Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1433

Брюксел, 1 октомври 2008 г.

Комисията предлага преразглеждане на правилата за изискванията към банковия капитал с цел укрепване на финансовата стабилност

(виж MEMO/08/599)

Европейската комисия предложи преразглеждане на правилата на ЕС за изискванията към банковия капитал, което цели да укрепи стабилността на финансовата система, да намали излагането на риск и да подобри надзора върху банките, които извършват дейности в повече от една държава от ЕС. Съгласно новите правила на банките ще бъдат наложени определени тавани при кредитирането на даден субект, а националните надзорни органи ще имат по-широк поглед върху дейностите на трансграничните банкови групи. В предложението, което изменя действащите директиви относно капиталовите изисквания, са отразени резултатите от активно обсъждане с международните партньори, държавите-членки и сектора. Сега предложението се представя за разглеждане пред Европейския парламент и Съвета.

Чарли Маккрийви, комисарят за вътрешния пазар и услугите, заяви: „Тези нови правила ще укрепят съществено регулаторната рамка за банките в ЕС и финансовата система. Убеден съм, че те представляват разумен и съразмерен отговор на финансовата нестабилност, на която сме свидетели. Основни строги мерки, прозрачност и предпазливост са ключа към здрава и стабилна банкова система.“

Предложени изменения на директивите относно капиталовите изисквания

Целта на директивите относно капиталовите изисквания (2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО) е да бъде гарантирана финансовата стабилност на банките и инвестиционните дружества. Заедно те определят собствените финансови средства, с които трябва да разполагат банките и инвестиционните дружества, за да покриват рисковете си и да защитават своите вложители. Тази нормативна рамка следва да бъде редовно осъвременявана и преработвана, така че да отговаря на нуждите на финансовата система като цяло. Основните предложени промени се отнасят до:

  • Подобряване управлението на прекомерното излагане на риск: на банките се налагат определени тавани при кредитиране на който и да е субект. В резултат на това на междубанковия пазар банките няма да имат възможност да кредитират или да влагат средства в други банки над определена сума, а заемането на средства от банки ще бъде ефективно ограничено по отношение на това колко и от кого те могат да вземат назаем.

  • Подобряване на надзора върху трансграничните банкови групи: ще бъдат създадени „колегиуми на надзорните органи“ за банковите групи, които упражняват дейности в няколко държави от ЕС. Ще се внесе повече яснота в правата и отговорностите на съответните национални надзорни органи, което ще направи тяхното сътрудничество по-ефективно.
  • Подобряването на качеството на банковия капитал: ще се въведат ясни общностни правила за оценяване дали даден „хибриден“ капитал, т.е. включващ собствен капитал и дълг, отговаря на условията да бъде считан за част от общия капитал на банката — сумата, от която зависи до каква степен банката може да кредитира.
  • Подобряване на управлението на ликвидния риск: управлението на ликвидния риск за банковите групи, които осъществяват дейности в няколко държави от ЕС, т.е. как те финансират своята ежедневна дейност, също ще бъде обсъдено и координирано в рамките на „колегиумите на надзорните органи“. Тези разпоредби отразяват текущата работа на Базелския комитет за банков надзор и на Комитета на европейските органи за банков надзор.
  • Подобряване на управлението на риска за секюритизирани продукти: правилата за секюритизираните продукти — плащанията по които зависят от резултатите на специален кредитен портфейл — ще станат по-строги. От дружествата (известни като „кредитори“), които преобразуват заеми в търгуеми ценни книжа (ЦК), ще се изисква да поемат известна част от излагането на риск, свързан с тези ЦК, а дружествата, които инвестират в ЦК, ще могат да вземат решение, само след провеждане на цялостно предварително проучване. Ако това не бъде спазено, те подлежат на сериозни капиталови санкции.

Контекст

Предложените изменения в по-голямата си част представляват пряко продължение на Пътната карта за настоящата финансова нестабилност, договорена от министрите на финансите на ЕС. Частично те също идват в отговор на последните препоръки от Форума за финансова стабилност на Г-7. Европейският съвет подчерта спешната неотложност, като наблегна, че мерките би следвало да бъдат приети до април 2009 г.

Предложението може да бъде открито на адрес:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm


Side Bar