Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1370

Brüssel, 18. september 2008

Lairibaühendus: komisjon algatab arutelu kiirete järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkude regulatiivstrateegia edendamise üle Euroopas

Euroopa Komisjon on algatanud avaliku arutelu reguleerivate põhimõtete üle, mida tuleks ELi liikmesriikides kohaldada lairibaühendust võimaldavate järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkude suhtes. Järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkude bitikiirus on tänu kiudoptika kasutamisele mitu korda suurem kui praegustel traditsioonilistel vaskkaabli abil ühendatud võrkudel. Järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrgud peavad võimaldama edastada kõrglahutusega sisu (nt kõrglahutusega telepilti) ja interaktiivseid rakendusi. Järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkude ühise reguleeriva raamistiku eesmärk on edendada võrguoperaatorite ühtset kohtlemist ELis ja tagada seeläbi investeeringute jaoks vajalik õiguskindlus. Komisjoni algatatud arutelu aluseks on soovituse eelnõu, mis on suunatud ELi 27 liikmesriigi seadusandjatele ning milles esitatakse ettepanekud reguleeritavate teenuste ühtlustatud kategooriate, juurdepääsutingimuste, kasumi ja asjakohaste riskipreemiate määratluste kohta. Avalik arutelu on avatud kuni 14. novembrini 2008. Seejärel koostab komisjon saadud kommentaare arvesse võttes soovituse lõpliku versiooni, mis võetakse ametlikult vastu 2009. aastal.

ELi konkurentsivoliniku Neelie Kroesi sõnul mõjutab uute kiudoptiliste võrkude kasutuselevõtmine konkurentsitingimusi tulevikus. „Vajame asjakohast raamistikku, et tagada Euroopa ettevõtjatele õiglane juurdepääs uutele võrkudele. Me tahame, et kehtiksid siseriiklikud eeskirjad, mis julgustaksid tegema vajalikke märkimisväärseid investeeringuid kiudoptikasse ja tugevdaksid konkurentsi lairibaühenduse valdkonnas.”

ELi infoühiskonna ja meedia voliniku Viviane Redingi sõnul peab komisjon koostama eeskirjad, mida turg vajab, et nii eratarbijad kui ka ettevõtjad saaksid kasu konkurentsist kiudoptilistes võrkudes pakutavate teenuste valdkonnas. „Soovime õiguskindluse huvides vähendada regulatiivsete lähenemiste erinevusi Euroopas. Kui riiklikud reguleerivad asutused kohaldavad järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkude suhtes koordineerimata või isegi vastuolulist lähenemisviisi, võib see tõsiselt kahjustada konkurentsi ja Euroopa ühtset turgu. Teeme ettepaneku, et konkurentsi soodustamiseks võetakse kasutusele konkreetse projektiga seotud riskipreemiad: nii premeeritaks investoreid vastavalt sellele, kui suuri riske nad võtavad.”

Uute lairibateenuste pakkumiseks Euroopa tarbijatele on järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkude kasutuselevõtmine vältimatu. Vaatamata sellele, et paljud nii turgu valitsevad kui ka alternatiivsed operaatorid on mitmes liikmesriigis alustanud uue lairibainfrastruktuuri ulatuslikku väljaehitamist, jääb Euroopa siiski maha teistest majanduspiirkondadest, eelkõige Ameerika Ühendriikidest ja Jaapanist.

Komisjon teeb kõik selle tagamiseks, et üleminek järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkudele toimuks tõrgeteta, tõhusalt ja õigeaegselt. Sel eesmärgil algatab komisjon ka arutelu reguleerivate põhimõtete üle, mis tema arvates on kõige asjakohasemad, et edendada investeeringuid järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkudesse ja tugevdada samal ajal konkurentsi.

Järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkude reguleerimise aluspõhimõtted ELis

Komisjoni soovituse eelnõu aluspõhimõte on: riiklikud reguleerivad asutused peaksid tagama juurdepääsu turgu valitsevate operaatorite võrkudele kõige madalamal tasandil. Eelkõige peaksid nad andma konkureerivatele operaatoritele õiguse paigaldada oma valguskaabel turgu valitsevate operaatorite kaablikanalisatsiooni. Riiklikud reguleerivad asutused peaksid kehtestama lisaks kaablikanalisatsioonile juurdepääsule ka täiendava juurdepääsukohustuse (juurdepääs kasutamata kiududele), mida kohaldatakse siis, kui kaablikanalisatsioon puudub või rahvastikutihedus on jätkusuutliku ärimudeli jaoks liiga madal. Alles peab jääma ka juurdepääs olemasolevale infrastruktuurile, nagu bitivooühendusele, kui leebemad parandusmeetmed ei võimalda konkurentsimoonutusi kõrvaldada.

Soovituse eelnõus nähakse ette ka ühine lähenemisviis mittediskrimineeriva juurdepääsu tagamiseks ning riskipreemiat sisaldava kasumi arvutamise meetod. Komisjon on arvamusel, et järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkude kasumi arvutamisel tuleks võtta arvesse investeeringutega seotud riske. Kapitali maksueelne kaalutud keskmine nominaalmaksumus püsiliini- ja mobiilsideoperaatoritele on viimastel aastatel olnud umbes 8–12 %.

Taust:

ELis on 229 miljonit vaskkaabliga ühendust (allikas: Idate, Digiworld yearbook 2008) ja natuke üle 1 miljoni valguskaabliga ühendust. Prognooside kohaselt investeeritakse aastaks 2011 järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkudesse veel 20 miljardit eurot.

Lairibajuurdepääsu reguleerivad praegu riiklikud reguleerivad asutused. Komisjoni soovituse eesmärk on ühtsete juurdepääsu parandusmeetmete kohaldamine turgu valitsevate järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkude operaatorite suhtes. Soovitus põhineb Euroopa reguleerivate asutuste töörühma 1. oktoobril 2007 komisjonile esitatud arvamusel järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrke reguleerivate põhimõtete kohta.

Komisjoni avaliku arutelu dokument on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/nga/index_en.htm

Teave Euroopa reguleerivate asutuste töörühma töö kohta järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkude teemal on kättesaadav järgmistel veebilehtedel: http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg07_16rev2_opinion_on_nga.pdf ja http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_16rev2b_nga_opinion_suppl_doc.pdf

Komisjoni avalike arutelude kohta saab kommentaare saata järgmisele aadressile:

infso-b1ext@ec.europa.eu

Vt ka MEMO/08/572


Side Bar