Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1340

Bryssel den 18 september 2008

Kommissionen vill utnyttja språkens potential

Idag lägger Europeiska kommissionen fram meddelandet "Flerspråkighet: en tillgång för Europa och ett gemensamt åtagande" om språk mot en vidare bakgrund av social sammanhållning och välstånd. Genom att flerspråkighet integreras i en rad av EU:s politiska insatser ska meddelandet bidra till att avspegla förhållandena i ett EU med över 490 miljoner medborgare, olika språkkunskaper och olika behov.

– Den harmoniska samlevnaden mellan många språk i Europa är en kraftfull symbol för EU:s strävan att vara förenat i mångfalden. Med det här meddelandet uppmuntrar vi medlemsstaterna, de lokala myndigheterna och arbetsmarknadens parter att med förenade krafter skrida till handling. Genom att vi intar en inkluderande hållning tar vi hänsyn till och värdesätter Europas språkliga mångfald och de mer individuella behoven av att lära sig språk för att kommunicera effektivt, säger flerspråkighetskommissionär Leonard Orban.

I EU har de senaste utvidgningarna lett till ökad språklig mångfald: EU har nu 23 officiella språk och drygt 60 språk till som talas i vissa regioner eller av vissa grupper. Globaliseringen och invandringen utvidgar ännu mera det breda spektrum av språk som européerna använder dagligen. Den språkliga mångfalden är otvivelaktigt en av EU:s mest utmärkande egenskaper som påverkar medborgarna socialt, kulturellt och yrkesmässigt, samtidigt som den inverkar på medlemsstaternas ekonomiska och politiska verksamhet. Meddelandet är ett svar på de utmaningar som de här förhållandena innebär. I meddelandet föreslås att flerspråkighet ska integreras i många av EU:s politikområden.

Medlemsstaterna och EU-institutionerna uppmanas att med förenade krafter uppmuntra medborgarna till språkinlärning. Några frågor som tas upp är följande:

  • Vilken roll språk har för att skapa ömsesidig förståelse i ett multikulturellt samhälle.
  • Hur språkkunskaper ökar anställbarheten och ökar de europeiska företagens konkurrenskraft.
  • Vad man kan göra för att uppmuntra EU-medborgarna att tala två språk förutom modersmålet.
  • Hur medier och ny teknik kan överbrygga klyftan mellan människor som talar olika språk.

I meddelandet föreslår kommissionen också att befintliga EU-program och initiativ inom utbildning, medier, forskning, social integration och konkurrenskraft ska tas till vara och att framstegen ska ses över 2012.
Meddelandet finns på

http://ec.europa.eu/education/languages/index_en.htm


Side Bar