Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1340

Brusel 18. september 2008

Cieľom Komisie je plne využívať potenciál jazykov

Európska komisia dnes prijala oznámenie pod názvom „Viacjazyčnosť: devíza pre Európu a spoločný záväzok“, v ktorom sa jazykom venuje v širšom kontexte sociálnej súdržnosti a prosperity. Cieľom tohto oznámenia je prostredníctvom začlenenia viacjazyčnosti do súboru politík a opatrení Európskej únie poukázať na skutočnú Európsku úniu s viac ako 490 miliónmi občanov, ktorú charakterizujú rozličné jazykové zručnosti a odlišné potreby.

Komisár pre viacjazyčnosť Leonard Orban uviedol: „Harmonická spoluexistencia mnohých jazykov v Európe je pevným symbolom úsilia Európskej únie o jednotnosť v rozmanitosti. Prostredníctvom tohto oznámenia podnecujeme členské štáty EÚ, miestne orgány a sociálnych partnerov, aby spojili svoje úsilie a prijali potrebné opatrenia. Náš inkluzívny prístup zohľadňuje hodnotu a príležitosti, ktoré prináša jazyková rozmanitosť v Európe, a individuálnejšie potreby pri učení sa jazykov, aby bola komunikácia účinnejšia.“

Nedávne rozšírenia prispeli k jazykovej rozmanitosti v EÚ: v súčasnosti sa EÚ pýši 23 úradnými jazykmi a ďalšími viac ako 60 hovorenými jazykmi v osobitných regiónoch alebo skupinách. Globalizácia a imigračné toky takisto prispievajú k širokej palete jazykov, ktoré Európania denne používajú. Jazyková rozmanitosť je nepochybne jedným z najcharakteristickejších znakov EÚ, ktorý sa dotýka spoločenského, kultúrneho a profesijného života jej občanov, ako aj hospodárskych a politických aktivít členských štátov. Toto oznámenie poskytuje možnosti ako čeliť výzvam súvisiacim s touto skutočnosťou a navrhuje sa v ňom prístup, ktorý podporuje začlenenie viacjazyčnosti do celej škály oblastí politiky EÚ.

V oznámení sa členské štáty a ostatné inštitúcie EÚ vyzývajú, aby spoločnými silami podporovali občanov a pomáhali im pri nadobúdaní jazykových zručností. Oznámenie sa zaoberá otázkami ako napríklad:

  • úloha, akú jazyky zohrávajú pri rozvíjaní vzájomného porozumenia vo viackultúrnej spoločnosti,
  • ako jazykové zručnosti zlepšujú šance zamestnať sa a zabezpečujú konkurenčnú výhodu pre európske podniky,
  • akým spôsobom podporovať občanov Európy, aby popri svojom materinskom jazyku ovládali ďalšie dva jazyky,
  • ako možno prostredníctvom médií a nových technológií vybudovať prepojenie medzi ľuďmi hovoriacimi odlišnými jazykmi.

Okrem toho sa v tomto politickom dokumente navrhuje ako v čo najväčšej miere využiť existujúce európske programy a iniciatívy v oblasti vzdelávania, médií, výskumu, sociálneho začlenenia a konkurencieschopnosti a predpokladá sa revízia dosiahnutého pokroku v roku 2012.
Oznámenie môžete nájsť on-line na adrese:
http://ec.europa.eu/education/languages/index_en.htm


Side Bar