Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1370

Bryssel 18. syyskuuta 2008

Laajakaista: Komissio pyytää sidosryhmiltä näkemyksiä sääntelystrategiasta seuraavan sukupolven liityntäverkkojen edistämiseksi Euroopassa

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen siitä, millaisia sääntelyperiaatteita EU:n jäsenvaltioissa olisi sovellettava seuraavan sukupolven laajakaistaverkkoihin. Valokuitupohjaiset seuraavan sukupolven liityntäverkot pystyvät siirtämään monin verroin enemmän dataa kuin perinteiset kuparijohdinverkot. Seuraavan sukupolven liityntäverkoissa on määrä toimittaa teräväpiirtosisältöä (esimerkiksi television teräväpiirtolähetyksiä) ja vuorovaikutteisia sovelluksia. Seuraavan sukupolven liityntäverkkoja koskevan yhteisen sääntelykehyksen tarkoituksena on edistää alan toimijoiden johdonmukaista kohtelua EU:ssa ja varmistaa siten investointien tekemiseen tarvittava ennustettavuus. Kuuleminen perustuu EU:n 27 jäsenvaltion sääntelyviranomaisille osoitettuun komission laatimaan suositusluonnokseen, jossa esitetään ehdotukset yhdenmukaisten säänneltyjen palvelujen määritelmistä, käyttöoikeuksia koskevista ehdoista, tuottovaatimuksista ja asianmukaisista riskipreemioista. Julkiseen kuulemiseen voi osallistua 14. marraskuuta 2008 asti. Tämän jälkeen komissio viimeistelee suosituksen saamiensa kommenttien pohjalta ja vahvistaa sen virallisesti vuonna 2009.

Kilpailuasioista vastaava komission jäsen Neelie Kroes huomautti, että uusien kuituverkkojen käyttöönotto vaikuttaa kilpailuympäristöön. ”Tarvitsemme asianmukaisen sääntelykehyksen, joka takaa eurooppalaisille yrityksille tasapuolisen pääsyn uusiin verkkoihin. Haluamme kansalliset säännöt, jotka tukevat kuituverkkojen edellyttämien huomattavien investointien toteuttamista, mutta vahvistavat samalla kilpailua laajakaistayhteyksien alalla”, Kroes linjasi.

Tietoyhteiskunnasta ja viestimistä vastaava komission jäsen Viviane Reding puolestaan korosti, että komission on annettava markkinoiden tarvitsemat sääntelyohjeet, jotta kuluttajat (sekä yksityishenkilöt että yritykset) voivat hyötyä kilpailusta kuituverkkopalvelujen alalla. ”Komission tavoitteena on yhdenmukaistaa sääntelyä EU:ssa oikeusvarmuuden turvaamiseksi. Jos kansalliset sääntelyviranomaiset toteuttavat seuraavan sukupolven liityntäverkkoihin liittyviä toimia koordinoimattomasti tai jopa keskenään ristiriitaisella tavalla, siitä voi aiheutua vakavaa vahinkoa kilpailulle ja yhtenäismarkkinoille. Komission näkemyksen mukaan riskipreemiot olisi määriteltävä hankekohtaisesti. Näin kilpailu säilyisi voimakkaana samalla kun investoijat saisivat toiminnastaan palkkion sen mukaan, miten suuria riskejä ne ovat ottaneet”, Reding ehdotti.

Seuraavan sukupolven liityntäverkkojen käyttöönotto on välttämätöntä, jotta eurooppalaisille kuluttajille voidaan tarjota uusia laajakaistapalveluja. Siitä huolimatta, että monet vakiintuneet ja vaihtoehtoiset operaattorit ovat tuoneet markkinoille runsaasti uusia laajakaistaliittymiä eri jäsenvaltioissa, Eurooppa näyttää jääneen tässä suhteessa jälkeen muista talousalueista, erityisesti Yhdysvalloista ja Japanista.

Komissio haluaa varmistaa, että siirtyminen uuden sukupolven liityntäverkkoihin tapahtuu johdonmukaisesti, tehokkaasti ja kyllin nopeasti. Tätä varten se haluaa kuulla sidosryhmien näkemyksiä sääntelyperiaatteista, joiden avulla voitaisiin parhaiten tukea investointeja uuden sukupolven liityntäverkkoihin ja vahvistaa samalla kilpailua.

Seuraavan sukupolven liityntäverkkoja koskevan sääntelyn perusperiaatteet EU:ssa

Komission suositusluonnoksessa lähdetään siitä, että kansallisten sääntelyviranomaisten tulisi avata pääsy hallitsevien operaattorien verkkoihin mahdollisimman alhaisella tasolla. Niiden tulisi erityisesti antaa kilpaileville operaattoreille mahdollisuus asentaa omat kuituverkkonsa hallitsevien operaattorien kaapelikanaviin. Toisaalta sääntelyviranomaisten olisi asetettava kaapelikanavien käyttöoikeuksien ohella myös (pimeän kuidun) käyttöä koskevia lisävelvoitteita sellaisten tilanteiden varalta, että kaapelikanavia ei ole saatavilla tai että alueen asukastiheys ei riitä tukemaan kestävää liiketoimintaa. Oikeus käyttää jo olemassa olevaa infrastruktuuria kuten bittivirtayhteyksiä pidetään edelleen voimassa, edellyttäen että väljemmät korjaustoimenpiteet eivät riitä poistamaan kilpailun vääristymistä.

Suositusluonnoksessa ehdotetaan myös yhteistä menettelyä käyttöoikeuksien myöntämiseksi syrjimättömyysperiaatteen mukaisesti sekä menetelmää riskipreemion sisältävän tuottovaatimuksen laskemista varten. Komission näkemyksen mukaan seuraavan sukupolven liityntäverkkojen tuottovaatimus olisi määriteltävä tällaiseen investointiin liittyvien riskien perusteella. Määrittelyssä olisi myös otettava huomioon, että nimellisten pääomakustannusten painotettu keskiarvo ennen veroja on ollut sekä kiinteän verkon että mobiilioperaattoreilla viime vuosina noin 8–12 prosenttia.

Taustaa

EU:ssa on 229 miljoonaa kupariliittymää (lähde: Idate, Digiworld yearbook 2008), kun taas kuituliittymiä on vain hiukan yli miljoona. Asiantuntijoiden mukaan seuraavan sukupolven liityntäverkkoihin on investoitava vielä 20 miljardia euroa vuoteen 2011 mennessä.

Laajakaistayhteyksien sääntely kuuluu nykyään kansallisille sääntelyelimille. Komission suosituksen tavoitteena on edistää johdonmukaisten korjaustoimenpiteiden soveltamista, kun markkinoita hallitsevien operaattoreiden on myönnettävä seuraavan sukupolven liityntäverkon käyttöoikeuksia. Suositus perustuu sähköisen viestinnän verkkoja ja palveluja käsittelevän eurooppalaisen sääntelyviranomaisten ryhmän (ERG) lausuntoon seuraavan sukupolven liityntäverkoista. Ryhmä esitti lausuntonsa komissiolle 1. lokakuuta 2007.

Julkiseen kuulemiseen liittyvät komission asiakirjat ovat saatavilla osoitteessa:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/nga/index_en.htm

Sääntelyviranomaisten ryhmän (ERG) lausunnot seuraavan sukupolven liityntäverkoista ovat saatavilla osoitteessa: http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg07_16rev2_opinion_on_nga.pdf ja http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_16rev2b_nga_opinion_suppl_doc.pdf

Kommentit komission julkiseen kuulemiseen toimitetaan seuraavaan osoitteeseen:

infso-b1ext@ec.europa.eu

Ks. myös MEMO/08/570


Side Bar