Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1370

Bruselj, 18. septembra 2008

Širokopasovni dostop: Komisija začenja posvetovanje o regulativnem pristopu za spodbujanje hitrih dostopovnih omrežij naslednje generacije v Evropi

Evropska komisija je začela javno posvetovanje o regulativnih načelih, ki bodo veljala v državah članicah EU za širokopasovna dostopovna omrežja naslednje generacije (Next Generation Access – NGA). Omrežja NGA iz optičnih vlaken omogočajo nekajkrat višje bitne hitrosti od tradicionalnih omrežij iz bakrene žice, ki so zdaj na voljo. Namen NGA je prenos vsebin visoke ločljivosti (kot je televizija visoke ločljivosti) in interaktivnih aplikacij. Cilj skupnega regulativnega okvira za NGA je spodbujanje skladnega obravnavanja operaterjev v EU in zagotavljanje regulativne predvidljivosti, ki je potrebna za naložbe. Posvetovanje Komisije temelji na osnutku priporočila, naslovljenega na regulativne organe 27 držav članic EU, in predlaga opredelitve za usklajene kategorije reguliranih storitev, pogojev dostopa, stopenj donosa in ustreznih premij za tveganje. Javno posvetovanje bo potekalo do 14. novembra 2008. Komisija bo nato ob upoštevanju prejetih pripomb dokončala priporočilo ter ga leta 2009 uradno sprejela.

Komisarka EU za konkurenco Neelie Kroes pojasnjuje: Uvajanje novih omrežij iz optičnih vlaken bo oblikovalo konkurenčne pogoje prihodnosti. Potrebujemo ustrezen okvir, da lahko evropskim podjetjem omogočimo pravičen dostop do novih omrežij. Želimo nacionalna pravila, ki bodo spodbujala potrebne znatne naložbe v optična omrežja in tudi okrepila konkurenco na področju širokopasovnega dostopa.“

„Da lahko imajo potrošniki in poslovne stranke koristi od konkurenčnega zagotavljanja storitev v zvezi v optičnimi vlakni, je bistveno, da Komisija zagotovi regulativna navodila, ki jih trg potrebuje,“ je povedala Viviane Reding, komisarka EU za telekomunikacije. „Zmanjšati želimo obseg razhajanj v regulativnem pristopu po Evropi in s tem povečati pravno varnost. Neusklajena ali celo nasprotujoča si ravnanja nacionalnih regulativnih organov v zvezi z omrežji naslednje generacije bi lahko resno škodovala konkurenci in oslabila evropski enotni trg. Predlagamo zlasti, da se uporabijo premije za tveganje za posamezne projekte, tako da se lahko konkurenca okrepi, investitorji pa se nagradijo v skladu s tveganjem, ki ga nosijo.“

Uvajanje NGA je nujno, da se evropskim potrošnikom zagotovijo nove širokopasovne storitve. Čeprav so številni že uveljavljeni, pa tudi alternativni operaterji v številnih državah članicah že začeli obsežno izgradnjo nove širokopasovne infrastrukture, se zdi, da Evropa zaostaja za ostalimi gospodarstvi, zlasti za Združenimi državami Amerike in Japonsko.

Komisija se je zavezala, da bo zagotovila dosleden, učinkovit in pravočasen prehod na NGA. Zato se posvetuje o regulativnih načelih, za katera meni, da so najprimernejša za spodbujanje naložb v NGA in bodo hkrati okrepila konkurenco.

Osnovno načelo za ureditev NGA v EU

Osnovno načelo iz osnutka priporočila Komisije je, da morajo nacionalni regulativni organi zagotoviti dostop do omrežij prevladujočih operaterjev na najnižji možni ravni. Zlasti morajo odrediti dostop do vodov prevladujočih operaterjev, kar bo konkurentom omogočilo, da bodo napeljali svoje optične vodnike. Kjer vodov ni ali je poseljenost območja prenizka, da bi omogočala uspešno trajnostno poslovanje, morajo nacionalni regulativni organi naložiti tudi obveznost omogočanja okrepljenega fizičnega dostopa, ki presega zgolj dostop do vodov (dostop do nezasedenih vlaken). Dostop do aktivnih elementov, kot je „bitni tok“, se ohrani za primer, ko nižja raven protiukrepov ne bi v zadovoljivem obsegu preprečila izkrivljanja konkurence.

V osnutku priporočila sta zagotovljena tudi skupen pristop za zagotovitev nediskriminatornega dostopa in metodologija za izračun pravilne stopnje donosa, vključno s premijo za tveganje. Komisija verjame, da je za NGA stopnje donosa treba izračunati ob upoštevanju tveganj, povezanih s to vrsto naložb, ter upoštevati, da je tehtan povprečni strošek kapitala operaterjev v fiksnih in mobilnih omrežjih nominalno pred obdavčitvijo v zadnjih letih znašal približno 8 do 12 %.

Ozadje:

V EU je trenutno 229 milijonov bakrenih povezav (vir: Idate, letno poročilo Digiworld 2008) in le nekaj več kot 1 milijon optičnih povezav. Analitiki napovedujejo, da bo do leta 2011 v NGA vloženih nadaljnjih 20 milijard EUR.

Širokopasovni dostop trenutno urejajo nacionalni regulativni organi. Cilj priporočila Komisije bo spodbujati dosledno uporabo protiukrepov glede dostopa za prevladujoče operaterje NGA. Temeljilo bo na mnenju Evropske skupine regulativnih organov o regulativnih načelih glede NGA, predloženem Komisiji 1. oktobra 2007.

Dokument Komisije v zvezi z javnim posvetovanjem je dostopen na spletni strani:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/nga/index_en.htm.

Prispevek Evropske skupine regulativnih organov o NGA je na voljo na: http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg07_16rev2_opinion_on_nga.pdf in http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_16rev2b_nga_opinion_suppl_doc.pdf.

Prispevki k javnemu posvetovanju Komisije se lahko pošljejo na e-naslov:

infso-b1ext@ec.europa.eu.

Glej tudi MEMO/08/572.


Side Bar