Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1370

Bryssel den 18 september 2008

Bredband: Remissrunda om strategin för att främja nästa generationens höghastighetsnät

Europeiska kommissionen har inlett ett offentligt samråd om vilka lagstiftningsprinciper EU-medlemsländerna ska tillämpa på nästa generationens bredbandsnät. Med fiberbaserade optiska nätverk kan man få en bitrate som är flera gånger högre än i de nuvarande traditionella koppartrådsnäten. Nästa generationens bredbandsnät måste kunna leverera högupplösning (t.ex. högupplösningstelevision) och interaktiva tillämpningar. Syftet med en gemensam lagstiftningsram för nästa generationens bredbandsnät är att främja likabehandling av operatörerna i EU och därmed garantera den förutsägbarhet i lagstiftningen som investerarna kräver. Samrådet stöder sig på utkastet till en rekommendation som kommissionen riktar till lagstiftarna i de 27 EU-medlemsländerna. Rekommendationen innehåller förslag till definitioner av harmoniserade kategorier av reglerade tjänster, accessvillkor, räntabilitet och lämpliga riskpremier. Det offentliga samrådet pågår till den 14 november 2008. Därefter ska kommissionen göra en sista omarbetning av rekommendationen med hänsyn tagen till de synpunkter som inkommit och sedan anta den formellt under 2009.

Neelie Kroes, kommissionsledamot med ansvar för konkurrensfrågor, gav följande kommentar: ”Utvecklingen av nya fibernät kommer att forma framtidens konkurrensvillkor. Vi behöver en ändamålsenlig ram som ger europeiska företag tillträde till de nya nätverken på lika villkor. Vi vill ha nationella regler som inte bara uppmuntrar till de stora investeringar i fiberteknik som krävs utan som också stärker konkurrensen på bredbandsområdet.”

EU:s kommissionär för telekomfrågor Viviane Reding formulerade det så här: ”För att konsumenterna, och det gäller både privatpersoner och företag, ska ha nytta av konkurrensen mellan dem som levererar optiska fibertjänster är det absolut nödvändigt att kommissionen ger den vägledning som marknaden behöver om vilka regler som gäller. För att skapa klarhet om rättsläget vill vi minska utrymmet för att olika EU-länder tillämpar olika synsätt i sin lagstiftning. Nationella lagstiftare som vidtar illa samordnade eller motstridiga åtgärder när det gäller nästa generationens nätverk kan allvarligt skada konkurrensen och undergräva EU:s inre marknad. Vi föreslår särskilt att projektspecifika riskpremier tillämpas, så att konkurrensen kan blomstra medan investerarna belönas i proportion till riskerna.”

Det är nödvändigt att nästa generationens accessnät byggs ut så att konsumenterna i EU får tillgång till nya bredbandstjänster. Både etablerade och alternativa operatörer har börjat bygga ut ny bredbandsstruktur i stor skala i flera medlemsstater, men ändå verkar EU fortfarande släpa efter andra ekonomier, framför allt USA och Japan.

Kommissionen har förbundit sig att se till att övergången till den nya generationens bredbandstjänster sker smidigt, snabbt och effektivt. För att uppnå detta vill den ha synpunkter på de lagstiftningsprinciper den anser vara mest lämpade att främja investeringar i de nya bredbandstjänsterna samtidigt som konkurrensen stärks.

Grundläggande princip för lagstiftning om nästa generationens bredbandstjänster i EU

Den grundläggande principen i utkastet till rekommendation från kommissionen är att nationella tillsynsmyndigheter bör ge tillträde till dominerande operatörers nätverk på lägsta möjliga nivå. De bör särskilt ställa de dominerande operatörernas kabelkanaler till förfogande så att konkurrenterna kan lägga ut sin egen fiber. De nationella tillsynsmyndigheterna bör emellertid också föreskriva ytterligare skyldigheter att ge fysiskt tillträde (tillträde till svartfiber) förutom tillträde till kabelkanaler om sådana inte finns eller om en hållbar affärsmodell är omöjlig på grund av alltför låg folktäthet. Tillträdet till aktiva element som ”bitström” ska upprätthållas om åtgärder på lägre nivå inte är tillräckliga för att råda bot på snedvridningen av konkurrensen.

I utkastet rekommenderas också ett gemensamt förhållningssätt som ska garantera tillträde på lika villkor och en metod för beräkning av en lämplig räntabilitet, inklusive en riskpremie. När det gäller nästa generationens bredbandsnät tror kommissionen att räntabiliteten bör härledas ur riskerna med den här typen av investeringar, och då bör man hålla i minnet att den genomsnittliga nominella vägda kapitalkostnaden före skatt för fasta och mobila operatörer har legat på omkring 8–12 % de senaste åren.

Bakgrund:

Det finns 229 miljoner kopparledningar i EU (källa: Idate, Digiworld yearbook 2008), mot något över 1 miljon fiberanslutningar. Analytiker beräknar att ytterligare 20 miljarder euro kommer att satsas på nästa generationens bredbandstjänster fram till 2011.

Bredbandsaccess regleras för närvarande av nationella lagstiftare. Syftet med kommissionens rekommendation är att möjliggöra resoluta åtgärder för att ge tillträde till dominerande operatörers nätverk. Rekommendationen bygger på ett yttrande om lagstiftningsprinciperna för nästa generationens bredbandstjänster som den europeiska gruppen av regleringsmyndigheter lämnade till kommissionen den 1 oktober 2007.

Kommissionens samrådsdokument finns på

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/nga/index_en.htm

Gruppens arbete om nästa generationens bredbandstjänster finns på http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg07_16rev2_opinion_on_nga.pdf och http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_16rev2b_nga_opinion_suppl_doc.pdf

Bidrag till kommissionens offentliga samråd kan skickas till

infso-b1ext@ec.europa.eu

Se också MEMO/08/572


Side Bar