Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT RO

IP/08/1342

Брюксел, 18 септември 2008 г.

Правила в областта на далекосъобщенията: процедури за нарушение срещу Италия, България и Румъния във връзка с единния европейски номер „112“ за спешни телефонни повиквания

В нова серия от процедури за нарушение на правилата на ЕС в областта на далекосъобщенията Европейската комисия, в качеството си на пазител на договорите, днес реши да открие процедура срещу Италия във връзка с ефективността на единния европейски номер „112“ за спешни повиквания. Комисията трябваше също така да заведе иск срещу България и Румъния в Съда на Европейските общности заради липсата на достъп до номер „112“ и невъзможността да се определи местоположението на лица, повикващи номер „112“.

„Макар че и България и Румъния положиха известни усилия за въвеждането на единния европейски номер „112“ за спешни повиквания, не можем да правим компромиси, когато става въпрос за безопасността на нашите граждани. Всякакво забавяне във въвеждането на номер „112“ може да изложи на риск живота и здравето на пътуващите. Призовавам Румъния и България да въведат бързо и изцяло номер „112““, заяви Вивиан Рединг, комисар на ЕС за далекосъобщенията. „Настоявам и Италия да осигури всички центрове за спешни повиквания да реагират на повикванията на номер „112“ също толкова ефективно както на повикванията на другите национални номера за спешни случаи, така че европейците да могат да получат помощ при нужда.“

Съгласно правилата на ЕС в областта на далекосъобщенията от държавите-членки се изисква да осигурят възможност на хората безплатно да се обаждат на единния европейски номер „112“ за спешни повиквания независимо от местоположението си в държавата и вида на телефона. Те трябва да гарантират също така, че на повикванията на номер „112“ се отговаря и се реагира ефективно, а операторите предоставят на спасителните служби информация за местоположението на повикващия.

Днес Комисията изпраща официално уведомително писмо на Италия относно ефективността на реагиране и отговаряне на повиквания на номер „112“. Различните системи за спешно реагиране на много държави-членки, включително Италия, и по-специално тези на полицията, бързата помощ, пожарната и спасителната служби имат отделни центрове за спешни повиквания, използващи различни номера. Тези държави-членки трябва да гарантират, че реагирането и отговарянето на повиквания на номер „112“ са също толкова ефективни както за повикванията, направени на други номера за спешни повиквания в национален мащаб. Това не винаги е така в Италия, понеже центровете за приемане на повиквания на отговарящата на номер „112“ спасителна служба не могат да прехвърлят повикванията към центровете на други изисквани аварийни и спасителни служби.

Днес Комисията реши също така да заведе иск срещу България и Румъния в Съда на Европейските общности. Преди да се стигне до този етап, официални уведомителни писма бяха изпратени на България през октомври 2007 г. (IP/07/1530) и на Румъния през ноември 2007 г. (IP/07/1785). През април 2008 г. на двете държави бяха изпратени мотивирани становища — „последно предупреждение“ съгласно такава процедура — относно правилното функциониране на номер „112“ (IP/08/519). В България номер „112“ все още не е на разположение в цялата страна. В Румъния не за всички повиквания се предоставя информация за местоположението на повикващия, което да помогне на спасителните служби да намерят жертвите на злополуки (IP/08/358). Предвид обаче на продължаващите усилия на двете държави-членки да направят номер „112 “ напълно действащ до края на годината, Комисията отлага изпълнението на днешното решение с три месеца, за да им даде последен шанс за справяне с проблема. Ако през следващите три месеца изискванията не бъдат изпълнени изцяло, ще бъдат заведени дела в Съда на Европейските общности. „Очаквам многото политически ангажименти, поети от българските и румънските власти за гарантиране на пълното функциониране на номер „112“, да бъдат възприети много сериозно. Техният краен срок за пълно привеждане в действие на номер „112“ беше 1 януари 2007 г., така че днешното решение за призоваване на двете държави пред Съда на Европейските общности ще бъде изпълнено незабавно, ако съществува и най-малко съмнение относно пълното спазване на правото на ЕС в края на годината“, заяви комисар Рединг.

История:

Номер „112“ беше въведен през 1991 г. за предоставяне, в допълнение към националните номера за спешни повиквания, на единен номер за спешни повиквания във всички държави-членки на ЕС с оглед спасителните служби да станат по-лесно достъпни. От 1998 г. съответните правила на ЕС изискват от държавите-членки да осигурят възможност за безплатно повикване на номер „112“ от всички стационарни и мобилни телефони. От 2003 г. далекосъобщителните оператори трябва да предоставят на спасителните служби информация за местоположението на повикващия.

От 2006 г. Комисията започна процедури за нарушение (включително тази серия) срещу 14 държави-членки относно проблема с информацията за местоположението на повикващите, срещу две държави-членки относно наличието на номер „112“ и срещу една държава-членка относно реагирането на повиквания на номер „112“.

Осем от процедурите за нарушение бяха приключени, тъй като държавите-членки коригираха ситуацията. По подобен начин Комисията успя да приключи една от процедурите, свързана с наличието на номер „112“. Съдът на Европейските общности вече се произнесе по две дела за нарушение във връзка с номер „112“, като счете за нарушение на правото на ЕС само частичното предоставяне на информация за местоположението на повикващия в Словакия (присъда от 25 юли 2008 г.) или пълната липса на такава информация за повиквания на номер „112“ от мобилни телефони в Литва (присъда от 11 септември). Понастоящем съдът разглежда още две дела (Италия и Нидерландия), а решението на Комисията да заведе иск срещу Полша в съда е отложено в очакване на проверката на действието на номер „112“ там.

Преглед на състоянието на процедурите за нарушение може да се намери в приложението.

През юни 2008 г. Комисията пусна нов уебсайт, посветен на номер „112“, който предоставя информация на всички официални езици на ЕС на гражданите, пътуващи в рамките на ЕС — http://ec.europa.eu/112.

За другите процедури за нарушение на правилата на ЕС в областта на далекосъобщенията вж. IP/08/1343 и IP/08/1344.

Annex:

Situation as of 11 September 2008

State of infringement proceedings concerning 112

Member State
Availability of 112 from fixed and mobile telephones
Provision of caller location for fixed and mobile calls
Call handling and answering
AustriaBelgium

Infringement closed in 2007

Bulgaria
Infringement started in 2007
N/A
N/A
Cyprus

Infringement closed in 2006

Czech RepublicGermanyDenmarkEstoniaSpainFinlandFranceGreece

Infringement closed in 2007

Hungary

Infringement closed in 2007

Ireland

Infringement closed in 2006

Italy

Infringement started in 2006
Infringement started in 2008
Lithuania

ECJ judgment of 11 September 2008 finding infringement of the applicable EU law

Luxembourg

Infringement closed in 2006

Latvia

Infringement closed in 2008

MaltaNetherlands

Infringement started in 2006

Poland
Infringement closed in 2005
Infringement started in 2006, procedure currently suspended pending verification of the practical functioning of the caller location system

Portugal

Infringement closed in 2007

Romania

Infringement started in 2007

SwedenSloveniaSlovakia

ECJ judgment of 25 July 2008 finding infringement of the applicable EU law

United Kingdom
Side Bar