Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1340

Briselē, 2008. gada 18. septembrī

Komisijas izvirza mērķi pilnībā izmantot valodu potenciālu

Šodien Eiropas Komisija pieņēma paziņojumu “Daudzvalodība: Eiropas priekšrocība un kopīga apņemšanās”, kurā valodas aplūkotas plašākā mērogā saistībā ar sociālo kohēziju un labklājību. Šā paziņojuma mērķis, iekļaujot daudzvalodību vairākos Eiropas Savienības politikas virzienos un pasākumos, ir parādīt faktisko stāvokli vairāk nekā 490 miljonu pilsoņu lielajā Eiropas Savienībā ar atšķirīgām valodu prasmēm un vajadzībām.

Daudzvalodības komisārs Leonards Orbans sacīja: "Daudzu valodu harmoniska līdzāspastāvēšana Eiropā izteikti simbolizē Eiropas Savienības centienus būt vienotiem daudzveidībā. Mēs ar šo paziņojumu mudinām ES dalībvalstis, vietējās iestādes un sociālos partnerus apvienot spēkus un rīkoties. Mūsu iekļaujošajā pieejā ir ņemtas vērā valodu daudzveidības piedāvātās vērtības un iespējas Eiropā, kā arī konkrētākas vajadzības apgūt valodas, lai efektīvi sazinātos."

Nesenās paplašināšanās ES ir palielinājušas valodu daudzveidību, kas tagad aptver 23 oficiālās valodas un vēl vairāk nekā 60 valodas, kurās runā atsevišķos reģionos vai atsevišķas iedzīvotāju grupas. Plašo, ikdienā lietoto eiropiešu valodu spektru vēl vairāk paplašina globalizācijas un imigrācijas plūsmas. Valodu daudzveidība nenoliedzami ir viena no raksturīgākajām ES iezīmēm, kas ietekmē iedzīvotāju sabiedrisko, kultūras un profesionālo dzīvi un dalībvalstu saimniecisko un politisko darbību. Šis paziņojums sagatavots, atsaucoties uz mūsdienu realitātes izvirzītajiem uzdevumiem, un piedāvā pieeju, kas pamato daudzvalodības iekļaušanu visās ES politikas jomās.

Ar šo paziņojumu ES dalībvalstis un pārējās ES iestādes ir aicinātas apvienot spēkus, lai iedrošinātu un palīdzētu pilsoņiem apgūt valodas. Tajā aplūkoti šādi jautājumi:

  • valodu nozīme savstarpējas daudzkultūru sabiedrības izpratnes attīstīšanā;
  • labākas nodarbinātības iespējas valodu prasmju dēļ un konkurētspējas nodrošināšana Eiropas uzņēmumiem;
  • pasākumi, lai Eiropas pilsoņus iedrošinātu līdztekus dzimtajai valodai apgūt vēl divas citas valodas;
  • plašsaziņas līdzekļu un jauno tehnoloģiju izmantošana dažādu valodu pratēju saziņas nodrošināšanai.

Turklāt ar šo politikas dokumentu ir ierosināts pēc iespējas plašāk izmantot pašreizējās Eiropas programmas un iniciatīvas izglītības, plašsaziņas līdzekļu, pētniecības, sociālās integrācijas un konkurētspējas jomā un ir iecerēts 2012. gadā pārskatīt gūtos panākumus.
Paziņojums tiešsaistē atrodams:

http://ec.europa.eu/education/languages/index_en.htm


Side Bar