Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1397

Brussel, 25 september 2008

Breedbandinternet voor alle Europeanen: de Commissie geeft het startsein voor een debat over de toekomst van universele diensten

Hoe kan de EU bereiken dat alle Europeanen – van het noorden van Finland tot het zuiden van Italië, van west-Ierland tot oost-Roemenië – toegang hebben tot breedbandinternet? Dat is de voornaamste vraag die de Commissie aan de orde stelt in een vandaag gepubliceerd verslag. Van 2003 tot 2007 verdrievoudigde het gebruik van breedband in de EU tot 36% van de huishoudens. 7% van de EU-bevolking is nog niet aangesloten (30% in plattelandsgebieden). Er zijn opvallende verschillen in de EU: Denemarken, Luxemburg en België kennen een breedbandpenetratiegraad van 100% maar in Roemenië heeft meer dan 60% van de bevolking (75% in plattelandsgebieden) geen toegang tot breedbandinternet. Zelfs in sterke economieën zoals Italië en Duitsland heeft respectievelijk 18% en 12% van de plattelandsbevolking geen toegang tot breedbandinternet. Nu breedband een steeds belangrijkere rol begint te spelen in het dagelijks leven zou een uitgebreid debat over de universele dienst in telecommunicatie – een veiligheidsnet om een minimumniveau van diensten te waarborgen zoals aansluiting op een telefoonnet en basistoegang tot het internet, waarmee wordt voldaan aan basisbehoeften die door de markt worden genegeerd – vergezeld moeten gaan van beleidsinstrumenten zoals radiospectrumbeheer en mobiele satellietdiensten.

"Internet tegen hoge snelheid is het paspoort voor de informatiemaatschappij en een essentiële voorwaarde voor economische groei. Daarom streeft de Commissie ernaar breedbandinternet tegen 2010 toegankelijk te maken voor alle Europeanen”, aldus EU-commissaris Viviane Reding, bevoegd voor Telecommunicatie. “De afgelopen vier jaar is al veel verwezenlijkt en nieuwe instrumenten, zoals satellietbreedband, worden al ingezet. Daarnaast is het goed nieuws dat de 8 best presterende EU-landen een grote voorsprong hebben op de VS wat de invoering van breedbandinternet betreft. Maar om breedbandinternet in te voeren is toegang nodig en die ontbreekt in bepaalde delen van de EU. We moeten onze inspanningen bundelen om ervoor te zorgen dat alle burgers spoedig kunnen worden aangesloten."

Vandaag heeft de Commissie een verslag gepubliceerd waaruit blijkt dat concurrerende markten voor breedbandinternet EU-burgers brede en betaalbare toegang verschaffen. Er zijn echter meer inspanningen nodig om ervoor te zorgen dat iedereen toegang krijgt tot breedbandinternet. Tot dusverre heeft de EU 3 instrumenten ingezet om het gebruik van breedband te stimuleren:

(1) Telecomvoorschriften voor meer concurrentie en investeringen. Europa telde in januari 2008 bijna 100 miljard breedbandlijnen en kon bogen op een groeicijfer van 20%, met in 2007 52.000 nieuwe lijnen die per dag werden aangesloten (IP/08/460). Vorige week maakte de Commissie verdere richtsnoeren bekend met betrekking tot regelgeving die moet zorgen voor concurrentie en investeringen in glasvezelnetwerken (IP/08/1370).

(2) Deze zomer werd een nieuw systeem opgezet om mobiele satellietdiensten te stimuleren, dat in de hele EU breedband via satelliet kan verstrekken. Het Europees Parlement en de Raad hebben één eenvoudige selectieprocedure opgezet voor het verlenen van vergunningen: in plaats van 27 procedures kunnen exploitanten van mobiele satellieten nu een aanvraag indienen bij de Commissie (IP/08/1250).

(3) In november 2007 formuleerde de Commissie voorstellen voor de hervorming van het radiospectrumbeheer om middelen vrij te maken voor nieuwe draadloze diensten (IP/07/1677) die op 24 september (MEMO/08/581) voor het grootste deel door het Europees Parlement werden goedgekeurd. Wanneer de Raad nu nog zijn goedkeuring hecht aan deze nieuwe vorm van spectrumbeheer, kan het digitale dividend – extra radiospectrum dat beschikbaar komt na de overschakeling van analoge naar digitale televisie – worden gebruikt voor nieuwe draadloze breedbanddiensten en niet alleen voor nieuwe televisiekanalen.

In haar verslag stelt de Commissie de vraag of deze maatregelen volstaan of dat een nieuwe universeledienstverplichting moet worden overwogen.

Uit het verslag komt ook naar voren dat het aantal Europeanen dat een mobiele telefoon gebruikt een forse groei vertoont. Sedert het aantreden van de huidige Commissie is het gebruik van mobiele abonnementen gestegen van 85% tot 112%. "Deze cijfers zijn een belangrijke blijk van vertrouwen van mobiele consumenten in de gezondheid van de Europese mobiele sector,” aldus EU-commissaris Viviane Reding. "Deze cijfers laten zien dat er op dit moment geen noodzaak is om mobiele exploitanten universeledienstverplichtingen op te leggen – hoewel een aantal lobbyisten nu proberen ons het tegendeel te doen geloven."

Achtergrond:

Op grond van de Universeledienstrichtlijn van de EU van 2002 houdt de universele dienst in dat burgers op een vaste locatie op het openbare telefoonnetwerk worden aangesloten en toegang hebben tot openbare telefoondiensten voor gespreks- en datacommunicatie met functionele toegang tot het internet. Op grond van de richtlijn moeten consumenten ook toegang hebben tot inlichtingendiensten en telefoongidsen, openbare telefoons en moeten bijzondere maatregelen worden genomen voor gehandicapte gebruikers. Om de drie jaar moet de Commissie het toepassingsgebied van de universeledienstrichtlijn evalueren (IP/05/594, IP/06/488). In dit verslag wordt een oproep gedaan tot het Parlement, de Raad, de nationale regelgevende instanties, telecomleveranciers, consumentenorganisaties en burgers om een bijdrage te leveren aan de discussie over het breedband voor iedereen in de EU kan worden bereikt. Met deze bijdragen zal rekening worden gehouden in een mededeling van de Commissie in de tweede helft van 2009 en in eventuele wetsvoorstellen in 2010.

Het Europees Parlement stemde gisteren voor de voorstellen van de Commissie om de universeldienstverplichtingen uit te breiden: de doelmatigheid van het Europese alarmnummer 112, met name voor mensen met een handicap; en het recht om binnen één dag van vaste of mobiele exploitant te veranderen met behoud van het eigen telefoonnummer.

Het vandaag gepubliceerde verslag over de toekomst van de universeledienstverplichting is te lezen op:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/consumer_rights/universal_service/index_en.htm

Zie ook MEMO/08/583

Bijlage

Tabel 1: Dekking van de vaste breedbandnetwerken in de EU uitgedrukt in % van de bevolking

[ De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED ]

Bron: IDATE

Tabel 2: Breedbandgebruik per 100 inwoners in de EU

[ De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED ]

Tabel 3: Internet- en breedbandpenetratie thuis, % van EU-huishoudens

[ De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED ]

Bron: E-communications household surveys

Tabel4: Mobiele abonneepenetratie in de EU

[ De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED ]


Side Bar