Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE LT LV

IP/08/1343

Bryssel den 18 september 2008

Kommissionen inleder tre nya över-trädelseförfaranden avseende oberoende ställning och effektivitet för de nationella regleringsmyndigheterna på telekomområdet i Lettland, Litauen och Sverige

Effektiva nationella regleringsmyndigheter på telekomområdet utgör en förutsättning för en rättvis och effektiv reglering av telekommarknaderna med tanke på effektiva konkurrensförhållanden och konkreta konsumentfördelar. Detta är skälet till varför det genom EU:s telekomregler införs standarder och befogenheter för alla nationella myndigheter med regleringsuppgifter inom telekomområdet, oberoende av om dessa uppgifter utförs av särskilda regleringsmyndigheter eller (som är fallet i vissa länder) av ett ministerium. För att garantera att dessa regler efterlevs har Europeiska kommissionen idag inlett tre nya överträdelseförfaranden mot Lettland, Litauen och Sverige.

”De nationella regleringsmyndigheterna utgör själva stommen i EU:s telekomregler och de är därför avgörande för en rättvis reglering av vår inre telekommarknad”, säger Viviane Reding, kommissionär med ansvar för telekommunikation. ”Den princip om de nationella regleringsmyndigheternas oberoende som fastställs i EU:s telekomregler inbegriper regeln om en organisatorisk åtskillnad enligt vilken statliga regleringsmyndigheter inom telekomområdet förbjuds bedriva verksamhet som har samband med ägande eller kontroll av statligt ägda telekomföretag. Därför uppmanar jag Lettland och Litauen att se till att denna oberoendeprincip helt följs när det gäller de regleringsuppgifter som de nationella ministerierna har. Dessutom måste Sverige se till att det nationella regleringsorganet har fullständiga befogenheter att hantera tillgång och samtrafik.”

Kommissionen har idag beslutat att överlämna en formell underrättelse, vilken utgör det första ledet i överträdelseförfarandet, till både Lettland och Litauen, eftersom respektive berört ministerium med ansvar för telekommunikation har vissa uppgifter som tilldelats nationella regleringsmyndigheter inom områdena för numrering, frekvensförvaltning och samhällsomfattande tjänster samtidigt som de å statens vägnar bedriver verksamhet som har samband med ägande eller kontroll (”operativ verksamhet”) av statligt ägda telekomföretag. Denna bristande organisatoriska åtskillnad kan komma att negativt påverka deras opartiskhet när de fattar beslut i regleringsfrågor. Enligt en färsk dom (den 6 mars 2008, avseende Spanien) från EG-domstolen måste medlemsstaterna i de fall ministerierna innehar regleringsuppgifter se till att dessa myndigheter inte är inbegripna i sådan ”operativ verksamhet”.

Kommissionen överlämnar även en formell underrättelse till Sverige, eftersom den nationella telekomlagstiftningen, såsom den tolkas av det svenska domstolsväsendet, begränsar den svenska regleringsmyndighetens (en byrå som är åtskild från ministeriet) befogenheter när det gäller att avgöra tvister som rör samtrafikavtal mellan telekomoperatörer.

Mer information om överträdelseförfarandena finns på den webbplats som GD Informationssamhället och medier har för information om genomförande och tillämpning:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/

För övriga överträdelseförfaranden inom ramen för EU:s telekomregler i denna omgång se IP/08/1342 and IP/08/1344.


Side Bar