Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1433

Bruxelles, den 1. oktober 2008

Kommissionen foreslår at revidere kapitalkravsreglerne for banker for at øge den finansielle stabilitet

(se MEMO/08/599)

Europa-Kommissionen har fremlagt et forslag til revision af EU-reglerne om kapitalkrav til banker, som har til formål at øge stabiliteten i finanssektoren, nedbringe risikoeksponeringen og forbedre tilsynet med banker, der har aktiviteter i mere end ét EU-land. Efter de nye regler vil bankernes udlån til en enkelt kunde blive begrænset op til en vis grænse, samtidig med at de nationale tilsynsmyndigheder vil få et bedre overblik over grænseoverskridende bankkoncerners aktiviteter. Forslaget, som ændrer de gældende kapitalkravsdirektiver, afspejler en omfattende høring af internationale partnere, medlemsstaterne og banksektoren. Det forelægges nu for Europa-Parlamentet og Ministerrådet til behandling.

Kommissæren for det indre marked og tjenesteydelser, Charlie McCreevy, udtalte: "Disse nye regler vil grundlæggende styrke regelrammerne for EU's banker og det finansielle system. Efter min mening er de et fornuftigt og velafbalanceret svar på den finansielle uro, vi oplever i øjeblikket. Grundlæggende strenge regler, gennemsigtighed og forsigtighed er nøglen til et sundt og stabilt banksystem."

Foreslåede ændringer af kapitalkravsdirektiverne

Kapitalkravsdirektiverne (2006/48/EF og 2006/49/EF) har til formål at sikre, at banker og investeringsselskaber er finansielt sunde. Tilsammen fastsætter de regler for, hvor stor en del af deres egne finansielle ressourcer banker og investeringsselskaber skal disponere over for at dække deres risici og beskytte deres indlånere. Disse regelrammer skal regelmæssigt ajourføres og forfines, så de løbende opfylder hele det finansielle systems behov. De vigtigste af de foreslåede ændringer er følgende:

  • En forbedret forvaltning af store engagementer: bankerne vil få pålagt begrænsninger i deres udlån til en enkelt kunde op til en vis grænse. Som følge heraf vil bankerne på interbankmarkedet ikke kunne udlåne penge til eller placere penge hos andre banker ud over en vis beløbsgrænse, samtidig med at låntagende banker reelt vil få pålagt begrænsninger med hensyn til, hvor meget og fra hvem de kan optage lån.
  • Et forbedret tilsyn med grænseoverskridende bankkoncerner: der vil blive oprettet "kollegier af tilsynsførende" for bankkoncerner, der har aktiviteter i flere EU-lande. De respektive nationale tilsynsmyndigheders rettigheder og ansvarsområder vil blive præciseret, og deres samarbejde vil blive effektiviseret.
  • En højnelse af kvaliteten af bankernes kapital: der vil blive klare EU-dækkende kriterier for vurderingen af, om "hybrid" kapital, dvs. kapital, der omfatter både egenkapital og lånekapital, kan anses for at udgøre en del af en banks samlede kapital – som er det beløb, der er bestemmende for, hvor meget en bank kan udlåne.
  • En forbedret styring af likviditetsrisici: styringen af likviditetsrisici – dvs. hvordan bankerne finansierer deres daglige drift – i bankkoncerner, der har aktiviteter i flere EU-lande, vil også blive drøftet og koordineret i "kollegierne af tilsynsførende". Disse bestemmelser afspejler det løbende arbejde i Baselkomitéen om Banktilsyn og Det Europæiske Banktilsynsudvalg.
  • En forbedret risikoforvaltning af securitiserede produkter: reglerne om securitiseret gæld – hvor tilbagebetalingen afhænger af ydeevnen i en særlig lånepulje – vil blive strammet. Selskaber (betegnet "engagementsleverende kreditinstitutter"), som grupperer lån i omsættelige værdipapirer, vil få pålagt at bevare en vis andel af risikoeksponeringen for disse værdipapirer, mens selskaber, der investerer i værdipapirerne, vil få mulighed for først at træffe deres beslutninger efter at have gennemført omfattende rettidig omhu. Undlader de dette, vil de blive pålagt en stor bod.

Baggrund

De foreslåede ændringer er i det væsentlige en direkte opfølgning af køreplanen med henblik på den aktuelle finansielle uro, som EU's finansministre er nået til enighed om. De er også delvis et svar på de seneste henstillinger fra G-7-Forummet for Finansiel Stabilitet. Det Europæiske Råd har tilkendegivet, at denne sag har hastende karakter, og har understreget, at foranstaltningerne bør være vedtaget senest i april 2009.

Forslaget findes på:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm


Side Bar