Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1433

Βρυξέλλες, 1η Οκτωβρίου 2008

Η Επιτροπή προτείνει αναθεώρηση των κανόνων περί κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών για την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

(βλ. MEMO/08/599)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ περί κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών που αποσκοπεί στην ενίσχυση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τη μείωση της έκθεσης σε κινδύνους και τη βελτίωση της εποπτείας των τραπεζών που ασκούν δραστηριότητες σε περισσότερες από μία χώρες της ΕΕ. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, θα τίθενται περιορισμοί όσον αφορά το ανώτατο ύψος των δανείων που θα μπορούν να χορηγούν οι τράπεζες σε ένα δεδομένο δανειολήπτη, ενώ οι εθνικές εποπτικές αρχές θα έχουν μια καλύτερη συνολική εικόνα των δραστηριοτήτων των διασυνοριακών τραπεζικών ομίλων. Η πρόταση αυτή, με την οποία τροποποιούνται οι υφιστάμενες οδηγίες σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, είναι αποτέλεσμα εκτενών διαβουλεύσεων με διεθνείς εταίρους, τα κράτη μέλη και τον τραπεζικό κλάδο. Υποβάλλεται προς εξέταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών.

Ο κ. Charlie McCreevy, Επίτροπος αρμόδιος για θέματα εσωτερικής αγοράς και υπηρεσιών, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Αυτοί οι νέοι κανόνες θα ενισχύσουν τα θεμέλια του κανονιστικού πλαισίου για τις τράπεζες της ΕΕ και το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Πιστεύω ότι αποτελούν μια συνετή απάντηση ανάλογη προς το μέγεθος των αναταράξεων που συγκλονίζουν σήμερα τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Ένα υγιές και σταθερό τραπεζικό σύστημα πρέπει να χαρακτηρίζεται από αυστηρούς βασικούς κανόνες, διαφάνεια και σύνεση.»

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις των οδηγιών περί κεφαλαιακών απαιτήσεων

Σκοπός των οδηγιών περί κεφαλαιακών απαιτήσεων (2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ) είναι η εξασφάλιση της χρηματοπιστωτικής ευρωστίας των τραπεζών και των επενδυτικών εταιρειών. Οι δύο αυτές οδηγίες ορίζουν το ύψος των ιδίων χρηματοπιστωτικών πόρων που πρέπει να κατέχουν οι τράπεζες και οι επενδυτικές εταιρείες για να καλύπτουν τους κινδύνους τους και να προστατεύουν τους καταθέτες τους. Αυτό το νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να ενημερώνεται τακτικά και να προσαρμόζεται κατάλληλα έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του χρηματοπιστωτικού συστήματος ως σύνολο. Οι κυριότερες αλλαγές που προτείνονται είναι οι εξής:

  • Βελτίωση της διαχείρισης των μεγάλων ανοιγμάτων: οι τράπεζες θα υπόκεινται σε περιορισμούς όσον αφορά το ανώτατο όριο των δανείων που θα μπορούν να χορηγούν σε ένα δεδομένο δανειολήπτη. Κατά συνέπεια, στην διατραπεζική αγορά, οι τράπεζες δεν θα μπορούν να δανείζουν ή να τοποθετούν κεφάλαια σε άλλες τράπεζες πέραν ενός συγκεκριμένου ορίου, και κατ' επέκταση οι τράπεζες που δανείζονται θα υπόκεινται σε περιορισμούς όσον αφορά το ύψος του ποσού και τον φορέα από τον οποίο μπορούν να δανειστούν.
  • Βελτίωση της εποπτείας των διασυνοριακών τραπεζικών ομίλων: θα συσταθούν «εποπτικά σώματα» για τους τραπεζικούς ομίλους που ασκούν δραστηριότητες σε πολλές χώρες της ΕΕ. Τα δικαιώματα και οι ευθύνες των αντίστοιχων εθνικών εποπτικών αρχών θα αποσαφηνιστούν περισσότερο και η συνεργασία τους θα καταστεί αποτελεσματικότερη.
  • Βελτίωση της ποιότητας των κεφαλαίων των τραπεζών: θα υπάρχουν σαφή κριτήρια για όλη την ΕΕ που θα επιτρέπουν να προσδιοριστεί κατά πόσο τα «υβριδικά κεφάλαια», δηλ. εκείνα που παρουσιάζουν τόσο τα χαρακτηριστικά των μετοχών όσο και των ομολόγων, θα είναι επιλέξιμα να συνυπολογιστούν ως μέρος των συνολικών ιδίων κεφαλαίων μιας τράπεζας, από το ύψος των οποίων εξαρτάται το ποσό των δανείων που μπορεί να χορηγήσει μια τράπεζα.
  • Βελτίωση της διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας: για τραπεζικούς ομίλους που ασκούν δραστηριότητες σε πολλές χώρες της ΕΕ, η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας– δηλαδή πώς χρηματοδοτούν τις πράξεις τους σε καθημερινή βάση– θα εξετάζεται επίσης και θα συντονίζεται στο πλαίσιο του «εποπτικού σώματος». Αυτές οι διατάξεις είναι αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων εργασιών στο πλαίσιο της επιτροπής της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία και της επιτροπής ευρωπαϊκών αρχών τραπεζικής εποπτείας.
  • Βελτίωση της διαχείρισης κινδύνου για τα τιτλοποιημένα προϊόντα: θα γίνουν αυστηρότεροι οι κανόνες για τα τιτλοποιημένα χρέη– η αποπληρωμή των οποίων εξαρτάται από την απόδοση μιας καθορισμένης δέσμης δανείων. Οι εταιρείες (γνωστές ως «originators» ή δημιουργοί των δανείων) που ανασκευάζουν δάνεια σε διαπραγματεύσιμους τίτλους θα πρέπει να διατηρούν ένα μέρος του κινδύνου αυτών των τίτλων, ενώ οι επιχειρήσεις που επενδύουν σε αυτούς τους τίτλους, θα μπορούν λαμβάνουν μια τέτοια απόφαση μόνο αφού επιδείξουν διεξοδική δέουσα επιμέλεια. Εάν δεν το πράττουν, θα υπόκεινται σε αυστηρές κυρώσεις .

Ιστορικό

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αποτελούν κατά κύριο λόγο την άμεση συνέχεια που δόθηκε στον «χάρτη πορείας» που συμφωνήθηκε από τους υπουργούς οικονομικών της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης που συγκλονίζει σήμερα τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Εν μέρει, αποτελούν επίσης απάντηση στις πρόσφατες συστάσεις του φόρουμ για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα των χωρών του G-7. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογράμμισε τον ιδιαίτερα επείγοντα χαρακτήρα του θέματος και τόνισε ότι τα μέτρα θα πρέπει να ληφθούν πριν από τον Απρίλιο του 2009.

Η πρόταση διατίθεται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm


Side Bar