Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1370

V Bruseli 18. septembra 2008

Širokopásmové pripojenie: Komisia otvára konzultácie o regulačnej stratégii na podporu vysokorýchlostných prístupových sietí novej generácie v Európe

Európska komisia začala verejnú konzultáciu o regulačných zásadách, ktoré by mali uplatňovať členské štáty EÚ v prípade vysokorýchlostných prístupových sietí novej generácie (Next Generation Access – ďalej len „NGA“). NGA siete z optických vlákien umožňujú bitovú rýchlosť niekoľkokrát vyššiu než súčasné tradičné siete z medených drôtov. NGA musia byť schopné prenášať obsah s vysokým rozlíšením (ako HD TV) a interaktívne aplikácie. Cieľom spoločného regulačného rámca pre NGA je posilniť jednotný prístup k operátorom v EÚ a takto zabezpečiť regulačnú predvídateľnosť potrebnú pre investície. Na základe návrhu odporúčania určeného pre regulačné orgány v 27 členských štátoch EÚ, ktorý prezentuje definície harmonizovaných kategórií regulovaných služieb, Komisia konzultuje prístupové podmienky, miery návratnosti a primerané rizikové prémie. Verejné konzultácie budú trvať do 14. novembra 2008. Po zohľadnení prijatých pripomienok vypracuje Komisia konečné znenie odporúčania, ktoré formálne prijme v roku 2009.

Komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová uviedla: „Rozšírenie nových sietí z optických vlákien ovplyvní konkurenčné podmienky v budúcnosti. Potrebujeme vhodný rámec, aby sme európskym podnikom poskytli rovnaký prístup k novým sieťam. Chceme také vnútroštátne pravidlá, ktoré nielen podporia značné a potrebné investície v oblasti sietí optických vlákien, ale zároveň aj posilnia hospodársku súťaž v oblasti širokopásmového pripojenia.“

„Aby mohli spotrebitelia, či už súkromní alebo firemní, profitovať z hospodárskej súťaže v oblasti poskytovania služieb cez siete optických vlákien, musí Komisia vytvoriť taký regulačný rámec, ktorý trh potrebuje“, povedala Viviane Redingová, komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá. „V záujme právnej istoty chceme zmenšiť rozsah rozdielov medzi regulačnými rámcami v rámci Európy. Nekoordinované alebo dokonca protichodné opatrenia vnútroštátnych regulačných orgánov v súvislosti so sieťami novej generácie by mohli závažne narušiť hospodársku súťaž a negatívne ovplyvniť jednotný trh Európy. Navrhujeme najmä, aby sa poskytovali rizikové prémie viazané na projekt, aby sa posilňovala hospodárska súťaž a tí, ktorí investujú boli odmenení úmerne k rizikám, ktoré znášajú.“

Rozšírenie NGA je pre poskytovanie nových širokopásmových služieb európskym spotrebiteľom nevyhnutné. Hoci niektorí etablovaní a alternatívni operátori začali v niektorých členských štátoch vo veľkom rozsahu vytvárať novú širokopásmovú infraštruktúru, zdá sa, že Európa zaostáva za inými ekonomikami, ako sú ekonomiky USA a Japonska.

Komisia usiluje o zabezpečenie konzistentného, účinného a včasného prechodu na NGA. Na tento účel začala konzultácie o regulačných zásadách, ktoré podľa jej názoru vhodne posilňujú investície do NGA a hospodársku súťaž.

Základná zásada regulácie NGA v EÚ

Podľa základnej zásady návrhu odporúčania Komisie by vnútroštátne regulačné orgány mali umožniť prístup k sieťam dominantných operátorov na čo najnižšej úrovni. Predovšetkým by mali dominantným operátorom ukladať povinnosť sprístupniť vedenia, aby sa konkurentom umožnilo používať tieto vedenia pre vlastné optické vlákna. Vnútroštátne regulačné orgány by mali okrem prístupu k vedeniam ukladať povinnosť ďalšieho fyzického sprístupnenia (prístup k nenasvieteným vláknam) tam, kde je hustota obyvateľstva príliš malá pre rozvinutie udržateľného obchodného modelu. Ak nápravné opatrenia nižšej úrovne neriešia v dostatočnej miere narušenie hospodárskej súťaže, mal by byť zachovaný prístup k aktívnym prvkom ako je „tok bitov“ (bitstream)

Návrh odporúčania stanovuje takisto spoločný postup na zabezpečenie nediskriminačného prístupu, ako aj metodiku na výpočet primeranej miery návratnosti vrátane rizikovej prémie. Komisia verí, že pre NGA by mali byť miery návratnosti odvodené vzhľadom na riziká spojené s týmto druhom investície pri zohľadnení skutočnosti, že priemerná vážená cena kapitálu vyjadrená v nominálnej hodnote pred zdanením pre fixných a mobilných operátorov predstavovala v nedávnych rokoch zhruba 8 až 12 %.

Súvislosti:

V EÚ sa nachádza 229 miliónov medených vedení (zdroj: Idate, ročenka Digiworld 2008), zatiaľ čo pripojení cez optické vlákno je len niečo nad 1 milión. Analytici počítajú v súvislosti s NGA do roku 2011 s ďalšími výdavkami vo výške 20 mld. EUR.

Širokopásmový prístup je v súčasnosti regulovaný vnútroštátnymi regulačnými orgánmi. Cieľom odporúčania Komisie bude posilniť v prípade dominantných NGA operátorov uplatňovanie jednotnej povinnosti umožnenia prístupu k NGA sieťam dominantných operátorov. Návrh vychádza zo stanoviska k regulačným zásadám NGA, ktoré Európska skupina regulátorov (ERG) predložila Komisii 1. októbra 2007.

Dokument Komisie o verejnej konzultácii možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/nga/index_en.htm

Dokument ERG o NGA možno nájsť na týchto internetových stránkach: http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg07_16rev2_opinion_on_nga.pdf a http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_16rev2b_nga_opinion_suppl_doc.pdf

Príspevky do verejnej konzultácie Komisie možno zaslať na adresu:

infso-b1ext@ec.europa.eu

Pozri aj MEMO/08/572


Side Bar