Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1397

Брюксел, 25 септември 2008 г.

Широколентов интернет за всички европейци: Комисията започва обсъждане на бъдещето на универсалната услуга

Как ЕС може да осигури предоставянето на достъп до широколентов интернет за всички европейци — от северната част на Финландия до южната част на Италия и от Западна Ирландия до Източна Румъния? Това е основният въпрос, повдигнат в днешния доклад на Комисията. От 2003 до 2007 г. използването на широколентова услуга в ЕС се утрои и обхвана 36 % от домакинствата. Все пак 7 % от населението на ЕС все още нямат интернет (30 % в селските райони). В ЕС съществуват фрапантни разлики: в Дания, Люксембург и Белгия са обхванати 100 % от населението, докато повече от 60 % в Румъния (75 % в селските райони) нямат широколентов достъп. Дори в силни икономики като Италия и Германия не са обхванати съответно 18 % и 12 % от населението в селските райони. С нарастващата важност на широколентовия интернет във всекидневния живот стратегически инструменти като управлението на радиочестотния спектър и мобилните спътникови услуги трябва да се свържат с широко обсъждане на универсалната услуга в телекомуникациите — „предпазна мрежа“ за гарантиране на минимално равнище на услуги като свързване към телефонна мрежа и базов достъп до интернет, задоволяваща основни нужди, на които пазарът не отговаря.

„Високоскоростният интернет е паспортът за информационното общество и ключово условие за икономически растеж. Ето защо настоящата политика на Комисията цели да осигури широколентов интернет за всички европейци до 2010 г.“, заяви европейският комисар по далекосъобщенията Вивиан Рединг. „През последните четири години бе постигнато много и нови инструменти като широколентов достъп чрез спътник са в процес на изпълнение. Добра новина е и че 8-те най-добри държави-членки далеч превъзхождат САЩ при използването на широколентов интернет. Но за това е нужен достъп, а в някои части на ЕС такъв няма. Ние трябва да обединим всички усилия, за да гарантираме, че всички граждани могат скоро да получат интернет.“

Днес Комисията публикува доклад, показващ, че конкурентните пазари на широколентов интернет осигуряват на гражданите на ЕС широкоразпространен и лесен достъп. Все пак са нужни по-нататъшни усилия за гарантиране на широколентова услуга за всички. Досега ЕС насърчава широколентовата услуга със следните 3 инструмента:

1) Правила за телекомуникации за повече конкурентност и инвестиции. В Европа имаше почти 100 милиона широколентови линии към януари 2008 г. и растеж от 20 %, с 52 000 новооткрити линии всеки ден през 2007 г. (IP/08/460). Миналата седмица Комисията публикува по-нататъшни регулаторни насоки за гарантиране на конкуренцията и инвестициите в мрежи от оптични влакна (IP/08/1370).

(2) Това лято бе създадена нова система за насърчаване на мобилните спътникови услуги, които могат да доставят широколентов интернет през спътник в целия ЕС. Европейският парламент и Съветът създадоха „обслужване на едно гише“ за одобряване на такива услуги: вместо 27 процедури, мобилните спътникови оператори сега подават заявка до Комисията (IP/08/1250).

(3) През ноември 2007 година Комисията направи предложения за реформа на управлението на радиочестотния спектър за освобождаване на ресурси за новите безжични услуги (IP/07/1677), които бяха одобрени в по-голямата си част от Европейския парламент на 24 септември (MEMO/08/581). Ако Съветът също приеме тази нова форма на управление на спектъра, цифровият дивидент — допълнителният наличен радиочестотен спектър след преминаването от аналогова към цифрова телевизия — може да бъде използван за нови безжични широколентови услуги, а не само за нови телевизионни канали.

В днешния доклад на Комисията се задава въпросът дали тези мерки са достатъчни или трябва да бъде разгледано ново задължение за универсална услуга.

Докладът също показва значителен ръст на броя европейци, ползващи мобилен телефон От влизането в длъжност на настоящата Комисия равнището на мобилните абонаменти нарасна от 85 % до 112 %. „Тези цифри са важен вот на доверие от страна на потребителите на мобилни услуги за състоянието на сектора на мобилни услуги в Европа“, каза Еврокомисарят Вивиан Рединг. „Те показват, че понастоящем няма нужда от налагането на задължение за универсална услуга на мобилните оператори — въпреки че поне някои от техните лобисти напоследък се опитват да ни накарат да повярваме в противното.“

Контекст:

Съгласно Директивата за универсалната услуга от 2002 година универсална услуга означава, че гражданите трябва да са в състояние да се включат в публична телефонна мрежа на определено място и да имат достъп до публични телефонни услуги за пренос на данни и глас с функционален достъп до интернет. В директивата също се изисква потребителите да имат достъп до справочни услуги и до указатели, публични телефони и специални мерки за инвалидите. Комисията разглежда обхвата на Директивата за универсалната услуга на всеки 3 години (IP/05/594, IP/06/488). Днешният доклад приканва Парламента, Съвета, националните регулатори, доставчиците на телекомуникационни услуги, асоциациите на потребителите и гражданите да допринасят за обсъждането относно постигането на широколентов интернет за всички в ЕС. Този принос ще бъде включен в съобщение на Комисията през втората половина на 2009 г. и във вероятни законодателни предложения през 2010 г.

Вчера Европейският парламент гласува в подкрепа на предложенията на Комисията за засилване на другите права на потребителите, гарантирани от директивата: ефикасността на единния европейски номер за спешни повиквания 112, особено за инвалиди; и правото за смяна на фиксиран или мобилен оператор в рамките на 1 ден като се запази същия телефонен номер.

Днешният доклад за бъдещето на универсалната услуга е достъпен на:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/consumer_rights/universal_service/index_en.htm

Виж също MEMO/08/583

Приложение

Фигура 1: Покритие на ЕС от фиксирани мрежи с широколентов достъп като % от населението

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Източник: IDATE.

Фигура 2: Проникване на използването на широколентов достъп на 100 жители в ЕС

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Фигура 3: Проникване на интернет и на широколентовия достъп в домовете, в % от домакинствата в ЕС

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Източник: Анкетни проучвания сред домакинствата относно електронните комуникации

Фигура 4: Проникване на мобилните абонаменти в ЕС

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]


Side Bar