Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1370

Briuselis, 2008 m. rugsėjo 18 d.

Plačiajuostis ryšys. Komisija konsultuojasi dėl reguliavimo strategijos, skirtos didelės spartos naujos kartos prieigos tinklų diegimui Europoje skatinti

Europos Komisija pradėjo viešąją konsultaciją dėl reguliavimo principų, kuriuos ES valstybės narės turėtų taikyti naujos kartos plačiajuosčio ryšio prieigos tinklams. Naujos kartos šviesolaidiniais prieigos tinklais duomenys gali būti perduodami kelis kartus sparčiau nei tradiciniais varinių laidų tinklais. Tokių tinklų reikia norint perduoti raiškųjį vaizdą (pavyzdžiui, teikti raiškiosios televizijos paslaugas) ir interaktyviąsias programas. Bendros naujos kartos prieigos tinklų reguliavimo sistemos tikslas – skatinti operatoriams Europos Sąjungoje taikyti vienodas sąlygas ir užtikrinti teisinį nuspėjamumą investuotojams. Komisija šiuo klausimu konsultuojasi remdamasi rekomendacijos, skirtos 27 ES valstybių narių reguliavimo institucijoms, projektu, kuriuo siūloma apibrėžti suderintų reguliuojamų paslaugų kategorijas, prieigos sąlygas, kapitalo grąžos normas ir atitinkamas rizikos priemokas. Viešoji konsultacija vyks iki 2008 m. lapkričio 14 d. Atsižvelgdama į gautas pastabas, Komisija pabaigs rengti rekomendaciją ir ją oficialiai priims 2009 m.

Už konkurenciją atsakinga Komisijos narė Neelie Kroes sakė: „Naujų šviesolaidinių tinklų diegimas lems ateities konkurencijos sąlygas. Reikia tinkamos reguliavimo sistemos, kad Europos įmonės prieigą prie naujųjų tinklų turėtų vienodomis teisėmis. Reikia priimti nacionalines taisykles, kuriomis bus ne tik paskatintos didelės investicijos į šviesolaidinius tinklus, bet ir sustiprinta konkurencija plačiajuosčio ryšio srityje.“

„Komisija turi pateikti rinkai pritaikytas reguliavimo rekomendacijas, kad šviesolaidžiais teikiamos konkurencingos paslaugos būtų naudingos tiek privatiems vartotojams, tiek įmonėms, – sakė už informacinę visuomenę ir žiniasklaidą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – Norime, kad sumažėtų Europoje taikomos reguliavimo tvarkos skirtumai ir padidėtų teisinis tikrumas. Nesuderintais ar net prieštaringais nacionalinių reguliavimo institucijų veiksmais dėl naujos kartos prieigos tinklų galėtų būti rimtai pakenkta konkurencijai, susilpnėtų Europos bendra rinka. Visų pirma siūlome taikyti konkrečiam projektui nustatytas rizikos priemokas, kad konkurencija būtų sklandi, o investuotojams būtų atlyginta pagal jiems tenkančią riziką.“

Naujos kartos prieigos tinklus būtina kurti, kad Europos vartotojams būtų galima teikti naujas plačiajuosčio ryšio paslaugas. Nors kai kuriose valstybėse narėse rinkos senbuviai ir alternatyvūs operatoriai naują plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą jau pradėjo diegti plačiu mastu, Europa vis dar atsilieka nuo kitų šalių, visų pirma nuo JAV ir Japonijos.

Komisija pasirengusi užtikrinti, kad prie naujos kartos prieigos tinklų būtų pereinama nuosekliai, veiksmingai ir laiku. Todėl ji konsultuojasi dėl reguliavimo principų, kuriuos taikant, jos manymu, būtų geriausiai paskatintos investicijos į naujos kartos prieigos tinklus ir sustiprinta konkurencija.

Pagrindinis naujos kartos prieigos tinklų reguliavimo ES principas

Pagrindinis Komisijos rekomendacijos projekto principas – nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų suteikti prieigą prie dominuojančių operatorių tinklų pačiu žemiausiu lygmeniu. Visų pirma jos turėtų įpareigoti dominuojančius operatorius suteikti konkurentams galimybę savo kabelių kanalais nutiesti savo šviesolaidžius. Be galimybės pasinaudoti kabelių kanalais, nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų nustatyti ir kitus įpareigojimus suteikti fizinę prieigą (prieigą prie nenaudojamų skaidulų) tais atvejais, kai nutiesti papildomų šviesolaidžių esamais kabelių kanalais neįmanoma arba kai gyventojų tankis per mažas tvariam verslui plėtoti. Prieiga prie aktyviųjų elementų, kaip antai duomenų srauto, suteikiama, jeigu žemesnio lygmens priemonėmis konkurencijos iškraipymai nepanaikinami.

Rekomendacijos projekte numatytas ir bendras prieigos užtikrinimo nediskriminacinėmis sąlygomis principas, taip pat atitinkamos kapitalo grąžos normos skaičiavimo metodika, įsikaitant rizikos priemoką. Komisijos nuomone, naujos kartos prieigos tinklų atveju kapitalo grąžos norma turi būti skaičiuojama atsižvelgiant į su tokio tipo investicijomis susijusią riziką, taip pat į tai, kad pastaraisiais metais fiksuotojo ir judriojo ryšio operatorių kapitalo sąnaudų nominalusis svertinis vidurkis iki apmokestinimo yra apie 8–12 %.

Bendroji informacija

ES yra 229 mln. varinių laidų ryšio linijų (šaltinis: Idate, Digiworld yearbook 2008), o šviesolaidinių linijų tik šiek tiek daugiau nei 1 mln. Analitikai prognozuoja, kad iki 2011 m. naujos kartos prieigos tinklams bus išleista dar 20 mlrd. EUR.

Plačiajuostį ryšį dabar reguliuoja nacionalinės reguliavimo institucijos. Komisijos rekomendacija bus skatinama dominuojantiems naujos kartos prieigos tinklų operatoriams taikyti suderintas prieigos suteikimo priemones. Rekomendacija parengta remiantis 2007 m. spalio 1 d. Europos reguliavimo institucijų grupės (ERIG) Komisijai pateikta nuomone dėl naujos kartos prieigos tinklų reguliavimo principų.

Komisijos viešosios konsultacijos dokumentą rasite

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/nga/index_en.htm.

EIRG darbas naujos kartos prieigos tinklų klausimais pateiktas http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg07_16rev2_opinion_on_nga.pdf ir http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_16rev2b_nga_opinion_suppl_doc.pdf.

Nuomonės Komisijos viešajai konsultacijai siunčiamos adresu

infso-b1ext@ec.europa.eu

Taip pat žr. MEMO/08/572


Side Bar