Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1370

Bruksela, dnia 18 września 2008 r.

Łączność szerokopasmowa: Komisja prowadzi konsultacje na temat najlepszej strategii regulacyjnej umożliwiającej promowanie w Europie szybkich sieci dostępu nowej generacji

Komisja Europejska ogłosiła rozpoczęcie publicznych konsultacji na temat zasad regulacji, które państwa członkowskie miałyby stosować w odniesieniu do szerokopasmowych sieci dostępu nowej generacji (sieci NGA). W porównaniu z tradycyjnymi, obecnie stosowanymi łączami miedzianymi, łącza światłowodowe umożliwiają kilkakrotnie szybszy przepływ danych. Sieci NGA mają dostarczać treści w wysokiej rozdzielczości (jak np. telewizja wysokiej rozdzielczości) i aplikacje interaktywne. Celem wspólnych ram regulacyjnych dla sieci NGA jest zapewnienie harmonijnego traktowania operatorów na terenie całej UE, jak również zapewnienie potencjalnym inwestorom niezbędnej przewidywalności w zakresie uregulowań prawnych. Komisja prowadzi konsultacje w oparciu o projekt zalecenia, skierowany do organów regulacyjnych 27 państw członkowskich i proponuje harmonizację definicji pewnych kategorii usług o regulowanym dostępie, zasad dostępu, stóp zwrotu i odpowiednich premii za ryzyko. Konsultacje publiczne będą trwać do 14 listopada 2008 r. Uwzględniając zebrane w ramach konsultacji uwagi, Komisja sfinalizuje projekt zalecenia, które formalnie ma zostać przyjęte w 2009 r.

Neelie Kroes, komisarz ds. konkurencji, oświadczyła: „Wprowadzenie łączy światłowodowych wpłynie na stan konkurencji w przyszłości. Konieczne jest wprowadzenie odpowiednich ram, umożliwiających przedsiębiorstwom europejskim dostęp do tych nowych sieci. Chcemy, aby krajowe przepisy nie tylko zachęcały do znacznych inwestycji w łącza światłowodowe, ale także poprawiały stan konkurencji na rynku dostępu szerokopasmowego.”

„Aby konsumenci – gospodarstwa domowe lub przedsiębiorstwa – mogli czerpać korzyści ze wzrostu konkurencji między podmiotami świadczącymi usługi dostępu za pomocą sieci światłowodowych, Komisja musi dostarczyć wskazówek co do uregulowań prawnych, jakich potrzebuje rynek” – stwierdziła Viviane Reding, unijny komisarz ds. telekomunikacji. „Dążąc do zapewnienia pewności prawnej, chcemy ograniczyć prawdopodobieństwo rozbieżnych podejść do uregulowań w tej dziedzinie. Brak koordynacji lub sprzeczne działania krajowych organów regulacyjnych w odniesieniu do sieci nowej generacji mogą bardzo zaszkodzić konkurencji i mieć negatywny wpływ na europejski jednolity rynek. Komisja proponuje przede wszystkim zastosowanie specyficznych dla każdego projektu premii od ryzyka, dzięki czemu konkurencja mogłaby się rozwijać, a inwestorzy mogliby czerpać korzyści proporcjonalne do podejmowanego ryzyka.”

Wprowadzenie sieci NGA umożliwi świadczenie nowych usług dostępu szerokopasmowego na rzecz konsumentów europejskich. Wielu operatorów, zarówno dominujących jak i alternatywnych, rozpoczęło na szeroką skalę wprowadzanie nowej infrastruktury dostępu szerokopasmowego w wielu państwach członkowskich, jednak wydaje się, że Europa wciąż pozostaje daleko w tyle za innymi państwami, szczególnie Stanami Zjednoczonymi czy Japonią.

Komisja dokłada starań, aby przejście na sieci NGA odbyło się w sposób spójny, skuteczny i terminowy. Dlatego właśnie prowadzi konsultacje dotyczące zasad regulacyjnych, które jej zdaniem najbardziej przyczyniłyby się do pobudzenia inwestycji w sieci NGA, powodując równocześnie wzrost konkurencji.

Podstawowe zasady dotyczące uregulowań w dziedzinie NGA w Unii Europejskiej

Podstawowym założeniem projektu zalecenia Komisji jest stwierdzenie, że krajowe organy regulacyjne powinny zapewnić dostęp do sieci dominujących operatorów na najniższym możliwym poziomie. Powinny one zwłaszcza zezwolić na dostęp do łączy dominujących operatorów, umożliwiając konkurentom zastosowanie ich własnych przewodów. Krajowe organy regulacyjne powinny także narzucić dalsze obostrzenia w zakresie fizycznego dostępu (dostęp do ciemnych światłowodów), w przypadku gdy łącza nie są dostępne lub niska gęstość zaludnienia nie pozwala na zrównoważony model biznesowy. Dostęp do aktywnych elementów, taki jak dostęp typu „strumień bitów” (bitstream), zostanie utrzymany jeśli środki wyrównawcze niższego stopnia nie stanowić będą adekwatnej odpowiedzi na potencjalne zakłócenia konkurencji.

Projekt zalecenia określa również wspólne podejście, umożliwiające niedyskryminacyjny dostęp oraz sposób obliczania odpowiedniej stopy zwrotu, obejmującej premię od ryzyka. Komisja jest zdania, że w przypadku NGA stopy zwrotu powinny być określane w zależności od ryzyka związanego z tego typu inwestycjami, przy uwzględnieniu faktu, że nominalna średnia ważona kosztów materiałowych przed opodatkowaniem dla operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej w ciągu ostatnich lat została oszacowana na około 8 do 12%.

Kontekst:

Liczba łączy miedzianych w UE wynosi 229 milionów (źródło: Idate, Digiworld yearbook 2008), natomiast dostęp za pomocą światłowodów posiada niewiele ponad 1 mln podmiotów. Przewiduje się, że do 2011 r. wydatki na NGA wyniosą dodatkowe 20 mln EUR.

Określanie zasad dostępu szerokopasmowego leży obecnie w gestii organów krajowych. Celem zalecenia Komisji jest zachęcenie do stosowania spójnych zasad dostępu wobec dominujących w tej dziedzinie operatorów. Zalecenie zostało opracowane w oparciu o opinię Europejskiej Grupy Regulatorów w sprawie zasad regulacyjnych w odniesieniu do NGA, która została przedłożona Komisji dnia 1 października 2007 r.

Dokument Komisji dotyczący konsultacji publicznych jest dostępny na następującej stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/nga/index_en.htm

Wyniki prac Europejskiej Grupy Regulatorów na temat NGA można znaleźć na następującej stronie internetowej: http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg07_16rev2_opinion_on_nga.pdf and http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_16rev2b_nga_opinion_suppl_doc.pdf

Uwagi w ramach publicznych konsultacji Komisji można przesyłać na następujący adres e-mail:

infso-b1ext@ec.europa.eu

Zobacz również dokument MEMO/08/572


Side Bar