Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1422

Bruksela, dnia 29 września 2008 r.

Komisja prowadzi konsultacje jak z Europy zrobić lidera przejścia do Web 3.0

Europa może stać się liderem w przejściu do internetu następnej generacji. Komisja Europejska wskazuje dzisiaj, jakie kroki musi podjąć Europa, aby sprostać następnej fali rewolucji informacyjnej, która na skutek tendencji nawiązywania kontaktów społecznych przez sieć zintensyfikuje w nadchodzących latach zasadnicze zmiany w kierunku usług gospodarczych on-line, usług nomadycznych opierających się na GPS-ie i telewizji mobilnej oraz rozwoju inteligentnych etykiet. Ze sprawozdania wynika, że Europa zajmuje właściwą pozycję, aby wykorzystać te tendencje ze względu na swoją politykę wspierania otwartych i prokonkurencyjnych sieci telekomunikacyjnych, a także ochronę prywatności i bezpieczeństwo. Dzisiaj Komisja rozpoczęła publiczne konsultacje dotyczące reakcji sektora publicznego i prywatnego na opisane możliwości. Sprawozdanie Komisji ukazuje także nowy indeks łączności szerokopasmowej (BPI), który umożliwia porównanie efektywności poszczególnych krajów w kluczowych obszarach takich jak prędkość przesyłu szerokopasmowego, cena tej usługi, konkurencyjność w tej dziedzinie i zasięg. Szwecja i Holandia znajdują się na czele tego europejskiego rankingu, który stanowi uzupełnienie bardziej tradycyjnego indeksu dostępu do łączności szerokopasmowej, wykorzystywanego przez regulatorów w dziedzinie telekomunikacji.

Internet przyszłości wprowadzi radykalne zmiany społeczne.—mówi Viviane Reding, komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. Web 3.0 oznacza nieprzerwaną – tzn. dostępną zawsze i wszędzie – możliwość prowadzenia działań gospodarczych, korzystania z rozrywki i utrzymywania kontaktów społecznych poprzez szybkie, niezawodne i bezpieczne sieci. Oznacza koniec podziału między łącznością ruchomą a stacjonarną. Zapowiada dziesięciokrotny wzrost znaczenia świata cyfrowego do 2015 r. Europa posiada wiedzę oraz zdolności sieciowe, aby taką transformację przeprowadzić. Musimy zapewnić, że Web 3.0 zostanie stworzony w Europie i będzie tam wykorzystywany.
Użytkownicy internetu w Europie zyskują stopniowo dostęp do coraz szybszego internetu po korzystniejszych cenach: na koniec 2007 r. połowa z nich miała dostęp do łącz szerokopasmowych o wydajności ponad 2 megabitów na sekundę (MBps) – prędkości prawie dwa razy większej niż rok wcześniej, co nawet pozwala na oglądanie przez internet telewizji. Pokrycie łączami szerokopasmowymi obejmuje 70 % ludności na obszarach wiejskich w 27 państwach członkowskich, zbliżając się stopniowo do poziomu całkowitego zasięgu, który wynosi 93 %. W zeszłym roku pokrycie łączami szerokopasmowymi obszarów wiejskich w krajach UE-25 zwiększyło się o 8 punktów procentowych.

Oznacza to, że internet nowej generacji zaczyna mieć coraz więcej użytkowników, a jego zalety dla gospodarki europejskiej są oczywiste. W 2007 r. jedna czwarta europejczyków używała stron w formacie Web 2.0. Aplikacje biznesowe do kontaktów społecznych przez sieć nie pozostają w tyle. Szacuje się, że oprogramowanie dla przedsiębiorstw opierające się na internecie rozwinie się w latach 2006-2011 o 15 % w skali światowej.

Zastosowania nowych technologii wymagać będą pełnego zasięgu internetu. Internet rzeczy oznacza, że bezprzewodowe oddziaływanie pomiędzy maszynami, pojazdami, urządzeniami, czujnikami czy też innym sprzętem będzie przebiegać drogą internetową. Już istnieją elektroniczne karty podróżne, a niedługo przenośne urządzenia będą mogły dokonywać wymiany informacji w celu dokonania płatności lub uzyskania informacji. Przewiduje się, że do 2015 r. taka technologia będzie działać w ponad miliardzie telefonów.

Nowe możliwości gospodarcze dla przedsiębiorstw w UE będą się pojawiać w miarę inwestycji w dostęp do łącz szerokopasmowych oraz wsparcia dla innowacji i badań naukowych. Komunikat Komisji stwierdza, że UE powinna stymulować inwestycje w dostęp do łącz szerokopasmowych nowej generacji, w szczególności poprzez większe zaangażowanie władz lokalnych, które mogą ułatwiać dostęp do istniejących kanałów (bądź też kopania nowych) w celu położenia okablowania do łącz szerokopasmowych w trakcie robót drogowych; powinna utrzymać otwarte na konkurencję podejście do internetu, zapobiegać nieuczciwym ograniczeniom wyboru konsumenta, dbać o utrzymanie zaufania konsumenta do internetu oraz finansować badania naukowe nad internetem przyszłości.

Komunikatowi towarzyszy publikacja nowego indeksu łączności szerokopasmowej, który pozwala na porównanie konkurencji, pokrycia zasięgiem, prędkości i jakości dostępu do internetu w Europie (zob. załącznik). Wskaźnik ten wskazuje na to, że UE zajmuje właściwą pozycję, aby skorzystać z pojawiających się możliwości dzięki otwartemu i konkurencyjnemu otoczeniu dla inwestycji. Zgodnie z nim stworzono ranking osiągnięć poszczególnych krajów UE w obszarze szybkiego internetu według czynników mających wpływ na rozwój łącz szerokopasmowych, podkreślając istotne kwestie, które nadal wymagają poprawy.
Indeks pokazuje, że Szwecja i Holandia są wyraźnymi liderami w UE dzięki środowisku sprzyjającemu konkurencji oraz umiejętnościom obywateli i przedsiębiorstw korzystania z zaawansowanych usług. Słaba konkurencja może natomiast wstrzymywać inwestycje w zaawansowane technologie i skutkować wysokimi cenami. Czynniki społeczne, takie jak brak umiejętności informatycznych, niski poziom komputeryzacji oraz ograniczone wydatki na technologie informacyjno-komunikacyjne, wydają się również stanowić istotną przeszkodę dla dalszych postępów w tej dziedzinie.
Komunikat Komisji w sprawie przyszłości sieci i internetu jest dostępny pod adresem:
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm
.Strona poświęcona publicznym konsultacjom na temat internetu rzeczy znajduje się pod następującym adresem:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=IOTconsultation

Załącznik

Rozpowszechnienie wykorzystania łączy szerokopasmowych na 100 mieszkańców w UE

[ ]
Źródło: Komitet ds. Łączności

Szybkość łączy internetowych w UE
(wrzesień 2008 r.)

[ ]

Źródło: Idate[ ]

Źródło: Van Dijk
[ ]

Źródło: IdateIndeks łączności szerokopasmowej
(wrzesień 2008 r.)


[ ]
Side Bar