Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1422

V Bruseli 29. septembra 2008

Komisia otvára konzultácie s verejnosťou o otázke zabezpečenia vedúcej úlohy Európy pri prechode na Web 3.0

Európa by mohla prevziať vedúcu úlohu v oblasti využívania internetu tretej generácie. Európska komisia dnes uviedla hlavné kroky, ktoré musí Európa podniknúť v rámci odozvy na novú vlnu informačnej revolúcie, ktorá sa v ďalších rokoch zintenzívni vzhľadom na tendencie, ako sú vytváranie sietí spoločenských kontaktov, výrazný prechod na on-line služby, prenosné služby založené na GPS a mobilnej televízii a ďalší rozvoj inteligentného označovania tovaru. Zo správy vyplýva, že Európa má vzhľadom na svoju politiku podpory otvorených telekomunikačných sietí podporujúcich hospodársku súťaž, ako aj ochrany osobných údajov a bezpečnosti, všetky predpoklady uvedené tendencie dobre využiť. Komisia dnes začala konzultácie s verejnosťou o možnostiach politickej odozvy a odozvy súkromného sektora v súvislosti s týmito otázkami. Správa Komisie tiež zverejňuje nový index širokopásmového výkonu (BPI), ktorý porovnáva výkon na vnútroštátnej úrovni na základe kľúčových faktorov, ako sú prenosová rýchlosť, cena, konkurencia a pokrytie. Švédsko a Holandsko stoja na čele európskej tabuľky širokopásmového pri-pojenia, ktorá dopĺňa tradičný index rozšírenia širokopásmového pripojenia, ktorý doteraz používali regulačné orgány v oblasti telekomunikácií.

„Internet budúcnosti zásadne zmení našu spoločnosť,“ uviedla komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová. „Web 3.0 znamená plynulé vytváranie sietí obchodných a spoločenských kontaktov a kontaktov na uspokojovanie osobných potrieb „na akomkoľvek mieste a v akomkoľvek čase“, prostredníctvom rýchlych, spoľahlivých a bezpečných internetových sietí. Skončí sa ním rozdeľovanie na mobilné telefóny a pevné linky. Naznačuje desaťnásobný nárast pri využívaní digitálneho sveta do roku 2015. Európa má know-how a sieťovú kapacitu na to, aby bola stáť na čele tejto transformácie. Musíme zabezpečiť, aby sa Web 3.0 vytvoril a používal v Európe.“

Užívatelia internetu v Európe majú stále rýchlejší a lacnejší prístup na internet: polovica z nich mala na konci roka 2007 prístup k širokopásmovému pripojeniu s rýchlosťou viac ako dva megabity za sekundu (Mbit/s), čo je dvakrát vyššia rýchlosť ako rok predtým, pri ktorej je možné pripojiť sa cez internet k televízii. Širokopásmové pripojenie má 70 % obyvateľov vidieckych oblastí 27 členských štátov EÚ, pričom toto percento sa postupne približuje k celkovému percentu pokrytia (93 %). Miera pokrytia širokopásmového pripojenia za posledný rok vzrástla v krajinách EÚ–25 o osem percentuálnych bodov.

Toto znamená, že internet novej generácie sa už začal využívať a jeho potenciál pre európske hospodárstvo je očividný. Zatiaľ čo v roku 2007 štvrtina Európanov využívala stránky web 2.0, obchodné aplikácie vytvárania sietí spoločenských kontaktov sú v procese prípravy. V období rokov 2006 – 2011 sa očakáva aj nárast využívania podnikového softvéru založeného na internete o 15 %.

Nové technologické aplikácie si budú vyžadovať úplné internetové pokrytie. „Internet vecí“ znamená, že internet umožní bezdrôtové spojenie medzi strojmi, vozidlami, spotrebičmi, snímačmi a mnohými ďalšími prístrojmi. Internet vecí už umožňuje používanie elektronických cestovných preukazov a umožní mobilným prístrojom výmenu informácií na účely vykonania platby alebo získavanie informácií z reklamných panelov. Predpokladá sa, že touto technológiou bude do roku 2015 vybavená viac než miliarda telefónov.

Pri dostatočných investíciách do vysokorýchlostného širokopásmového prístupu na internet a podpore inovácie a výskumu sa podnikom EÚ otvoria výrazné možnosti. V oznámení Komisie sa uvádza, že EÚ by mala podnecovať investície do širokopásmového pripojenia novej generácie, napríklad posilňovaním spolupráce s miestnymi orgánmi, ktoré by počas stavebných prác mohli uľahčiť prístup k vedeniam (alebo stavbu nových vedení) na umiestnenie optických káblov s vyššou rýchlosťou širokopásmového pripojenia, dohliadnuť na to, aby bol internet otvorený hospodárskej súťaži, zabrániť tomu, aby boli spotrebitelia pri svojom výbere neprimerane obmedzovaní, zabezpečiť dôveru spotrebiteľa pri používaní internetu a financovať výskum týkajúci sa internetu budúcnosti.

K tomuto oznámeniu je pripojený nový index širokopásmového výkonu, ktorý porovnáva hospodársku súťaž, pokrytie, rýchlosť a kvalitu prístupu na internet v celej Európe (pozri prílohu). Podľa indexu je zrejmé, že EÚ má vďaka otvorenému a konkurenčnému prostrediu pre investície už veľmi dobré predpoklady na využitie možností, ktoré ponúka širokopásmové pripojenie. Uvedený index zaraďuje krajiny EÚ podľa ich výsledkov v oblasti vysokorýchlostného internetového pripojenia na základe hlavných faktorov, ktoré majú vplyv na rozvoj rýchlejšieho širokopásmového pripojenia, s cieľom zdôrazniť prioritné oblasti, v ktorých treba dosiahnuť zlepšenie.

Podľa daného indexu sa na čele EÚ nachádzajú Švédsko a Holandsko vďaka priaznivému prostrediu pre hospodársku súťaž a schopnostiam občanov a podnikov, ktorí môžu využívať pokročilé služby. Na druhej strane nedostatočná hospodárska súťaž môže spôsobiť obmedzenie investícií do pokročilých technológií a následne vysoké ceny. Spoločenské faktory, ako sú nedostatočné počítačové schopnosti, obmedzený prístup k PC a malé výdavky v oblasti informačných a komunikačných technológií, sa takisto zdajú byť veľkými prekážkami ďalšieho rozvoja.

Oznámenie Komisie o budúcnosti sietí a internetu možno nájsť na tejto inter-netovej stránke:

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm

Do konzultácie s verejnosťou o internete vecí je možné zapojiť sa na tejto internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=IOTconsultation

Príloha

Broadband usage penetration per 100 inhabitants in the EU

[ ]
Source: Communications Committee

Internet Speeds in the EU
(September 2008)

[ ]

Source: Idate[ ]

Source: Van Dijk
[ ]

Source: IdateBroadband Performance Index
(September 2008)


[ ]
Side Bar