Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA NL IT PT EL LV SK

IP/08/142

Bruksela, dnia 31 stycznia 2008 r.

Przepisy w dziedzinie telekomunikacji: Komisja kieruje do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości sprawy przeciwko Polsce i Belgii

W ramach nowej serii postępowań w sprawie naruszenia przepisów w dziedzinie telekomunikacji Komisja Europejska zdecydowała o skierowaniu dwóch spraw do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz o otwarciu dwóch nowych postępowań w sprawie naruszenia przepisów. Wystosowano również trzy uzasadnione opinie, które stanowią drugi etap postępowania w sprawie naruszenia przepisów, natomiast osiem spraw dotyczących naruszenia przepisów zostało zamkniętych. Najważniejszą kwestią w tej serii postępowań w sprawie naruszenia przepisów w dziedzinie telekomunikacji jest niezależność krajowych organów regulacyjnych ds. telekomunikacji.

„Niezależne organy regulacyjne stanowią podstawę skutecznego systemu regulacji i sprawiedliwych regulacji w interesie konkurencji i konsumentów. Dlatego Komisja nie może tolerować naruszania niezależności krajowych organów regulacyjnych ds. telekomunikacji wymaganej przez prawodawstwo UE”, powiedziała Viviane Reding, komisarz ds. telekomunikacji. „Żałuję zatem, że muszę skierować do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Polsce w związku z utrzymującym się brakiem niezależności polskiego organu regulacyjnego ds. telekomunikacji. Również luksemburski organ regulacyjny będzie musiał zapewnić jasny podział kompetencji między funkcjami regulacyjnymi i właścicielskimi; w przeciwnym razie wkrótce będziemy musieli także skierować sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przeciwko Luksemburgowi. Z zadowoleniem chciałabym odnotować fakt, że Słowacja zareagowała na zastrzeżenia Komisji i zmieniła krajowe przepisy, tak by zapewnić niezależność słowackiego organu regulacyjnego, co umożliwia mu skuteczne wykonywanie jego zadań. Jest to zmiana, która poprawi konkurencyjność na Słowacji i zagwarantuje klientom korzystającym z telekomunikacji wyższą jakość usług w przyszłości.”

W wyniku podjętej wczoraj przez Komisję decyzji Polska zostanie pozwana przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości, ponieważ zmiany prawa wprowadzone w sierpniu 2006 r. w dalszym ciągu nie zapewniają pełnej niezależności polskiego organu regulacyjnego, czego wymagają przepisy wspólnotowe. Rząd polski nadal posiada znaczne udziały w licznych przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych, a Prezes Rady Ministrów dysponuje nieograniczoną swobodą w wykonywaniu uprawnień do odwołania prezesa krajowego organu regulacyjnego, ograniczając w ten sposób skuteczność tego organu.

Komisja przesłała również wezwanie do usunięcia uchybienia (pierwszy etap procedury w sprawie naruszenia przepisów) do władz Luksemburga w związku z brakiem niezależności krajowego organu regulacyjnego. Urzędnicy tego organu wykonują jednocześnie funkcje regulacyjne i funkcje zarządzania w odniesieniu do jednego operatora.

Sprawa przeciwko Słowacji została zakończona, gdyż należący do ministerstwa pakiet akcji operatora dominującego został przejęty przez inny organ, zapewniając w ten sposób rozdzielenie funkcji regulacyjnych i funkcji zarządzania.

Belgia została pozwana przed Trybunał Sprawiedliwości w sprawie usługi powszechnej. Nadal istnieją problemy związane z mechanizmem finansowym odnośnie do taryfy socjalnej i dotyczą one w szczególności obliczania kosztów netto i nieuzasadnionego obciążenia operatorów. Tymczasem wszczęto również postępowanie przeciwko Polsce, gdzie przepisy w sprawie umów z konsumentem mają szerszy zakres niż przepisy dyrektywy o usłudze powszechnej. Dyrektywa o usłudze powszechnej przyznaje abonentom prawo do wycofania się z umowy, bez ponoszenia kar, w przypadku zmiany jej warunków.

Do Polski przesłano również uzasadnioną opinię w związku z utrzymaniem regulacji rynku detalicznych usług dostępu szerokopasmowego bez przeprowadzenia analizy rynku wymaganej przez przepisy UE. Dwie inne uzasadnione opinie dotyczą Portugalii i Cypru. W przypadku Portugalii uzasadniona opinia dotyczy wyłączenia a priori operatorów niebędących operatorami dominującymi ze świadczenia usługi powszechnej, a zatem niezapewnienia otwartej procedury selekcji, natomiast w przypadku Cypru dotyczy ona trudności z otrzymywaniem uprawnień dostępu do rynku przez operatorów sieci telefonii komórkowej.

Komisja mogła zamknąć postępowania przeciwko Belgii, Danii, Niemcom, Luksemburgowi, Łotwie i Portugalii, ponieważ pierwsza seria przeprowadzonych przez te kraje analiz rynku została uznana za kompletną. Sprawa przeciwko Belgii dotycząca systemu obowiązkowej transmisji dla operatorów sieci kablowych we wspólnocie francuskojęzycznej (zob. IP/06/948) również została zamknięta, ponieważ belgijski trybunał konstytucyjny uchylił odnośne przepisy.

Pełne informacje na temat poszczególnych postępowań w sprawie naruszenia przepisów jest dostępny na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/

Zobacz również dokument MEMO/08/67


Side Bar