Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/08/1373

Brussel, 18 september 2008

Met redenen omkleed advies gericht aan België wegens onvolledige omzetting in nationaal recht van de richtlijn betreffende het verlenen van vergunningen met betrekking tot koolwaterstoffenvoorraden

De Europese Commissie heeft besloten België een met redenen omkleed advies te zenden wegens het niet naleven van de Gemeenschapswetgeving die ten doel heeft niet-discriminerende toegang te verschaffen tot activiteiten op het gebied van prospectie, exploratie en productie van koolwaterstoffen[1].

Omwille van de transparantie en om de concurrentie in de sector te vrijwaren, schrijft de Gemeenschapswetgeving voor dat de lijst van bevoegde instanties wordt gepubliceerd, dat alle belangstellende subjecten aanvragen kunnen indienen in het kader van de procedures voor het verlenen van vergunningen en dat de definitieve keuze tussen de aanvragen gebeurt op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria.

De Belgische procedures beantwoorden niet aan deze eisen. Zo zijn er normen die het gebruik voorschrijven van criteria die niet in overeenstemming zijn met de Gemeenschapswetgeving, bijvoorbeeld het effect op de economie. Voorts is de publicatie van de lijst van de bevoegde instanties nog niet volledig.

In februari 2008 is al een aanmaningsbrief naar de Belgische autoriteiten gestuurd. Omdat België hierop geen bevredigend antwoord heeft gegeven, heeft de Commissie besloten een inbreukprocedure in te leiden.

België beschikt nu over twee maanden om op het met redenen omklede advies te reageren. Vervolgens zal de Commissie besluiten de zaak al dan niet bij het Hof van Justitie aanhangig te maken.


[1] Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen.


Side Bar