Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1397

Brüssel, 25. september 2008

Lairibaühendus kõikidele eurooplastele: komisjon alustab arutelu universaalteenuse tuleviku üle

Kuidas saab EL tagada interneti lairibaühenduse kõikidele eurooplastele Põhja-Soomest Lõuna-Itaaliani ja Lääne-Iirimaast Ida-Rumeeniani? Just see küsimus tõstatati täna komisjoni aruandes. Aastatel 2003–2007 kolmekordistus lairibainterneti kasutus ELis ning praegu on lairibaühendus 36 protsendil leibkondadest. 7% ELi elanikkonnast on aga endiselt ühenduseta (30% maapiirkondades). Erinevused ELi riikide vahel on märkimisväärsed: Taanis, Luksemburgis ja Belgias on lairibaühenduse võimalus 100% elanikkonnast, kuid Rumeenias ei ole seda enam kui 60% elanikest (75% maapiirkondades). Isegi sellistes tugevates majandusriikides nagu Itaalia ja Saksamaa puudub lairibaühenduse võimalus vastavalt 18% ja 12% maaelanikest. Kuna lairibaühendus muutub igapäevaelus üha olulisemaks, tuleks telekommunikatsioonisektori universaalteenuse laialdasse arutelusse kaasata ka sellised teemad nagu raadiospektri haldamine ja liikuva kosmoseside teenused. Nii oleks loodud turvaline võrk, millega tagatakse minimaalsel tasemel sellised teenused nagu telefoniühendus ja lihtne internetiühendus, et täita põhivajadusi, mida turg ei suuda täita.

„Kiire internetiühendus on infoühiskonna alus ja majanduskasvu põhitingimus. Seepärast on komisjon seadnud endale eesmärgi teha 2010. aastaks lairibaühendus kättesaadavaks kõikidele eurooplastele,” ütles ELi infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. „Viimase nelja aastaga on saavutatud palju ja selliste uute vahenditega nagu satelliidi kaudu pakutavad lairibateenused tehakse kiireid edusamme. Samuti on hea teada, et kaheksa parimat ELi riiki edestavad lairibaühenduse kasutuses USAd. Kuid lairibaühenduse jaoks on vaja juurdepääsu, mida ELi teatud osades veel ei ole. Me peame oma jõupingutused ühendama, et tagada kõikidele kodanikele internetiühendus.”

Komisjon avaldas täna aruande, mis näitab, et lairibainterneti konkureerivad turud pakuvad ELi kodanikele laialdast ja taskukohast juurdepääsu internetile. Kuid selleks, et tagada lairibaühendus kõigile kodanikele, on vaja täiendavaid jõupingutusi. Siiani on EL toetanud lairibaühendust järgmise kolme vahendi abil.

(1) Konkurentsi ja investeeringuid edendavad telekommunikatsioonieeskirjad. 2008. aasta jaanuaris oli Euroopas peaaegu 100 miljonit lairibaliini ning kasvutempo oli 20%, mis tähendab, et 2007. aastal ühendati iga päev 52 000 uut liini (IP/08/460). Eelmisel nädalal avaldas komisjon täiendavad õiguslikud suunised kiudoptiliste võrkudega seotud konkurentsi ja investeeringute tagamise kohta (IP/08/1370).

(2) Käesoleva aasta suvel loodi uus süsteem liikuva kosmoseside teenuste toetamiseks; nende teenustega pakutakse kogu ELis lairibaühendust satelliidi kaudu. Euroopa Parlament ja nõukogu kehtestasid selliste teenuste heakskiitmiseks ühtse menetluse: 27 menetluse asemel peavad liikuva kosmoseside operaatorid esitama nüüd taotluse komisjonile (IP/08/1250).

(3) Novembris 2007 esitas komisjon ettepaneku raadiospektri haldamise reformimiseks, et leida vahendeid uute traadita teenuste jaoks (IP/07/1677), mida toetas suures osas Euroopa Parlament 24. septembril (MEMO/08/581). Kui ka nõukogu kiidab heaks selle uue spektrihalduse vormi, saab analoogtelevisioonilt digitaaltelevisioonile üleminekuga vabanevat täiendavat raadiospektrit kasutada uute telekanalite edastamise asemel uute juhtmeta lairibateenuste jaoks.

Tänases komisjoni aruandes küsitakse, kas need meetmed on piisavad või tuleks kaaluda uue universaalteenuse osutamise kohustuse kehtestamist.

Aruanne näitab ka seda, et mobiiltelefone kasutavate eurooplaste arv kasvab jõudsalt. Alates praeguse komisjoni koosseisu ametisse astumisest on mobiilsideteenuste kasutajate tase kasvanud 85%-lt 112%-le. „Need arvud näitavad selgelt, et mobiilsideteenuste kasutajad usuvad Euroopa mobiilsidesektori elujõulisusse,” ütles ELi volinik Viviane Reding. „Samuti näitavad need arvud, et mobiilsideoperaatoritele ei ole vaja kehtestada universaalteenuse osutamise kohustust, kuigi mõni nende lobist püüab meid veenda vastupidises.”

Taust

ELi 2002. aasta universaalteenuse direktiivi kohaselt tähendab universaalteenus seda, et kodanikele tuleb pakkuda määratletud piirkonnas ühendust üldkasutatava telefonivõrguga ja üldkasutatavaid telefoniteenuseid seoses kõne- ja andmesidega ning toimivat juurdepääsu internetile. Direktiivis on sätestatud ka tarbijate juurdepääs numbriinfoteenustele ja kataloogidele ning üldkasutatavatele taksofonidele ja erivahenditele, kui tegemist on puuetega isikuga. Komisjon vaatab universaalteenuse direktiivi ulatuse üle iga kolme aasta tagant (IP/05/594, IP/06/488). Tänase aruandega kutsutakse Euroopa Parlamenti, nõukogu, riikide seadusandjaid, telekommunikatsiooniteenuste osutajaid, tarbijaühinguid ja kodanikke üles osalema arutelus, mis käsitleb lairibaühenduse tagamist kõikidele ELi kodanikele. Arutelu käigus saadud vastuseid kasutatakse komisjoni teatise koostamisel 2009. aasta teisel poolel ja tõenäoliselt ka õigusaktide ettepanekute jaoks 2010. aastal.

Euroopa Parlament andis eile poolthääle komisjoni ettepanekutele, et tugevdada direktiiviga tagatud teisi kasutajate õigusi: Euroopa ühtse hädaabinumbri 112 tõhusus ja seda eelkõige puuetega inimeste jaoks ning õigus vahetada tava- või mobiilsideoperaatorit ühe päeva jooksul, jättes numbri samaks.

Tänase aruande universaalteenuse tuleviku kohta leiate aadressilt

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/consumer_rights/universal_service/index_en.htm

Vt ka MEMO/08/583.

Lisa

Joonis 1: Lairiba püsiühendust pakkuvate võrkude katvus ELis, protsent elanikest

[ ]

Allikas: IDATE

Joonis 2: Lairibateenuste kasutamine ELis 100 elaniku kohta

[ ]

Joonis 3: Interneti- ja lairibateenuste kasutamine kodus, protsent ELi leibkondadest

[ ]

Allikas: e-sidet käsitlev leibkonnauuring

Joonis 4: Mobiilsidet kasutavate abonentide arv ELis

[ ]


Side Bar