Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1397

Bryssel 25. syyskuuta 2008

Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta

Kuinka EU voisi taata laajakaistaisen internet-yhteyden kaikille eurooppalaisille aina Pohjois-Suomesta Etelä-Italiaan ja Länsi-Irlannista Itä-Romaniaan? Tämä on keskeinen kysymys komission tänään julkaisemassa raportissa. Laajakaistaliittymät ovat kolminkertaistuneet EU:ssa vuosina 2003–2007, ja sellainen on nyt 36 prosentilla kotitalouksista. Seitsemällä prosentilla EU:n väestöstä ei kuitenkaan ole vieläkään minkäänlaista liittymää (maaseudulla 30 prosentilla). EU-maiden välillä on suuria eroja: Tanskassa, Luxemburgissa ja Belgiassa laajakaistayhteys on 100 prosentilla väestöstä, mutta Romaniassa sellainen puuttuu vielä 60 prosentilta väestöstä (maaseudulla 75 prosentilta). Edes vahvoissa talouksissa laajakaistayhteyttä ei ole vielä kaikilla: Italiassa laajakaistayhteys puuttuu 18 prosentilta ja Saksassa 12 prosentilta maaseutuväestöstä. Laajakaistasta on tulossa entistä tärkeämpi osa jokapäiväistä elämää. Sen saatavuutta voidaan edistää erilaisilla välineillä, kuten taajuushallinnolla ja satelliittivälitteisillä matkaviestintäpalveluilla, mutta tämän lisäksi olisi aloitettava laaja keskustelu televiestinnän yleispalvelusta. Yleispalvelu on turvaverkko, joka takaa vähimmäispalvelutason, kuten yhteyden puhelinverkkoon ja perustason internet-liittymän. Se täyttää perustarpeet, joista markkinat eivät välttämättä huolehdi.

”Nopea internet on tietoyhteiskunnan perusta ja perusedellytys talouskasvulle. Siksi komissio onkin ottanut tavoitteekseen, että kaikilla eurooppalaisilla on laajakaistayhteys vuoteen 2010 mennessä,” totesi EU:n televiestintäkomissaari Viviane Reding. ”Paljon on saavutettu viimeisten neljän vuoden aikana, ja uudet välineet, kuten satelliittivälitteiset laajakaistapalvelut, ovat kehittyneet suunnitelmien mukaisesti. Myönteistä on myös se, että kahdeksassa parhaiten suoriutuneessa EU-maassa laajakaistan levinneisyys on huomattavasti suurempi kuin Yhdysvalloissa. Leviäminen edellyttää kuitenkin saatavuutta, jossa on vielä puutteita EU:ssa. Eri osapuolten on yhdistettävä voimansa, jotta kaikki kansalaiset voisivat saada laajakaistayhteyden mahdollisimman pian.”

Komission tänään julkaisema raportti osoittaa, että laajakaistaisten internet-yhteyksien kilpailumarkkinat tarjoavat EU:n kansalaisille laajat mahdollisuudet saada kohtuuhintaisia internetyhteyksiä. Lisätoimet ovat kuitenkin tarpeen, jotta laajakaistayhteys saadaan kaikkien ulottuville. EU on tähän mennessä edistänyt laajakaistayhteyksiä kolmella tavalla:

1) Kilpailua ja investointeja edistävä televiestintäsääntely. Euroopassa oli tammikuussa 2008 lähes 100 miljoonaa laajakaistaliittymää. Kasvuvauhti on ollut 20 prosenttia, eli vuonna 2007 avattiin joka päivä 52 000 uutta liittymää (IP/08/460). Komissio julkaisi viime viikolla uusia sääntelyohjeita, joilla pyritään varmistamaan kilpailu ja investoinnit valokuituverkkojen alalla (IP/08/1370).

2) Kesällä otettiin käyttöön uusi järjestelmä satelliittivälitteisten matkaviestintäpalvelujen edistämiseksi. Nämä palvelut voivat tarjota laajakaistayhteyksiä satelliitin välityksellä kaikkialla EU:ssa. Euroopan parlamentti ja neuvosto loivat yhteisen menettelyn tällaisten palvelujen hyväksyntää varten: 27 menettelyn sijasta satelliittivälitteisten matkaviestintäpalvelujen operaattorit voivat nyt esittää hakemuksensa komissiolle (IP/08/1250).

3) Komissio ehdotti marraskuussa 2007 radiotaajuushallinnon uudistamista taajuuksien vapauttamiseksi uusille langattomille palveluille (IP/07/1677). Euroopan parlamentti hyväksyi ehdotukset pääosin 24. syyskuuta 2008 (MEMO/08/581). Jos myös neuvosto hyväksyy tämän uudistuksen, taajuusylijäämää eli digitaalitelevisioon siirtymisen myötä vapautuneita taajuuksia voidaan uusien tv-kanavien lisäksi käyttää myös uusiin langattomiin laajakaistapalveluihin.

Tänään julkaistussa komission raportissa pohditaan, ovatko nämä toimet riittäviä vai olisiko syytä harkita uutta yleispalveluvelvoitetta.

Raportista käy ilmi, että matkapuhelinta käyttävien eurooppalaisten määrä on voimakkaassa kasvussa. Nykyisen komission toimikaudella matkapuhelinliittymien suhteellinen osuus on kohonnut 85 prosentista 112 prosenttiin. ”Nämä luvut osoittavat, että matkaviestintäpalvelujen kuluttajat uskovat Euroopan matkaviestintäsektorin olevan terveellä pohjalla,” totesi komissaari Reding. ”Samalla ne osoittavat, että tällä hetkellä ei ole mitään tarvetta asettaa matkaviestintäoperaattoreille yleispalveluvelvoitteita, vaikka eräät tahot ovatkin niitä esittäneet.”

Tausta:

Vuoden 2002 yleispalveludirektiivin mukaan yleispalvelu tarkoittaa, että kansalaisilla on oltava mahdollisuus saada liittymä yleiseen puhelinverkkoon tietyssä sijaintipaikassa ja käyttää yleisesti saatavilla olevia puhelinpalveluja, jotka mahdollistavat puheen ja datan siirron ja toimivan internet-yhteyden. Direktiivissä edellytetään myös, että kuluttajien on voitava käyttää numerotiedustelupalveluja ja luetteloja sekä maksullisia yleisöpuhelimia. Lisäksi siinä säädetään erityistoimenpiteistä vammaisia käyttäjiä varten. Komissio tarkastelee yleispalveludirektiivin soveltamisalaa uudelleen aina kolmen vuoden välein (IP/05/594, IP/06/488). Tänään julkaistussa raportissa pyydetään Euroopan parlamenttia, neuvostoa, kansallisia sääntelyviranomaisia, televiestintäpalvelujen tarjoajia, kuluttajajärjestöjä ja kansalaisia osallistumaan keskusteluun siitä, kuinka laajakaistayhteys voitaisiin saada kaikille. Komissio hyödyntää näitä kannanottoja vuoden 2009 loppupuoliskolla annettavassa tiedonannossaan ja mahdollisesti vuonna 2010 annettavissa lainsäädäntöehdotuksissa.

Euroopan parlamentti hyväksyi tänään äänestyksessään komission ehdotukset, joiden tarkoituksena on laajentaa muita direktiivissä vahvistettuja kuluttajien oikeuksia. Ehdotuksilla parannetaan eurooppalaisen hätänumeron 112 toimivuutta etenkin vammaisten käyttäjien kannalta ja vahvistetaan oikeus vaihtaa kiinteän verkon tai matkaviestintäverkon operaattoria yhden päivän sisällä puhelinnumeroa vaihtamatta.

Tänään julkaistu raportti yleispalvelun tulevaisuudesta on saatavilla osoitteessa:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/consumer_rights/universal_service/index_en.htm

Ks. myös MEMO/08/583

Liite

Kuva 1: Kiinteän verkon laajakaistaliittymän saatavuus EU:ssa prosentteina väestöstä

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]

Lähde: IDATE

Kuva 2: Laajakaistan käyttäjiä 100 asukasta kohti EU:ssa

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]

Kuva 3: Internetin ja laajakaistan yleisyys kodeissa, prosentteina EU:n kotitalouksista

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]

Lähde: Kyselytutkimukset kotitalouksien sähköisestä viestinnästä

Kuva 4: Matkapuhelinliittymien yleisyys EU:ssa

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]


Side Bar