Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1397

Bruksela, dnia 25 września 2008 r.

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej

W jaki sposób UE może zapewnić wszystkim Europejczykom – od północy Finlandii po południe Włoch, od zachodu Irlandii po wschód Rumunii – dostęp do szerokopasmowego internetu? - to główne pytanie stawiane w dzisiejszym sprawozdaniu Komisji. W latach 2003-2007 korzystanie z internetu szerokopasmowego w UE wzrosło trzykrotnie - jest on dostępny w 36% gospodarstw domowych. Jednakże 7% społeczeństwa UE nadal nie ma dostępu do sieci (na obszarach wiejskich liczba ta wynosi 30%). Na terenie Unii występują drastyczne różnice: dostęp do internetu szerokopasmowego ma 100 % mieszkańców Danii, Luksemburga i Belgii, ale ponad 60 % mieszkańców Rumunii (75% na obszarach wiejskich) jest go pozbawionych. Nawet w krajach, których gospodarka jest silna, jak np. Włochy czy Niemcy, odpowiednio 18% i 12% mieszkańców wsi nie ma dostępu do sieci. W momencie, gdy dostęp do szerokopasmowego internetu jest coraz ważniejszy w codziennym życiu, instrumenty polityczne takie jak zarządzanie widmem radiowym czy satelitarne usługi telefonii komórkowej powinny towarzyszyć szeroko zakrojonej debacie na temat usługi powszechnej w dziedzinie telekomunikacji, tzn. sieci bezpieczeństwa zapewniającej minimalny poziom usług, takich jak podłączenie do sieci telefonicznej czy podstawowy dostęp do internetu, zaspakajając w ten sposób podstawowe potrzeby, na które rynek nie znajduje odpowiedzi.

„Szybki internet jest paszportem do społeczeństwa informacyjnego oraz niezbędnym warunkiem wzrostu gospodarczego. Dlatego też Komisja pragnie zagwarantować, aby do 2010 r. wszyscy Europejczycy mieli dostęp do szerokopasmowego internetu” – stwierdziła komisarz ds. telekomunikacji Viviane Reding. „W ciągu czterech ostatnich lat udało nam się wiele osiągnąć; wdrażanie nowych instrumentów, takich jak satelitarne usługi szerokopasmowe, przebiega pomyślnie. Dobrą wiadomością jest również fakt, że 8 najlepszych krajów UE osiąga o wiele lepsze wyniki w zakresie wykorzystania łączności szerokopasmowej, niż Stany Zjednoczone. Jednakże aby korzystać z takiej łączności, należy mieć do niej dostęp, a niektóre regiony UE takiego dostępu po prostu nie posiadają. Musimy zrobić wszystko, aby jak najszybciej zapewnić naszym obywatelom dostęp do internetu."

Komisja opublikowała dziś sprawozdanie, w którym wykazano, że konkurencyjne rynki szerokopasmowego internetu oferują obywatelom UE szeroki dostęp po przystępnych cenach. Należy jednak podjąć dalsze kroki w celu zapewnienia wszystkim obywatelom dostępu do łączy szerokopasmowych. Do tej pory UE korzystała w tym celu z trzech instrumentów:

(1) Przepisy w dziedzinie telekomunikacji zapewniające większą konkurencyjność i inwestycje. W styczniu 2008 r. w Europie istniało prawie 100 milionów łączy szerokopasmowych, przy wzroście wynoszącym 20%. W 2007 r. podłączano 52 000 łączy dziennie (IP/08/460). W ubiegłym tygodniu Komisja opublikowała dalsze wytyczne regulacyjne dotyczące zapewnienia konkurencyjności i inwestycji w odniesieniu do sieci światłowodowych (IP/08/1370).

(2) Tego lata wprowadzono nowy system promujący satelitarne usługi telefonii komórkowej, umożliwiający satelitarną łączność szerokopasmową w całej UE. Parlament Europejski i Rada stworzyły możliwość szybkiej autoryzacji takich usług: zamiast stosowania 27 procedur krajowych, operatorzy satelitarni zwracają się z wnioskiem do Komisji (IP/08/1250).

(3) W listopadzie 2007 r. Komisja przedłożyła wnioski dotyczące reformy zarządzania widmem radiowym w celu uwolnienia zasobów dla nowych usług bezprzewodowych (IP/07/1677). Wnioski te zostały w znacznej mierze przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 24 września (MEMO/08/581). Jeżeli Rada również przyjmie tę nową formę zarządzania widmem, dywidenda cyfrowa, czyli częstotliwości udostępnione w wyniku przejścia z telewizji analogowej na cyfrową, będzie mogła zostać wykorzystana przez nowe bezprzewodowe usługi szerokopasmowe, a nie tylko przez nowe kanały telewizyjne.

W dzisiejszym sprawozdaniu Komisji zadaje się pytanie, czy środki te są wystarczające, czy też należałoby rozważyć wprowadzenie nowego obowiązku świadczenia usługi powszechnej.

W sprawozdaniu wskazano również na znaczny wzrost liczby Europejczyków korzystających z telefonu komórkowego. Od momentu powołania obecnej Komisji liczba abonamentów na telefony komórkowe wzrosła z 85% do 112%. „Liczby te odzwierciedlają zaufanie pokładane przez konsumentów w europejskim sektorze telefonii komórkowej” powiedziała komisarz Reding. „Wykazują one, że obecnie nie istnieje potrzeba narzucania na operatorów sieci komórkowych obowiązku świadczenia usługi powszechnej – pomimo głosów niektórych lobbystów z tego sektora przemawiających za istnieniem takiej konieczności."

Kontekst

Na mocy unijnej dyrektywy w sprawie usługi powszechnej z 2002 r. usługa powszechna oznacza, że obywatele muszą mieć możliwość połączenia z publiczną siecią telefoniczną w określonym miejscu oraz możliwość dostępu do publicznych usług łączności głosowej i transmisji danych z zapewnieniem funkcjonalnego dostępu do internetu. Dyrektywa wymaga również, aby konsumenci mieli dostęp do usług biura numerów oraz spisów abonentów, dostęp do publicznych automatów telefonicznych oraz do specjalnych środków, jeżeli są oni niepełnosprawni. Komisja dokonuje przeglądu zakresu dyrektywy w sprawie usługi powszechnej co trzy lata (IP/05/594, IP/06/488). W dzisiejszym sprawozdaniu zaprasza się Parlament, Radę, krajowe organy regulacyjne, dostawców usług telekomunikacyjnych, stowarzyszenia konsumenckie i obywateli do wzięcia udziału w debacie dotyczącej zapewnienia wszystkim obywatelom UE dostępu do szerokopasmowego internetu. Wyniki debaty zostaną wzięte pod uwagę w komunikacie Komisji, który zostanie sporządzony w drugiej połowie 2009 r., oraz mogą zostać uwzględnione we wnioskach legislacyjnych w 2010 r.

Parlament Europejski zagłosował wczoraj za wnioskami Komisji mającymi na celu wzmocnienie zagwarantowanych dyrektywą praw innych użytkowników: skutecznością wspólnego europejskiego numeru alarmowego 112, w szczególności w odniesieniu do osób niepełnosprawnych; oraz prawem do zmiany operatora sieci stacjonarnej lub komórkowej w ciągu jednego dnia z zachowaniem numeru telefonu.

Sprawozdanie dotyczące przyszłości usługi powszechnej jest dostępne pod adresem:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/consumer_rights/universal_service/index_en.htm

Zob. również MEMO/08/583

Załącznik

Rysunek 1: Zasięg stacjonarnej sieci szerokopasmowej w UE jako % ludności

[ ]

Źródło: IDATE

Rysunek 2: Rozpowszechnienie wykorzystania łączy szerokopasmowych na 100 mieszkańców w UE

[ ]

Rysunek 3: Rozpowszechnienie Internetu i łączy szerokopasmowych w domu, przedstawione jako odsetek gospodarstw domowych UE

[ ]

Źródło: badania łączności elektronicznej w gospodarstwach domowych

Rysunek 4: Rozpowszechnienie abonentów telefonii komórkowej w UE

[ ]


Side Bar