Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1397

Bryssel den 25 september 2008

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden

Hur kan EU se till att alla européer – från norra Finland till södra Italien, från västra Irland till östra Rumänien – har tillgång till bredbandsuppkoppling till Internet? Detta är den viktigaste frågan som behandlas i en kommissionsrapport som läggs fram idag. Under perioden 2003-2007 har bredbandsanvändningen tredubblats i EU och 36 % av hushållen har nu en bredbandsuppkoppling. Av EU:s befolkning är emellertid 7 % ännu inte anslutna (siffran är 30 % på landsbygden). Det finns iögonfallande skillnader i EU: 100 % av befolkningen täcks in i Danmark, Luxemburg och Belgien, medan mer än 60 % i Rumänien (75 % på landsbygden) inte har tillgång till bredband. Även i ekonomiskt starka länder som Italien och Tyskland är det bara 18 % respektive 12 % av befolkningen som inte har tillgång till bredband. Genom att bredband blivit ett allt viktigare inslag i vardagen bör policyinstrument som förvaltning av radiofrekvenser och satellitsystem för mobilkommunikation förenas med en bred diskussion om samhällsomfattande tjänster på telekommunikationsområdet – dvs. ett säkerhetsnät som garanterar en minsta servicenivå, exempelvis anslutning till ett telenät och grundläggande Internetuppkoppling, som fyller grundläggande behov som marknaden inte garanterar.

”Höghastighetsanslutning till Internet är en inkörsport till informationssamhället och ett väsentligt villkor för ekonomisk tillväxt. Detta är skälet till att det är den här kommissionens politik att alla européer senast 2010 ska få tillgång till bredbandsuppkoppling till Internet”, säger EU-kommissionären Viviane Reding som ansvarar för telekomfrågor. ”Mycket har åstadkommits under de gångna fyra åren, och utvecklingen av nya hjälpmedel som exempelvis satellitsystem för mobilkommunikation, går enligt planerna. En positiv nyhet är också att de åtta EU-länder som kommit längst i utvecklingen ligger långt före USA när det gäller tillgång till bredband. Men tillgång till bredband kräver möjlighet till anslutning, och en sådan möjlighet finns inte i alla delar av EU. Vi behöver förena våra ansträngningar att så snart som möjligt kunna garantera alla medborgare möjlighet till uppkoppling.”

Kommissionen offentliggör idag en rapport som visar att konkurrenskraftiga marknader för bredbandsuppkoppling till Internet ger de flesta EU-medborgare tillgång till Internet till rimliga priser. Det krävs dock ytterligare ansträngningar för att garantera bredbandsanslutning till alla. EU har hittills främjat bredband genom följande tre initiativ:

(1) Bestämmelser på telekommunikationsområdet för att främja ökad konkurrens och ökade investeringar. Europa hade i januari 2008 nästan 100 miljoner bredbandslinjer och tillväxttakten låg på 20 %, med 52 000 nya anslutningar per dag under 2007 (IP/08/460). Kommissionen offentliggjorde förra veckan ytterligare riktlinjer om säkerställande av konkurrens och investeringar beträffande optiska fibernät (IP/08/1370).

(2) Ett nytt system inrättades i somras för att främja utbyggnaden av satellitsystem för mobilkommunikation, som kan tillhandahålla bredband via satellit över hela Europa. Europaparlamentet och rådet skapade en enda kontaktpunkt för att söka tillstånd för sådana tjänster: I stället för 27 förfaranden ansöker operatörer av satellitsystem för mobilkommunikation nu till kommissionen IP/08/1250).

(3) Kommissionen lade i november 2007 fram ett förslag till reform av förvaltningen av radiofrekvenser för att frigöra resurser för nya trådlösa tjänster (IP/07/1677), som i stora delar godkändes av Europaparlamentet den 24 september (MEMO/08/581). Om rådet också godkänner denna nya form av radiofrekvensförvaltning, kan den s.k. digitala utdelningen – de ytterligare radiofrekvenser som kommer att frigöras efter övergången till digital-TV – användas för nya trådlösa bredbandstjänster och inte bara för nya TV-kanaler.

Dagens kommissionsrapport ställer frågan om dessa åtgärder är tillräckliga eller om man bör överväga att införa en skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster.

I rapporten redovisas också en kraftig ökning av antalet européer som använder en mobiltelefon. Sedan den nuvarande kommissionen tillträdde har andelen mobilabonnemang ökat från 85 % till 112 %. ”Dessa siffror utgör en viktig mätare på mobilkundernas förtroende för Europas mobiltelefonisektor”, säger EU-kommissionären Viviane Reding. ”De visar att det för närvarande inte finns något behov av att införa en skyldighet för mobiloperatörer att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster – även om åtminstone en del av deras lobbister nuförtiden försöker få oss att tro det motsatta.”

Bakgrund

Enligt EU:s direktiv om samhällsomfattande tjänster från 2002, innebär samhällsomfattande tjänster att medborgare måste kunna få tillträde till ett allmänt telenät vid en fast anslutningspunkt och ha tillgång till allmänna telefontjänster för taltelefoni och datakommunikation som medger funktionellt tillträde till Internet. I direktivet krävs också att konsumenter ges tillgång till nummerupplysningstjänster och telefonkataloger, offentliga telefonautomater samt särskilda åtgärder om de är funktionshindrade. Kommissionen ser vart tredje år över tillämpningsområdet för direktivet om samhällsomfattande tjänster IP/05/594, IP/06/488). I dagens rapport uppmanas Europaparlamentet, rådet, de nationella tillsynsmyndigheterna, telekomleverantörer, konsumentorganisationer och medborgare att bidra till diskussionen om att se till att alla i EU har tillgång till bredbandsanslutning. Dessa bidrag kommer att bilda underlag till ett kommissionsmeddelande under andra hälften av 2009 och eventuella lagförslag under 2010.

Europaparlamentet röstade igår för kommissionens förslag om att stärka andra rättigheter som användare garanteras enligt direktivet: Att det gemensamma europeiska larmnumret 112 ska fungera effektivt, särskilt för personer med funktionshinder, och rätten att byta operatör för fast telefoni eller mobiloperatör på en dag och samtidigt behålla sitt telefonnummer.

Dagens rapport om framtiden för samhällsomfattande tjänster finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/consumer_rights/universal_service/index_en.htm

Se även MEMO/08/583

Bilaga

Figur 1: Procentuell andel av EU:s befolkning som har tillgång till fasta bredbandsnät

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Källa: IDATE

Figur 2: Bredbandsanvändning per 100 invånare i EU

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Figur 3: Procentuell andel av EU-hushållen som har tillgång till Internet och bredband i hemmen

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Källa: Undersökning om hushållens e-kommunikation

Figur 4: Andel personer som abonnerar på mobila tjänster i EU

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]


Side Bar