Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1433

Brüssel, 1 oktoober 2008

Komisjon teeb ettepaneku pankade kapitalinõudeid käsitlevate eeskirjade läbivaatamiseks, et suurendada rahandussüsteemi stabiilsust

(vt MEMO/08/599)

Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku pankade kapitalinõudeid käsitlevate ELi eeskirjade läbivaatamiseks, et tugevdada rahandussüsteemi stabiilsust, vähendada riski ja parandada järelevalvet mitmes ELi liikmesriigis tegutsevate pankade üle. Uute eeskirjade kohaselt kehtestatakse pankade suhtes alates teatavast määrast piirangud laenudele, mida pangad võivad anda mis tahes ühele osapoolele, ning riiklikud järelevalveasutused saavad parema ülevaate piiriüleste pangandusgruppide tegevusest. Ettepanek, millega muudetakse kehtivaid kapitalinõuete direktiive, kajastab laiaulatuslikke konsultatsioone rahvusvaheliste partneritega, liikmesriikidega ja majandusharu esindajatega. Nüüd saadetakse see aruteluks Euroopa Parlamenti ja Euroopa Liidu Nõukogusse.

Siseturu ja teenuste volinik Charlie McCreevy sõnas: „Kõnealuste uute eeskirjadega tugevdatakse põhjalikult ELi pankasid ja rahandussüsteemi reguleerivat raamistikku. Usun, et uued eeskirjad on mõistlik ja proportsionaalne vastus praegu finantsturgudel valitsevale ebastabiilsusele. Rangus, läbipaistvus ja konservatiivsus on tugeva ja stabiilse pangandussüsteemi tagamiseks võtmetähtsusega.”

Kavandatud muudatused kapitalinõuete direktiivis

Kapitalinõuete direktiivide (2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ) eesmärk on tagada pankade ja investeerimisühingute rahanduslik usaldusväärsus. Kõnealuste direktiividega on kehtestatud pankade ja investeerimisühingute selliste omavahendite suurus, mida neil on vaja oma riskide katmiseks ja hoiustajate kaitsmiseks. Seda õiguslikku raamistikku tuleb korrapäraselt ajakohastada ja täpsustada, et võtta arvesse kogu rahandussüsteemi vajadusi. Peamised kavandatud muudatused on järgmised.

  • Suurte riskide juhtimise parandamine: alates teatavast määrast kehtestatakse piirangud laenudele, mida pangad võivad anda mis tahes ühele osapoolele. Selle tulemusel ei saa pangad pankadevahelisel turul anda laenu või paigutada raha teistesse pankadesse üle teatava määra, kusjuures laenu võtvate pankade suhtes kehtestatakse piirangud laenu mahu ja laenu andja osas.
  • Piiriüleste pangandusgruppide üle teostatava järelevalve tõhustamine: mitmes ELi liikmesriigis tegutsevate pangandusgruppide puhul kehtestatakse „järelevalvekolleegiumid”. Täpsustatakse vastavate riiklike järelevalveasutuste õiguseid ja kohustusi ning tõhustatakse järelevalveasutuste koostööd.

  • Pankade kapitali kvaliteedi parandamine: kehtestatakse selged kogu ELi hõlmavad kriteeriumid, mille alusel hinnata, kas „hübriidkapitali” (st aktsiate ja võlainstrumentide omadustega kapital) saab nõuetekohaselt käsitada pankade kogukapitali osana, pidades silmas, et kogukapitali suurusest oleneb, kui palju võib pank laenu anda.
  • Likviidsusriski juhtimise parandamine: „järelevalvekolleegiumid” arutavad ja koordineerivad ka küsimust, kuidas mitmes ELi liikmesriigis tegutsevad pangandusgrupid juhivad oma likviidsusriski, st kuidas nad igapäevaselt rahastavad oma tegevust. Kõnealused sätted kajastavad Baseli pangajärelevalve komitee ja Euroopa pangandusinspektorite komitee käimasolevat tööd.
  • Väärtpaberistatud toodete riskijuhtimise parandamine: karmistatakse väärtpaberistatud võlga (mille tagasimakse sõltub teatava laenuportfelli tootlikkusest) käsitlevaid eeskirju. Nõutakse, et laenusid kaubeldatavatesse väärtpaberitesse ümberstruktureerivad ettevõtted (nn „algsed väljastajad”) võtaksid kõnealustes väärtpaberites teatava riskipositsiooni, samas kui nendesse väärpaberitesse investeerivatel ettevõtetel lubatakse teha otsus ainult pärast põhjalikku nõuetele vastavuse kontrolli. Juhul kui nad seda ei tee, kohaldatakse nende suhtes karme karistusi.

Taust

Muudatused on kavandatud lähtudes ELi rahandusministrite kokkulepitud tegevuskavast, milles käsitletakse praegust ebastabiilsust finantsturgudel. Osalt on see ka vastuseks G-7 finantsstabiilsuse foorumil vastuvõetud soovitustele. Euroopa Ülemkogu on seisukohal, et küsimus on kiireloomuline ja kõnealused meetmed tuleks vastu võtta 2009. aasta aprilliks.

Ettepanek on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm


Side Bar