Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1433

V Bruselu dne 1. října 2008

Komise navrhuje změnu pravidel kapitálové přiměřenosti bank, aby zlepšila stabilitu finančního sektoru

(viz MEMO/08/599)

Evropská komise navrhla změnu pravidel EU týkajících se kapitálové přiměřenosti bank s cílem zvýšit stabilitu finančního systému, snížit vystavování se rizikům a zlepšit dohled nad bankami, které jsou činné v několika zemích EU. Nová pravidla bankám nad určitý limit zakazují půjčovat jakýmkoli dalším subjektům. Orgány národního dohledu přitom získají lepší přehled o aktivitách nadnárodních bankovních skupin. Návrh usiluje o změnu stávajících směrnic o kapitálové přiměřenosti a zohledňuje výsledky rozsáhlých konzultací mezinárodních partnerů, členských států a finančního sektoru. Návrh je předáván k posouzení Evropskému parlamentu a Radě.

Komisař Charlie McCreevy, odpovědný za vnitřní trh a služby, řekl: „Nová pravidla jsou zásadním předělem při posilování regulačního rámce, kterým se banky a finanční systém EU řídí. Jedná se o citlivou a vyváženou reakci na současnou finanční krizi. Stabilní bankovní systém, jenž stojí na pevných základech, musí přísně dodržovat pravidla, musí být transparentní a musí postupovat s náležitou obezřetností.“

Navrhované změny směrnic o kapitálové přiměřenosti

Směrnice o kapitálové přiměřenosti (2006/48/ES a 2006/49/ES) si kladou za cíl zajistit finanční stabilitu bank a investičních podniků. Stanoví objem vlastních finančních zdrojů, jimiž musí disponovat banky a investiční společnosti, aby pokryly svá rizika a zajistily ochranu vkladatelů. Jedná se o právní rámec, který je třeba pravidelně aktualizovat a dolaďovat, aby odpovídal potřebám celého finančního systému. Navrhují se tyto hlavní změny:

  • Posílit správu velkých angažovaností – pokud banky dosáhnou určitého limitu, nebudou smět půjčovat žádnému dalšímu subjektu. Nad stanovený finanční limit si tak nebudou smět na mezibankovním trhu ani půjčovat, ani tam nebudou smět nabízet peníze k půjčení, protože ostatní banky budou při vypůjčování podléhat účinným omezením.
  • Zlepšit dohled nad nadnárodními bankovními skupinami – budou zřízena „kolegia orgánů dohledu“ pověřená kontrolou bankovních skupin, jež jsou aktivní ve více členských státech EU. Budou vyjasněna práva a povinnosti příslušných orgánů národního dohledu a zefektivní se jejich vzájemná spolupráce.
  • Zlepšit kvalitu bankovního kapitálu – pro celou EU budou stanovena jasná pravidla pro posuzování hybridního kapitálu (kapitálu složeného z majetku a dluhů) z hlediska způsobilosti takového kapitálu k započtení do celkového kapitálu banky, jenž je základem pro stanovení částky, kterou smí banka půjčovat.

  • Zlepšit řízení rizika likvidity – u bankovních skupin činných ve více členských státech EU budou „kolegia orgánů dohledu“ projednávat a koordinovat také řízení rizika likvidity, tj. každodenního způsobu financování činnosti banky. Tato ustanovení jsou reakcí na probíhající jednání Basilejského výboru pro bankovní dohled a Evropského výboru orgánů bankovního dohledu.
  • Zlepšit řízení rizika u sekuritizovaných produktů – budou zpřísněna pravidla u určitých dluhových cenných papírů, tj. u produktů, jejichž splacení je závislé na výkonnosti sdruženého portfolia úvěrů. Společnosti (nazývané „původci“), které úvěry do obchodovatelných cenných papírů strukturují, si budou muset ponechat určitý stupeň rizika u těchto cenných papírů a firmy, které do nich investují, tak budou moci učinit až po provedení hloubkové kontroly. Pokud ji neprovedou, budou se vystavovat riziku vysokých finančních pokut.

Souvislosti

Navrhované změny z velké části přímo navazují na plán řešení současné finanční krize, na němž se shodli ministři financí EU. Zčásti jsou i reakcí na nedávná doporučení Fóra pro finanční stabilitu skupiny G7. Evropská rada zdůraznila naléhavost uvedených opatření s tím, že by měla být přijata nejpozději do dubna příštího roku.

Návrh je k dispozici na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm


Side Bar