoittavilta yrityksiltä edellytetään puolestaan asianmukaista perusteellista harkintaa ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Jos yritykset eivät näin tee, niihin sovelletaan raskaita pääomaseuraamuksia.

Taustaa

Ehdotetut muutokset ovat suoraa seurausta EU:n valtiovarainministereiden hyväksymästä, nykyistä rahoitusalan kuohuntaa koskevasta toimintasuunnitelmasta. Niillä myös osittain vastataan G-7-ryhmän vakausfoorumin hiljattaisiin suosituksiin. Eurooppa-neuvosto on pitänyt asiaa erittäin kiireellisenä ja todennut, että toimenpiteet pitäisi hyväksyä viimeistään huhtikuussa 2009.

Ehdotukseen voi tutustua osoitteessa:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm


Side Bar