Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1370

Bruxelles, den 18. september 2008

Bredbånd: Kommissionen gennemfører høring om en lovgivningsstrategi til fremme af næste generation af højhastighedsnet i Europa

Europa-Kommissionen har iværksat en offentlig høring vedrørende de lovgivningsprincipper, EU-medlemsstaterne skal anvende på næste generation af bredbåndsnet. Netværk baseret på optiske fibre giver mulighed for bitrater, der er mange gange højere end i de nuværende traditionelle kobberledningsnetværk. Næste generation af bredbåndsnet skal kunne levere højopløsning. (f.eks. HDTV) og interaktive applikationer. Formålet med fælles lovgivningsrammer for næste generation af bredbåndsnet er at sikre en ensartet behandling af operatører i EU og derved skabe den nødvendige forudsigelige udvikling i lovgivningen på området, som investorerne kræver. Kommissionen gennemfører en høring om dette på grundlag af et udkast til henstilling, der er henvendt til lovgiverne i de 27 EU-medlemsstater, og foreslår definitioner af de harmoniserede kategorier af regulerede tjenester, adgangsbetingelser, afkast og passende risikopræmier. Den offentlige høring vil foregå frem til 14. november 2008. Derefter vil Kommissionen færdiggøre sin henstilling i lyset af de indkomne bemærkninger og formelt vedtage den i 2009.

EU's konkurrencekommissær Neelie Kroes sagde, at anvendelsen af nye fibernetværk er afgørende for konkurrencevilkårene fremover, og at det derfor er nødvendigt med hensigtsmæssige rammer for at sikre europæiske virksomheder fair adgang til de nye netværk. Hun fortsatte med at sige, at vi skal have nationale regler, der ikke blot fremmer de nødvendige omfattende investeringer i fibre, men også styrker konkurrencen inden for bredbånd.

EU's telekommunikationskommissær Viviane Reding sagde, at for at forbrugerne, uanset om det er privatpersoner eller virksomheder, skal kunne drage nytte af konkurrencen mellem dem, der leverer optiske fibertjenester, er det nødvendigt at Kommissionen giver markedet de lovgivningsmæssige retningslinjer, det har brug for. Hun tilføjede, at Kommissionen af hensyn til retssikkerheden ønsker at mindske forskellene mellem de lovgivningsmæssige tiltag i EU, idet ukoordinerede eller endog modstridende tiltag fra de nationale lovgiveres side for så vidt angår næste generation af netværk i alvorlig grad kan skade konkurrencen og underminere EU's indre marked. Hun fortsatte med at sige, at Kommissionen navnlig foreslår, at der anvendes projektspecifikke risikopræmier, således at konkurrencen trives, mens investorerne belønnes i overensstemmelse med den risiko, de løber.

Det er nødvendigt at opbygge næste generation af bredbåndsnet, således at de europæiske forbrugere får adgang til nye bredbåndstjenester. Selv om en række både etablerede og alternative operatører har iværksat en storstilet opbygning af nye bredbåndsinfrastrukturer i en række medlemsstater, synes EU stadig at halte bagefter andre økonomier, navnlig USA's og Japans.

Kommissionen tilstræber at sikre, at overgangen til næste generation af bredbåndsnet finder sted i rette tid på en ensartet og effektiv måde. Med henblik herpå gennemfører den en høring om de lovgivningsprincipper, den finder mest hensigtsmæssige til at fremme investeringerne i nye bredbåndstjenester, samtidig med at konkurrencen styrkes.

Grundlæggende princip for lovgivningen vedrørende bredbåndsnet i EU

Det grundlæggende princip i Kommissionens udkast til henstilling er, at de nationale tilsynsmyndigheder skal give adgang til de dominerende operatørers netværk på lavest muligt niveau. De skal navnlig sikre, at de dominerende operatørers kabelkanaler stilles til rådighed, således at konkurrenter kan trække deres egne fibre i disse. I forbindelse med næste generation af bredbåndsnet bør der imidlertid også stilles yderligere krav for fysisk adgang (adgang til sortfibre) ud over adgangen til kabelkanalerne, hvis der ikke findes sådanne, eller befolkningstætheden er for ringe til en bæredygtig forretningsmodel. Adgangen til aktive elementer såsom "bitstream" skal opretholdes, forudsat at foranstaltninger på lavere niveau ikke i tilstrækkelig grad forhindrer konkurrenceforvridning.

Udkastet til henstilling indeholder også en fælles strategi for at sikre adgang på lige vilkår samt en metode til beregning af et ordentligt afkast, inklusive en risikopræmie. Kommissionen mener, at hvad angår næste generation af bredbåndsnet bør afkastet stå i forhold til de risici, der er forbundet med denne type investering, idet man skal være opmærksom på, at de gennemsnitlige nominelle vægtede kapitaludgifter før skat for fastnet- og mobiltelefonoperatører i de senere år har ligger på omkring 8-12 %.

Baggrund

Der findes 229 mio. kobberledninger i EU (kilde: Idate, Digiworld yearbook 2008) mod lidt mere end 1 mio. fiberforbindelser. Analytikere forudser, at der skal bruges yderligere 20 mia. EUR til næste generation af bredbåndstjenester inden 2011.

Bredbåndsadgangen reguleres på nuværende tidspunkt af de nationale lovgivere. Formålet med Kommissionens henstilling er at fremme anvendelsen af ensartede forskrifter for at få adgang til de dominerende operatørers netværk. Den bygger på udtalelsen fra de europæiske tilsynsmyndigheders gruppe vedrørende lovgivningsprincipperne for næste generation af bredbåndstjenester, som Kommissionen modtog den 1. oktober 2007.

Se Kommissionens oplæg til den offentlige høring her:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/nga/indexen.htm

De europæiske tilsynsmyndigheders gruppes arbejde vedrørende næste generation af bredbåndstjenester kan ses her: http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg07_16rev2_opinion_on_nga.pdf og http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_16rev2b_nga_opinion_suppl_doc.pdf

Bidrag til Kommissionens høring kan sendes til: infso-b1ext@ec.europa.eu.

Se også MEMO/08/572


Side Bar