Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1422

Bryssel den 29 september 2008

Kommissionen samråder om hur EU ska gå i täten för övergången till Web 3.0

EU har möjlighet att visa vägen in i nästa generation av Internet. Europeiska kommissionen skisserade i dag de viktigaste mått och steg som Europa måste vidta för att svara på nästa fas i den IT-revolution som förväntas bli än mer genomgripande de kommande åren till följd av nya trender som exempelvis nätmötesplatser (social networking), en utbredd övergång till nätbaserade affärstjänster, flyttbara tjänster baserade på GPS och mobil-TV samt ökningen aktiva elektroniska brickor, s.k. smart tags. I rapporten visas att Europa ligger väl framme för att kunna dra nytta av dessa trender tack vare en politik som främjar öppna och konkurrensutsatta telenät i kombination med utvecklat skydd för privatlivet och hög säkerhet. Kommissionen har i dag inlett ett offentligt samråd om IT-politiken och den privata sektorns svar på dessa affärsmöjligheter. I kommissionens rapport presenteras också ett nytt index över graden av bredbandsutveckling där nationellt uppmätta resultat för vissa nyckelfaktorer som bredbandshastighet, pris, konkurrens och täckning jämförs. Sverige och Nederländerna toppar denna bredbandsranglista, som utgör ett komplement till det mer traditionella indexet över bredbandsutveckling som hittills används av regleringsmyndigheterna för telekomsektorn.

”Framtidens Internet kommer att förändra vårt samhälle radikalt”, säger Viviane Reding, kommissionsledamot med ansvar för informationssamhället och medier. ”Web 3.0 betyder sömlösa tjänster för affärsverksamhet, underhållning och nätmötesplatser över snabba, tillförlitliga och säkra nät. Det betyder slutet för klyftan mellan mobila och fasta linjer. Det signalerar ett tiofaldigt genombrott vad gäller storleken på datavärlden fram till 2015. Europa har kunskapen och nätverkskapaciteten för att leda denna omvandling. Vi måste se till att Web 3.0 framställs och används i Europa.”

Europeiska Internetanvändare har tillgång till Internet med allt snabbare access och ökande mervärde: Hälften av dem hade tillgång till bredband med en hastighet på mer än 2 megabits per sekund (MBps) vid slutet av 2007, en hastighet som är två gånger snabbare än för ett år sedan och möjliggör TV över Internet. Hela 70 % av landsbygdsbefolkningen i de 27 EU-medlemsstaterna har tillgång till bredband, jämfört med en täckning på 93 % i EU totalt, vilket visar att klyftan mellan tätort och landsbygd är på väg att slutas. Under förra året ökade bredbandstäckningen på landsbygden i EU-25 med 8 procentenheter.

Detta betyder att en ny generation Internetanvändare redan håller på att växa fram, och potentialen för Europas ekonomi är tydlig. Medan en fjärdedel av européerna 2007 använde Web 2.0–platser, håller affärstillämpningar av nätmötesplatser på att utvecklas. Internetbaserad företagsmjukvara förväntas också växa med 15 % globalt under perioden 2006-2011.

Nya tekniska applikationer kommer att kräva obehindrad Internettäckning. Internettrafik mellan installationer kommer att betyda att trådlös samverkan mellan maskiner, fordon, apparater, sensorer och många andra anordningar kommer att ske via Internet. Det möjliggör redan elektroniska resekort, och kommer att möjliggöra mobila anordningar för utbyte av information för att betala för saker eller få upplysningar från anslagstavlor. Det beräknas att sådan teknik kommer att finnas i mer än en miljard telefoner senast 2015.

Dessa applikationer kommer att innebära betydande möjligheter för näringslivet i EU, under förutsättning att tillräckliga investeringar görs i bredband med höghastighetsaccess och i stöd till forskning och utveckling. I kommissionens meddelande framhävs att EU bör stimulera investeringar i nya generationens bredbandsaccess, exempelvis genom att stärka medverkan av lokala myndigheter som kan underlätta tillträde till ledningsrör (eller gräva nya) för snabbare bredbandsfiberkablar vid sina anläggningsarbeten, genom att hålla Internet öppet för konkurrens, förhindra obefogade begränsningar i konsumenternas val, skydda konsumenternas förtroende för Internet och finansiera forskning för framtidens Internet.

Meddelandet åtföljs av ett nytt index över bredbandsutveckling som jämför konkurrens, täckning, hastighet och kvalitet på Internet-access över hela Europa (se bilagan). Det visar att EU redan ligger bra till för att kunna utnyttja dessa bredbandsmöjligheter tack vare en öppen och konkurrenskraftig investeringsmiljö. I indexet rangordnas EU-ländernas resultat i fråga om höghastighetsuppkoppling till Internet utifrån de huvudsakliga faktorer som påverkar utvecklingen av bredband med högre hastighet för att belysa var insatser mest behövs för att uppnå förbättringar.

Av indexet framgår att Sverige och Nederländerna är de klart ledande bredbandsnationerna i EU, tack vare en konkurrensfrämjande miljö och en god kunskapsnivå hos medborgare och företag som gör att man kan använda avancerade tjänster. Å andra sidan kan svag konkurrens hämma investeringar i avancerad teknik och resultera i höga priser. Sociala faktorer som exempelvis bristen på datakunskap, begränsad PC-täckning och låga satsningar på informations- och kommunikationsteknik förefaller också utgöra betydande hinder för den vidare utvecklingen.

Kommissionens meddelande om framtidens datanät och Internet finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm

Det offentliga samrådet om Internettrafik mellan installationer finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=IOTconsultation

Bilaga

Bredbandsanvändning per 100 invånare i EU

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]
Källa: Kommunikationskommittén

Internethastigheter i EU
(september 2008)

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Källa: IDATE.[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Källa: Van Dijk.
[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Källa: IDATE.Index över bredbandsutveckling
(september 2008)


[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]
Side Bar