Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1370

V Bruselu dne 18. září 2008

Širokopásmové připojení: Komise zahájila konzultaci o regulačním rámci na podporu vysokorychlostních přístupových sítí příští generace v Evropě

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci o regulačních zásadách, které by měly členské státy EU uplatňovat v oblasti vysokorychlostních přístupových sítí příští generace. Optické přístupové sítě příští generace umožňují přenosovou rychlost, která je několikanásobně vyšší než u současných sítí využívajících tradiční měděné kabely. K požadavkům na přístupové sítě příští generace patří schopnost přenosu s vysokým rozlišením (např. u televizního vysílání) a interaktivní aplikace. Cílem společného regulačního rámce pro tyto sítě je posílit jednotný přístup k operátorům v EU, a zajistit tak právní předvídatelnost nutnou pro investice. Konzultace Komise vychází z návrhu doporučení, které je určeno regulačním orgánům ve 27 členských státech EU a v němž jsou navrženy definice pro harmonizované kategorie regulovaných služeb, podmínky přístupu, míra návratnosti a přiměřené rizikové prémie. Veřejná konzultace bude probíhat do 14. listopadu 2008. Na základě obdržených připomínek Komise vypracuje konečné znění doporučení, které bude formálně přijato v roce 2009.

Komisařka EU pro hospodářskou soutěž Neelie Kroesová k tomu uvedla: „Rozvoj optických přístupových sítí ovlivní podmínky hospodářské soutěže v budoucnosti. Potřebujeme k tomu vhodný rámec, který evropským společnostem zajistí spravedlivý přístup k těmto novým sítím. V členských státech chceme taková pravidla, která nejenže povzbudí značné a nezbytné investice do optických sítí, ale posílí rovněž hospodářskou soutěž v oblasti širokopásmového připojení.“

„Pro domácí i firemní spotřebitele je důležité, aby Komise poskytla takový regulační rámec, jaký daný trh vyžaduje. Jen tak jim mohou konkurenční služby optického přenosu přinést prospěch,“ uvedla Viviane Redingová, komisařka EU pro informační společnost a média. „V zájmu právní jistoty chceme stírat rozdíly v regulačním přístupu v zemích Evropy. Nekoordinovaná, či dokonce protichůdná opatření regulačních orgánů jednotlivých zemí by mohla vážně narušit hospodářskou soutěž a ohrozit evropský společný trh. Navrhujeme především, aby byly uplatňovány rizikové prémie vázané na konkrétní projekt. Hospodářská soutěž by tak mohla vzkvétat a ti, kdo se rozhodli investovat, by přitom byli odměněni úměrně rizikům, která na sebe vzali.“

Mají-li být služby širokopásmového připojení zpřístupněny evropskému uživateli, je rozvoj přístupových sítí příští generace naprosto nezbytný. I když mnozí ze zavedených i alternativních operátorů v řadě členských států začali rozvíjet novou rozsáhlou infrastrukturu pro širokopásmové připojení, stále se zdá, že Evropa za jinými ekonomikami stále zaostává, zejména za Spojenými státy a Japonskem.

Komise usiluje o to, aby přechod na přístupové sítě příští generace proběhl jednotně, efektivně a zavčasu. Za tímto účelem právě probíhá konzultace o regulačních zásadách, které Komise považuje za nejvhodnější pro to, aby investice do přístupových sítí příští generace byly povzbuzeny a současně byla posílena hospodářská soutěž.

Hlavní zásada regulace v oblasti přístupových sítí příští generace v EU

Hlavní zásadou návrhu doporučení vypracovaného Komisí je to, aby regulační orgány členských států poskytly přístup k sítím operátorů s dominantním postavením na co nejnižší úrovni. Měly by zejména povolit konkurentům přístup ke kabelovodům dominantních operátorů a umožnit jim připojení vlastního vlákna. Regulační orgány členských států by však měly kromě přístupu ke kabelovodům rovněž uložit povinnost dalšího fyzického zpřístupnění (přístup k nenasvíceným vláknům) tam, kde není kabelovod k dispozici, nebo je-li hustota obyvatelstva příliš nízká na to, aby byl navržen udržitelný obchodní model. Pokud opatření nižší úrovně nepředstavují dostatečnou nápravu při narušení hospodářské soutěže, je třeba zachovat přístup k aktivním prvkům, jako je bitový tok.

Návrh opatření stanoví rovněž společný rámec, kterým se zajistí nediskriminační přístup, stejně jako metodu výpočtu řádné míry návratnosti a rizikové prémie. Komise se domnívá, že v případě přístupových sítí příští generace by měl výpočet míry návratnosti vycházet z rizik, která jsou s tímto druhem investice spojena. Přitom je třeba mít na paměti, že vážený průměr ceny kapitálu v nominálním vyjádření před zdaněním činil v posledních letech u provozovatelů pevných i mobilních sítí přibližně 8 až 12 %.

Souvislosti:

V EU existuje 229 milionů linek s využitím měděných kabelů (zdroj: Idate, ročenka Digiworld 2008). Optických přípojek je naproti tomu jen o něco více než 1 milion. Podle předpovědi analytiků bude do roku 2011 na přístupové sítě příští generace vynaloženo dalších 20 miliard EUR.

Širokopásmový přístup je v současnosti regulován orgány členských států. Cílem doporučení Komise bude posílit uplatňování jednotných opatření týkajících se přístupu k sítím dominantních operátorů přístupových sítí příští generace. Vychází přitom ze stanoviska, které Komisi dne 1. října 2007 předložila skupina evropských regulačních orgánů.

Dokument Komise k veřejné konzultaci je k dispozici na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/nga/index_en.htm

Dokumenty skupiny evropských regulačních orgánů týkající se přístupových sítí příští generace naleznete na adrese: http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg07_16rev2_opinion_on_nga.pdf a http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_16rev2b_nga_opinion_suppl_doc.pdf

Příspěvky k veřejné konzultaci Komise lze zasílat na adresu:

infso-b1ext@ec.europa.eu

Viz také MEMO/08/572


Side Bar