Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1370

Брюксел, 18 септември 2008 г.

Широколентови услуги: Комисията провежда консултации по регулаторна стратегия за насърчаване създаването на високоскоростни мрежи за достъп от следващо поколение в Европа

Европейската комисия започна обществено допитване относно регулаторните принципи, които ще се прилагат в държавите-членки на ЕС по отношение на широколентовите мрежи за достъп от следващо поколение. Тези мрежи, основани на оптични влакна, позволяват пренос на данни няколко пъти по-бърз от този, който е възможен в момента при традиционните мрежи от медни проводници. Мрежите от следващо поколение имат за задача да доставят съдържание с висока разделителна способност (като телевизия с висока разделителна способност) и интерактивни приложения. Целта на общата регулаторна рамка за мрежите за достъп от следващо поколение е да укрепи съгласуваното третиране на операторите в ЕС и по този начин да осигури необходимата за инвестиране предсказуемост в областта на регулирането. Комисията провежда консултациите въз основа на проекта за препоръка, адресирана към регулаторните органи на 27-те държави-членки на ЕС, който предлага определения за хармонизирани категории от регулирани услуги, условия за достъп, нива на възвръщаемост и подходящи рискови премии. Общественото допитване ще бъде открито до 14 ноември 2008 г. След това Комисията ще финализира препоръката, вземайки предвид получените мнения и ще я приеме официално през 2009 г.

Комисарят за конкуренцията Нели Крус заяви: „Внедряването на новите мрежи от оптични влакна ще оформи условията на конкуренция в бъдеще. Нуждаем се от подходяща рамка, чрез която да предоставим на европейските компании справедлив достъп до новите мрежи. Нуждаем се от национални закони, които не само ще подкрепят необходимите значителни инвестиции в производството на влакна, но и ще засилят конкуренцията в областта на широколентовите услуги.“

„За да могат потребителите, независимо дали са частни или бизнес потребители, да се възползват от конкурентната доставка на услуги по оптични влакна, от жизненоважно значение е Комисията да осигури регулаторните насоки, от които пазарът се нуждае,“ – заяви Вивиан Рединг, европейският комисар по далекосъобщенията. „Искаме да намалим обхвата на различията в регулаторните подходи в Европа в интерес на правната сигурност. Некоординирани или дори противоречащи си действия на националните регулаторни органи по отношение на мрежите от следващо поколение биха могли сериозно да навредят на конкуренцията и да подкопаят единния европейски пазар. Предлагаме в частност прилагането на специфични за проекта рискови премии, така че да бъде възможно процъфтяването на конкуренцията, а в същото време инвеститорите да бъдат възнаградени според поетите рискове.“

Разпространението на мрежите за достъп от следващо поколение е задължително за предоставянето на нови широколентови услуги на европейските потребители. Ред оператори, както установени на пазара, така и алтернативни, са започнали широкомащабно разгръщане на новата широколентова инфраструктура в някои държави-членки. Въпреки това Европа като че ли все още изостава зад други икономики като тези на САЩ и Япония.

Комисията е поела ангажимент да осигури прехода към мрежите от следващо поколение по последователен, ефективен и навременен начин. За тази цел тя провежда консултации относно регулаторните принципи, които счита за най-подходящи за насърчаване на инвестициите в мрежите от следващо поколение, докато в същото време се засилва конкуренцията.

Основен принцип за регулиране на мрежите за достъп от следващо поколение в ЕС

Основният принцип на проекта за препоръка на Комисията е националните регулаторни органи да осигурят достъп до мрежите на доминиращите оператори на възможно най-ниско ниво. В частност те следва да предоставят достъп до проводите на доминиращите оператори, като позволят на конкурентите да поставят свои собствени кабели. Националните регулаторни органи следва да наложат задължения за физически достъп (достъп до резервни неизползвани кабели) там, където проводи не съществуват или гъстотата на населението е твърде ниска за устойчив бизнес модел. Достъпът до активни елементи като „потоци от битове (bitstream)“ следва да бъде запазен, когато мерките за саниране от по-ниско ниво не са достатъчни за предотвратяване на нарушаването на конкуренцията.

Проектът за препоръка предоставя и общ подход за осигуряване на недискриминационен достъп, както и методология за изчисляване на съответната норма на възвръщаемост, включително рискова премия. Комисията счита, че за мрежите за достъп от следващо поколение нормите на възвръщаемост следва да се определят, отчитайки рисковете, свързани с този вид инвестиция, като се взима предвид, че номиналната средна претеглена стойност на капитала преди облагане с данъци, за оператори на фиксирани и мобилни мрежи през последните години е между 8 и 12 %.

Настояща ситуация:

В ЕС съществуват 229 млн. линии с медни проводници (източник: Idate, Digiworld yearbook 2008) и малко повече от 1 млн. линии с оптични влакна. Анализаторите предвиждат до 2011 г. да бъдат похарчени още 20 млрд. EUR за мрежи от следващо поколение.

Достъпът до широколентови услуги в момента се регулира от националните регулаторни органи. Целта на препоръката на Комисията ще бъде да се укрепи прилагането на последователни мерки за саниране на достъпа по отношение на доминиращи оператори на мрежи от следващо поколение. Тя се основава върху мнението на Групата на европейските регулатори („ERG“) относно регулаторните принципи при мрежите за достъп от следващо поколение, което бе предадено на Комисията на 1 октомври 2007 г.

Документът на Комисията във връзка с общественото допитване може да се намери на адрес:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/nga/index_en.htm

Работните документи на ERG относно мрежите за достъп от следващо поколение се намират на адрес: http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg07_16rev2_opinion_on_nga.pdf и http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_16rev2b_nga_opinion_suppl_doc.pdf

Материали за участие в допитването на Комисията до обществеността могат да се изпращат на адрес: infso-b1ext@ec.europa.eu

Виж също MEMO/08/572


Side Bar