Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1370

Brussel, 18 september 2008

Breedband: Commissie begint raadpleging over reguleringsstrategie om Next Generation Access hogesnelheidsnetwerken in Europa te stimuleren

De Europese Commissie is een publieke raadpleging begonnen over de beginselen die de EU-lidstaten moeten gaan toepassen bij regulering van Next Generation Access (NGA) breedbandnetwerken. Met NGA glasvezelnetwerken zijn bit-rates mogelijk die vele malen hoger liggen dan de bit-rates die momenteel op klassieke netwerken met koperkabel beschikbaar zijn. NGA's zijn nodig voor het aanbieden van high-definition content (zoals HDTV) en interactieve toepassingen. Een gemeenschappelijk reguleringskader voor NGA's moet ervoor zorgen dat de operatoren in de hele EU een coherente behandeling krijgen - en zo op het gebied van regulering de voorspelbaarheid bieden die nodig is voor investeringen. De Commissie houdt deze raadpleging op basis van een ontwerp-aanbeveling, bestemd voor de toezichthouders in de 27 EU-lidstaten. In dit ontwerp worden voorstellen gedaan voor definities van geharmoniseerde categorieën gereguleerde diensten, toegangsvoorwaarden, rendementspercentages en passende risicopremies. Deze publieke raadpleging loopt tot 14 november 2008. Daarna zal de Commissie een definitieve aanbeveling uitwerken waarin de ontvangen opmerkingen zullen worden meegenomen. Deze aanbeveling zal dan in 2009 formeel worden goedgekeurd.

EU-Commissaris voor Mededingingsbeleid Neelie Kroes: "De uitrol van nieuwe glasvezelnetwerken is bepalend voor de concurrentievoorwaarden van morgen. We hebben een goed kader nodig dat Europese ondernemingen eerlijke toegang biedt tot nieuwe netwerken. We willen nationale regels die niet alleen impulsen geven voor de vereiste forse investeringen in glasvezelnetwerken, maar ook de breedbandconcurrentie versterken."

"Om gebruikers (zowel burgers als bedrijven) tegen concurrerende voorwaarden diensten via glasvezelnetwerken aan te kunnen bieden, is het van cruciaal belang dat de Commissie de nodige regulering biedt die de markt nodig heeft", zo verklaarde Viviane Reding, EU-Commissaris voor Telecom. "We willen de ruimte voor verschillen in reguleringsaanpak in Europa verminderen - met het oog op rechtszekerheid. Ongecoördineerd of zelfs tegenstrijdig optreden van nationale toezichthouders ten aanzien van Next Generation-netwerken kan de concurrentie fors schaden en de interne markt in Europa ondermijnen. Een van onze voorstellen is dat projectspecifieke risicopremies worden toegepast, zodat de concurrentie kan spelen, maar tegelijk investeerders beloond worden in verhouding tot de risico's die ze hebben genomen."

De uitrol van NGA is van onmisbaar belang om de Europese consumenten nieuwe breedbanddiensten aan te kunnen bieden. Enkele (gevestigde zowel als alternatieve) operatoren zijn al begonnen om in een aantal lidstaten op grote schaal nieuwe breedbandinfrastructuur uit te rollen. Toch lijkt Europa nog steeds een achterstand te hebben tegenover andere economieën, met name de VS en Japan.

De Commissie is vastbesloten ervoor te zorgen dat de overgang naar NGA coherent, efficiënt en snel verloopt. Daarom houdt zij nu een raadpleging over de bij regulering te hanteren beginselen die volgens haar het best geschikt zijn om investeringen in NGA's te stimuleren, en tegelijk de concurrentie te versterken.

Basisbeginsel voor NGA-regulering in de EU

In haar aanbeveling hanteert de Commissie als basisbeginsel dat nationale toezichthouders op het laagst mogelijke niveau toegang moeten verlenen tot het netwerk van dominante operatoren. Met name moeten zij dominante operatoren hun kabelgoten doen openstellen voor concurrenten zodat dezen hun eigen glasvezelkabels kunnen uitrollen. Toch zouden nationale toezichthouders, wanneer er geen kabelgoten beschikbaar zijn of wanneer de bevolkingsdichtheid te gering is voor een levensvatbaar businessmodel, ook fysieke toegangsverplichtingen moeten kunnen opleggen die verder gaan dan toegang tot kabelgoten (toegang tot 'donkere' glasvezel). Toegang tot actieve elementen zoals "bitstream" wordt gehandhaafd, wanneer mocht blijken dat corrigerende maatregelen op een lager niveau de concurrentieverstoringen niet afdoende aanpakken.

De ontwerp-aanbeveling stelt ook een gemeenschappelijke aanpak voor, die discriminatie bij toegang moet tegengaan, en een methodiek voor de berekening van een passend rendement, met inbegrip van een risicopremie. De Commissie gelooft dat voor NGA rendementspercentages moeten worden bepaald in het licht van de risico's die aan dit soort investeringen zijn verbonden, uitgaande van het feit dat voor vaste en mobiele operatoren de nominale gewogen gemiddelde kapitaalskosten (WACC) vóór belastingen de afgelopen jaren zo'n 8 tot 12% bedroegen.

Achtergrond

In de EU zijn er 229 miljoen koperen leidingen (bron: Idate, Digiworld Yearbook 2008), tegenover iets meer dan 1 miljoen glasvezelaansluitingen. Analisten verwachten dat er tegen 2011 nog eens 20 miljard EUR wordt geïnvesteerd in NGA.

Breedbandtoegang wordt momenteel gereguleerd door nationale toezichthouders. Doel van de aanbeveling van de Commissie is te helpen zorgen voor coherentie bij de maatregelen die dominante NGA-operatoren krijgen opgelegd wanneer zij toegang moeten verschaffen. Deze aanbeveling bouwt voort op het advies over de bij regulering te hanteren beginselen dat de European Regulators Group ("ERG") op 1 oktober 2007 bij de Commissie indiende.

Het publieke raadplegingsdocument van de Commissie is te vinden onder:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/nga/index_en.htm

De werkzaamheden van ERG over NGA zijn beschikbaar onder: http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg07_16rev2_opinion_on_nga.pdf en http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_16rev2b_nga_opinion_suppl_doc.pdf

Input voor de openbare raadpleging van de Commissie kunt u inzenden naar: infso-b1ext@ec.europa.eu

Zie ook MEMO/08/572


Side Bar