Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1397

V Bruseli 25. septembra 2008

Internet so širokopásmovým pripojením pre všetkých Európanov: Komisia otvára diskusiu o budúcnosti univerzálnej služby

Ako môže EÚ zabezpečiť prístup k internetu so širokopásmovým pripojením pre všetkých Európanov od severu Fínska až po juh Talianska a od západu Írska až po východ Rumunska? To je hlavná otázka nastolená v dnešnej správe Komisie. V období rokov 2003 – 2007 sa počet domácností so širokopásmovým pripojením v EÚ strojnásobil a dosiahol tak 36 % podiel. Sedem percent obyvateľov EÚ však stále nemá zabezpečené pripojenie (30 % vo vidieckych oblastiach). V rámci EÚ existujú obrovské rozdiely: v Dánsku, Luxembursku a Belgicku je pokrytie zabezpečené v 100 % miere, ale v Rumunsku nemá prístup k širokopásmovému pripojeniu viac ako 60 % obyvateľov (75 % vo vidieckych oblastiach). Dokonca aj v krajinách so silnou ekonomikou, ako napríklad v Taliansku a Nemecku, nemá k širokopásmovému pripojeniu prístup 18 % a 12 % obyvateľov na vidieku. Z dôvodu narastajúceho významu širokopásmového pripojenia v každodennom živote by rozsiahlu diskusiu o koncepcii univerzálnej služby v sektore telekomunikácií mali sprevádzať politické nástroje, akými sú napríklad správa rádiového spektra a mobilné satelitné služby, v záujme zabezpečiť minimálnu úroveň služieb ako pripojenie k telefonickej sieti a základný prístup na internet, pričom sa budú uspokojovať základné potreby, ktoré nedokáže zabezpečiť samotný trh.

„Vysokorýchlostný internet umožňuje vstup do informačnej spoločnosti a je zároveň základnou podmienkou hospodárskeho rastu. Preto je súčasťou politiky Komisie sprístupniť internet so širokopásmovým pripojením pre všetkých Európanov do roku 2010," uviedla Viviane Redingová, komisárka EÚ pre telekomunikácie. „Počas uplynulých štyroch rokov sme dosiahli veľa úspechov a v prípade nových nástrojov, akým je napríklad satelitné širokopásmová pripojenie, sme na dobrej ceste. Dobrou správou je aj to, že 8 krajín EÚ s najvyššou mierou zavádzania širokopásmového pripojenia má veľký predstih pred USA. Ale zavádzanie si vyžaduje prístup, ktorý v niektorých častiach EÚ nie je zabezpečený. Musíme spojiť naše úsilie, aby v blízkej budúcnosti mohli využívať širokopásmové pripojenie všetci občania.“

Komisia dnes uverejnila správu, v ktorej sa uvádza, že vďaka konkurenčným trhom s internetom so širokopásmovým pripojením sa pre občanov EÚ zabezpečuje rozsiahly prístup za prijateľné ceny. V záujme zabezpečiť širokopásmové pripojenie pre všetkých je však potrebné vynaložiť ďalšie úsilie. Do súčasnosti EÚ podporila zavádzanie širokopásmového pripojenia prostredníctvom týchto troch nástrojov:

(1) Predpisy v sektore telekomunikácií zamerané na zintenzívnenie hospodárskej súťaže a zvýšenie investícií. V Európe bolo v januári 2008 takmer 100 miliónov účastníckych vedení so širokopásmovým pripojením a miera rastu dosahovala 20 %, čo predstavuje 52 000 nových vedení pripojených každodenne v roku 2007 (IP/08/460). Minulý týždeň Komisia uverejnila ďalšie regulačné usmernenia o zabezpečovaní hospodárskej súťaže a investícií v súvislosti so sieťami z optických vlákien (IP/08/1370).

(2) V priebehu tohto leta bol vytvorený nový systém na podporu využívania mobilných satelitných služieb, vďaka ktorým je možné zabezpečiť širokopásmové pripojenie prostredníctvom satelitu v rámci celej EÚ. Európsky parlament a Rada vytvorili jediné kontaktné miesto na udeľovanie povolení pre prevádzkovateľov takýchto služieb: namiesto 27 postupov prevádzkovatelia mobilných satelitných služieb teraz podávajú žiadosť iba Komisii (IP/08/1250).

(3) V novembri 2007 Komisia predložila návrhy reformy správy rádiového spektra zameranej na uvoľnenie zdrojov potrebných pre nové bezdrôtové služby (IP/07/1677), pričom väčšinu z týchto návrhov 24. septembra schválil Európsky parlament (MEMO/08/581). Ak túto novú formu správy spektra schváli aj Rada, digitálnu dividendu (t. j. rádiové spektrum uvoľnené vďaka prechodu z analógovej na digitálnu televíziu) bude možné použiť nielen v prípade nových televíznych kanálov, ale aj nových bezdrôtových služieb so širokopásmovým pripojením.

V dnešnej správe Komisie sa kladie otázka, či sú tieto opatrenia dostatočné alebo či by sa mala prehodnotiť koncepcia záväzku univerzálnej služby.

V správe sa takisto poukazuje na fakt, že počet Európanov používajúcich mobilné telefóny výrazne narastá. Odkedy svoje funkcie prevzali členovia súčasnej Komisie, miera mobilných účastníckych vedení vzrástla z 85 % na 112 %. „Tieto údaje sú dôležitým prejavom dôvery užívateľov mobilných služieb v súvislosti so zdravým fungovaním európskeho sektora mobilných služieb,“ vyhlásila komisárka EÚ Viviane Redingová. „Dokazujú, že v súčasnosti nie je potrebné zaviesť záväzky univerzálnej služby v prípade prevádzkovateľov mobilných služieb, hoci niektorí z ich lobistov sa nás snažia presvedčiť o opaku.“

Súvislosti:

Podľa smernice EÚ o univerzálnej službe z roku 2002 univerzálna služba znamená, že občania musia mať možnosť pripojiť sa k verejnej telefonickej sieti na pevnom mieste, musia mať prístup k verejným telefonickým službám zabezpečujúcim hlasovú a dátovú komunikáciu, ako aj funkčný prístup na internet. V smernici sa takisto vyžaduje zabezpečenie prístupu spotrebiteľov k informačným službám o telefónnych číslach a k telefónnym zoznamom, verejným telefónnym automatom, ako aj realizácia osobitných opatrení v prípade zdravotne postihnutých užívateľov. Komisia prehodnocuje rozsah pôsobnosti smernice univerzálnej služby každé tri roky (IP/05/594, IP/06/488). Dnešná správa vyzýva Parlament, Radu, vnútroštátne regulačné orgány, poskytovateľov telekomunikačných služieb, združenia spotrebiteľov a občanov, aby prispeli k diskusii o zabezpečovaní širokopásmového pripojenia v EÚ pre všetkých. Tieto príspevky sa premietnu do oznámenia Komisie v druhej polovici roku 2009 a prípadne do legislatívnych návrhov v roku 2010.

Európsky parlament včera hlasoval v prospech návrhov Komisie na posilnenie ostatných práv užívateľov zabezpečených na základe smernice: efektívnosť jediného európskeho núdzového čísla 112, hlavne pre ľudí so zdravotným postihnutím, a právo zmeniť prevádzkovateľa pevnej alebo mobilnej služby do jedného dňa, pričom je možné ponechať si svoje telefónne číslo.

Dnešná správa o budúcnosti univerzálnej služby je k dispozícii na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/consumer_rights/universal_service/index_en.htm

Pozri aj MEMO/08/583.

Annex

Figure 1: Fixed broadband network coverage in the EU as % of population

[ ]

Source: IDATE

Figure 2: Broadband usage penetration per 100 inhabitants in the EU

[ ]

Figure 3: Internet and broadband penetration at home, % of EU households

[ ]

Source: E-communications household surveys

Figure 4: Mobile subscriber penetration in the EU

[ ]


Side Bar